Početna

Zrak, klima, tlo

Zrak

Klimatske promjene

Dostava podataka

Tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi

Sukladno Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19), članku 7. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 83/2021), 6. Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima te članku 23 Uredbe (EU) br. 1005/2009 o tvarima koje oštećuju ozonski sloj , Operater nepokretnih uređaja ili opreme koja sadrži kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove u količini od 3 kilograma ili više kontroliranih tvari ili 5 tona CO2 ekvivalenata ili više fluoriranih stakleničkih plinova dužan je u roku 15 dana od uključivanja uređaja ili opreme u uporabu prijaviti uključivanje.

 

Prijava nepokretnih uređaja i opreme podnosi se  putem web aplikacije na adresi:   http://pnos.haop.hr/

 

Popis ovlaštenih pravnih osoba i obrtnika koje se bave djelatnošću servisiranja, uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova i popis ovlaštenih osoba koje posjeduju uvjerenje za obavljanje djelatnosti servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove se nalazi na adresi http://reg.haop.hr/.

Sukladno  Zakonu o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) te članku 9. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 83/2021) o prikupljenim i/ili preuzetim uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih nerabljenih, obnovljenih ili oporabljenih tvari, ovlašteni serviser vodi očevidnik. Podaci iz KT1 očevidnika se dostavljaju do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu putem web aplikacije http://kt.haop.hr/.

Temeljem članka 17. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 83/2021) Centar za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova o prikupljenim, obnovljenim, oporabljenim i uništenim kontroliranim tvarima i/ili fluoriranim stakleničkim plinovima vodi očevidnik. Podaci iz KT3 očevidnika se dostavljaju do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu putem web aplikacije http://kt.haop.hr/.  

Temeljem članka 18. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 83/2021) Poduzetnik koji uvozi/unosi, izvozi/iznosi, uništava i/ili proizvodi tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove dostavlja podatke za svaku kontroliranu tvar i novu tvar te za fluorirane stakleničke plinove za prethodnu kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine. Podaci KT4 i KT5 očevidnika se dostavljaju putem web aplikacije http://kt.haop.hr/.

 

KT 1, KT 3, KT 4 i KT 5 očevidnici dostavljaju se putem web aplikacije na adresi: http://kt.haop.hr/

 

Obveza dostave KT očevidnika ispunjava se isključivo putem elektroničke programske opreme dostupne na http://kt.haop.hr/.

Programska oprema omogućava unos podataka radi ispunjenja zakonskih obveza sukladno Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima NN 83/2021.

 

Podrška za korisnike

Za tehničku podršku u korištenju web aplikacija možete nas kontaktirati na:

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
Telefon:  01/5581-660 (radnim danom u vremenu od 9:00 do 15:00 h)
E-mail: F-TOOS@mzozt.hr

Upute za rad s aplikacijama

Korisničke upute za rad s aplikacijama možete preuzeti ovdje.

Obrasci očevidnika

Obveznici vode očevidnike o količinama prikupljenih, obnovljenih, oporabljenih i uništenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, postupanju s tim tvarima i o količinama nerabljenih, obnovljenih ili oporabljenih tvari na KT obrascima.

Obrasci očevidnika prilagođeni za ispis (Excel datoteke, za ispravan prikaz potrebno je omogućiti makronaredbe):

KT 1 Očevidnik o uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

• Primjeri pravilnog ispunjavanja KT 1 obrasca

KT 3 Očevidnik o postupanju s prikupljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

KT 4 Očevidnik o uvozu/unosu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova i krajnjem korisniku

KT 5 Očevidnik o izvozu/iznosu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

Osnovne informacije vezano za provedbu propisa o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

 

Program prikupljanja podataka za izradu NIRa

Program prikupljanja podataka za izradu NIR-a:

 • 2023

Program prikupljanja podataka NIR 2023. - Energetika

Program prikupljanja podataka NIR 2023. - Industrijski procesi i uporaba proizvoda

Program prikupljanja podataka NIR 2023.-  Poljoprivreda

Program prikupljanja podataka NIR 2023. - LULUCF sektor

Program prikupljanja podataka NIR 2023. - Otpad

 • 2022

Program prikupljanja podataka NIR 2022. - Energetika

Program prikupljanja podataka NIR 2022. - Industrijski procesi i uporaba proizvoda

Program prikupljanja podataka NIR 2022.-  Poljoprivreda

Program prikupljanja podataka NIR 2022. - LULUCF sektor

Program prikupljanja podataka NIR 2022. - Otpad

 • 2021

Program prikupljanja podataka NIR 2021. - Energetika

Program prikupljanja podataka NIR 2021. - Industrijski procesi i uporaba proizvoda

Program prikupljanja podataka NIR 2021. - Poljoprivreda

Program prikupljanja podataka NIR 2021. - LULUCF sektor

Program prikupljanja podataka NIR 2021. - Otpad

 • 2019

Program prikupljanja podataka NIR 2019. - Energetika

Program prikupljanja podataka NIR 2019. - Industrijski procesi i uporaba proizvoda

Program prikupljanja podataka NIR 2019. - Poljoprivreda

Program prikupljanja podataka NIR 2019. - LULUCF sektor

Program prikupljanja podataka NIR 2019. – Otpad

 • 2018

Program prikupljanja podataka NIR 2018. - Poljoprivreda

Program prikupljanja podataka NIR 2018. - LULUCF sektor

Program prikupljanja podataka NIR 2018. - Energetika

Program prikupljanja podataka NIR 2018. - Industrijski procesi i uporaba proizvoda

Program prikupljanja podataka NIR 2018. – Otpad

 • 2017

Program prikupljanja podataka NIR 2017. - Poljoprivreda

Program prikupljanja podataka NIR 2017. - LULCF sektor

Program prikupljanja podataka NIR 2017. – Energetika

Program prikupljanja podataka NIR 2017. - Industrijski procesi i uporaba proizvoda

Program prikupljanja podataka NIR 2017. – Otpad

 • 2016

Program prikupljanja podataka NIR 2016. - Sektor poljoprivreda, šumarstvo i ostalo korištenje zemljišta

Program prikupljanja podataka NIR 2016. - Energetika

Program prikupljanja podataka NIR 2016. - Industrijski procesi i uporaba proizvoda

Program prikupljanja podataka NIR 2016. – Otpad

 • 2015

Program prikupljanja podataka NIR 2015. - Sektor poljoprivreda, šumarstvo i ostalo korištenje zemljišta

Program prikupljanja podataka NIR 2015. - Energetika

Program prikupljanja podataka NIR 2015. - Industrijski procesi i uporaba proizvoda

Program prikupljanja podataka NIR 2015. – Otpad

 • 2014

Program prikupljanja podataka NIR 2014

 • 2013

Program prikupljanja podataka NIR 2013

Sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova - Registar Unije

Osnovne informacije

Zakonski okvir

Sukladno čl. 73., st. 3. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) te čl. 9. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 85/20, 21/23 i 57/24) za poslove vođenja Registra Unije nadležno je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Poslovi vođenja Registra su:

 • otvaranje i vođenje korisničkih računa;
 • upravljanje nacionalnim računima Republike Hrvatske;
 • izrada izvješća i objavljivanje informacija sukladno Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime i Europskim propisima;
 • održavanje točnosti i sigurnosti podataka u Registru.

Funkcioniranje Registra Unije je definirano Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2019/1122 koja se primjenjuje na 4. razdoblje trgovanja emisijama 2021-2030 godine.
Također se primjenjuju odredbe propisane Pravilnikom o načinu korištenja Registra Unije NN 96/2023.
Informacije o pravilima Uredbe se nalaze na poveznici Često Postavljena Pitanja.

Rokovi za ispunjavanje obaveza u Registru Unije propisani Delegiranom uredbom (EU) br. 2019/1122 kako je izmijenjena i dopunjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2023/2904

TKOŠTOROKREFERENCA
Ovlašteni predstavnik računa stacionarnog postrojenja, operatora zrakoplova i operatora u pomorstvuUnos podataka o emisijama za prethodnu kalendarsku godinu31. ožujak

članak 32.

Ovlašteni predstavnik računa reguliranog subjekta

Unos podataka o emisijama za prethodnu kalendarsku godinu

30. travanj

članak 32.

Verifikator stacionarnog postrojenja, operatora zrakoplova i operatora u pomorstvu

Označavanje unesenih emisija kao verificirane

31. ožujak

članak 32.

Verifikator reguliranog subjekta

Označavanje unesenih emisija kao verificirane

30. travanj

članak 32.

Ovlašteni predstavnik računa stacionarnog postrojenja, operatora zrakoplova i operatora u pomorstvu

Predaja emisijskih jedinica

30. rujan

članak 33.

Ovlašteni predstavnik računa reguliranog subjekta

Predaja emisijskih jedinica

31. svibanj

članak 33a.

Vlasnik računa

Dostava potvrde o potpunosti, ažurnosti i istinitosti podataka na računu

31. prosinac

članak 22.

Vlasnik računa

Obavijest o promjenama na računu

10 radnih dana od nastupanja promjene

članak 22.

 

Izvješća

Izvješćivanje prema Kyoto protokolu

Odlukom 13/CMP.1 određeno je da će svaki nacionalni Kyoto registar informacije koje nisu povjerljive objaviti na Internetu preko javno dostupnog sučelja kako bi te iste informacije bile javno dostupne te kako bi ih sve zainteresirane osobe mogle pregledavati.

Sva izvješća odnose se na Kyoto račune u hrvatskom dijelu Registra Unije (računi kojima broj računa počinje oznakom ''HR''). Ažurne informacije o EU-ETS računima u hrvatskom dijelu Registra Unije dostupne su na Internet stranicama Dnevnika transakcija Europske unije (EUTL).

Izvješće o računima (stavak 45. aneksa Odluke 13/CMP.1)

U skladu sa zahtjevima o zaštiti podataka iz Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Direktive 95/46/EZ i u skladu s člankom 110. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 i njezinim Prilogom XIV, informacije o predstavnicima računa, stanju računa, brojevima računa, svim obavljenim transakcijama i identifikatorima emisijskih jedinica, pohranjene u EUTL-u, Registru Unije ili bilo kojem drugom Kyoto registru smatraju se povjerljivima.

Izvješće o računima za 2023. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o računima za 2022. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o računima za 2021. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o računima za 2020. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o računima za 2019. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o računima za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o računima za 2017. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o računima za 2016. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o računima za 2015. godinu možete preuzeti ovdje.

Izvješće o računima za 2014. godinu možete preuzeti ovdje.

 

Izvješće o projektima zajedničke provedbe (stavak 46. aneksa Odluke 13/CMP.1)

U Republici Hrvatskoj nema registriranih projekata zajedničke provedbe.
Nadležno tijelo za provedbu projekata je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije.

 

Izvješće o stanju računa i transakcijama (stavak 47. aneksa Odluke 13/CMP.1)

Informacije su dostupne samo po vrstama korisničkog računa. Detaljne informacije o transakcijama i stanju računa smatraju se povjerljivima u skladu s člankom 110. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013.

  

SEF 2023 (CP1)

SEF 2023 (CP2)

SEF 2021 (CP1)

SEF 2021 (CP2)

SEF 2022 (CP1)

SEF 2022 (CP2)

SEF 2021 (CP1)

SEF 2021 (CP2)

SEF 2020 (CP1)

SEF 2020 (CP2)

SEF 2019 (CP1)

SEF 2019 (CP2)

SEF 2018 (CP1)

SEF 2018 (CP2)

SEF 2017 (CP1)

SEF 2017 (CP2)

SEF 2016 (CP1)

SEF 2016 (CP2)

SEF 2015 (CP1)

SEF 2015 (CP2)

SEF 2014 (CP1)

 

SEF 2013 (CP1)

 

SEF 2012 (CP1)

 

SEF 2011 (CP1)

 

 

Izvješće o ispunjavanju obveza u prvom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola - True-up izvješće (stavak 49. aneksa Odluke 13/CMP.1)

Zahtjevi izvješćivanja se ispunjavaju objavljivanjem SEF izvješća i izvješća o stanju na računu: True-up SEF 2015

Izvješće o računu za povlačenje jedinica za prvo obvezujuće razdoblje Kyotskog protokola možete preuzeti ovdje.

Popis jedinica za koje je zatražen prijenos (carry-over) u drugo obvezujuće razdoblje Kyotskog protokola možete preuzeti ovdje.

Informacije koje se smatraju povjerljivima sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 nisu objavljene.

 

Izvješće o ispunjavanju obveza u drugom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola - True-up izvješće (stavak 49. aneksa Odluke 13/CMP.1)

Zahtjevi izvješćivanja se ispunjavaju objavljivanjem SEF izvješća: True-up SEF 2023.

Izvješće o računu za povlačenje jedinica za drugo obvezujuće razdoblje Kyotskog protokola možete preuzeti ovdje.

Informacije koje se smatraju povjerljivima sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 nisu objavljene.

 

Izvješće o pravnim osobama (stavak 48. aneksa Odluke 13/CMP.1)

Popis pravnih osoba ovlaštenih za posjedovanje AAU, RMU, ERU, CER, tCER i lCER jedinica možete preuzeti ovdje.

 

Kontakt

Služba za pomoć korisnicima Registra Unije

Tel: +385 1 5581 660
E-pošta: ghgregistry.admin@mzozt.hr
Radno vrijeme: radnim danom od 09:00 do 15:00h

Obavijesti

Nova web aplikacija Registra Unije za operatore u pomorskom prometu je dostupna na adresi
https://union-registry.ec.europa.eu/ar/.

Sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova - Praćenje, izvješćivanje i verifikacija

Osnovne informacije

Republika Hrvatska kao članica Europske unije sudjeluje u Sustavu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU Emissions Trading System, u daljnjem tekstu: EU ETS) koji je uspostavljen u skladu s Direktivom 2003/87/EZ.

Sustavom se omogućuje gospodarskim subjektima da provedbom troškovno učinkovitih mjera smanje emisije stakleničkih plinova. To se postiže izdavanjem dozvola za emisije stakleničkih plinova postrojenjima, te raspodjelom točno određene količine emisijskih jedinica sukladno zadanim kriterijima. Pri tome jedna emisijska jedinica predstavlja pravo na emisiju jedne tone CO2eq.

U EU ETS u Republici Hrvatskoj uključena su postrojenja koja obavljaju djelatnost Priloga I. Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova („Narodne novine“ br. 89/2020) i koja imaju Dozvolu za emisije stakleničkih plinova. U postupku izdavanja Dozvole operater je dužan izraditi Plan praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja (u daljnjem tekstu: Plan praćenja) koji predstavlja temeljni dokument s detaljno opisanom metodologijom praćenja emisija stakleničkih plinova.

Plan praćenja emisija stakleničkih plinova

Plan praćenja se izrađuje sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 2018/2066 od 19.12.2018. g. o praćenju i izvješćivanju o emisijama stakleničkih plinova u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EU) br.601/2012 te Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) 2020/2085 od 14.12.2020. o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe 2018/2066(u daljnjem tekstu: Uredba), kao i u pripadajućim Uputama Europske komisije i Pravilniku o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima i o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova („Narodne novine“, broj 89/2020) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izdaje dozvolu za emisije stakleničkih plinova sukladno članku 30. stavku 3. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja(„Narodne novine“, broj 127/19) (u daljnjem tekstu: Zakon). Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije dostavlja Zavodu za zaštitu okoliša i prirode plan praćenja predmetnog postrojenja, obveznika EU ETS, na stručno mišljenje o usklađenosti plana praćenja s Uredbom i Pravilnikom.

Stručno mišljenje izrađuje Zavod za zaštitu okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Zavod), a Ministarstvo prema članku 31. stavku 2. Zakona, ako ocijeni potrebnim, pojedina pitanja usklađenosti plana praćenja s odredbama Uredbe i važećim uputama Europske komisije donesenim na temelju Uredbe Komisije(EU) br.2018/2066 i br. 2020/2085 i pravilnika iz članka 60. Zakona razmatra sa Stručnim povjerenstvom za tehnička pitanja u okviru EU ETS osnovanim temeljem članka 54. stavka 1. Zakona.

U EU ETS-u uz operatere postrojenja, sudjeluju i operatori zrakoplova. Obveze u sektoru zrakoplovstva odnose se na praćenje i izvješćivanje emisija CO2 i tonskih-kilometara iz zrakoplova.

Verificirano godišnje izvješće o emisijama i Izvješće o verifikaciji

Zavod za zaštitu okoliša i prirode provjerava usklađenost verificiranog godišnjeg izvješća o emisijama i pripadajućeg izvješća o verifikaciji s Uredbom, Uputama i Pravilnikom u skladu s odredbama članka 60. Zakona. Verifikatori moraju biti akreditirani, a sam postupak verifikacije mora biti u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 2018/2067 od 19. prosinca 2018. g. te Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/2084 od 14.12.2020. g. o verifikaciji podataka i akreditaciji verifikatora u skladu s Direktivom 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te pratećim Uputama.

Operateri su dužni navedena izvješća dostaviti Ministarstvu do 1.ožujka tekuće godine za prethodnu godinu u skladu s člankom 51. stavkom 1.Zakona. Verificirane emisije operater unosi u Registar Unije.

Izvješće o poboljšanjima

Temeljem članka 69. Uredbe operateri su dužni izraditi i dostaviti u Ministarstvo Izvješće o poboljšanjima do 30. lipnja na koje Zavod za zaštitu okoliša i prirode daje stručno mišljenje u skladu s člankom 8. stavkom 6. Pravilnika.

 

Dokumenti

Praćenje i izvješćivanje: Upute i obrasci

Upute br.1: Opće upute za postrojenja (Ažurirana verzija na engleskom dostupna ovdje)

Guidance Document No. 2: The monitoring and Reporting Regulation- General guidance for Aircraft Operators

Upute br.3: Pitanja biomase u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama EU ETS (Ažurirana verzija na engleskom dostupna ovdje)

Upute br.4: Uputa za procjenu nesigurnosti (Ažurirana verzija na engleskom dostupna ovdje)

Guidance Document No. 5: Sampling and Analysis

Upute br.6: Aktivnosti protoka podataka i sustav nadzora (Ažurirana verzija na engleskom jeziku dostupna ovdje)

Uputa za konzervativnu procjenu emisija u skladu s člankom 70.

Guidance Document No.7: Continuous Emissions Monitoring System (CEMS)

Guidance Document No 8: EU ETS Inspections 

Dodatni alati:

Alat za izračun emisijskog faktora za lož ulje 

Alat za izračun emisijskog faktora za plin    

Alat za neopravdano visoke troškove 

Alat za učestalost analiza 

Alat za procjenu rizika 

Alat za procjenu nesigurnosti

Nacionalni faktori iz NIR 2018

Nacionalni faktori iz NIR 2019

Nacionalni faktori iz NIR 2020

Nacionalni faktori iz NIR 2021

Nacionalni faktori iz NIR 2022

Nacionalni faktori iz NIR 2023

 

Edukacijski film o postupcima kontrole provedbe u području praćenja kvalitete zraka i trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova

 

Sva navedena dokumentacija nalazi se i na internetskim stranicama Europske komisije, te Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije

 

Izvješća

Temeljem članka 20. Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova („Narodne novine“ br. 89/2020) Ministarstvo je dužno do 30.lipnja dostaviti Europskoj Komisiji Izvješće o primjeni Direktive 2003/87 EZ.

Zavod za zaštitu okoliša i prirode sudjeluje u izradi navedenog Izvješća vezano za funkcioniranje Registra Unije i primjenu provedbenih mjera za praćenje emisija i izvješćivanje o emisijama.

Izvješće o primjeni Direktive 2003/87 EZ možete pronaći na stranicama Europske agencije za okoliš.

Kontakt

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
Zavod za zaštitu okoliša i prirode

Odjel za klimatske aktivnosti
Radnička cesta 80/7
10 000 Zagreb
E-pošta: zavod.klima@mzozt.hr

Prezentacije