Početna

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Stručne smjernice - Prometna infrastruktura

Twinninglight projekt EU HR/2011/IB/EN02 TWL, Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih relevantnih ustanova za Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM) zajednički su proveli Twinning partneri iz Republike Austrije i Republike Hrvatske: stručnjaci Odjela za ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) i Austrijske agencije za okoliš (Umweltbundesamt) tijekom 8 mjeseci 2015. i 2016. godine.

Ove stručne smjernice izrađene su u okviru Rezultata 2: Stručne smjernice za izabrane tipove zahvata s ciljem unaprjeđenja kvalitete ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM), naročito za infrastrukturne zahvate i ostale javne zahvate.

Prometnice i fragmentacija staništa, na europskoj razini, procijenjeni su kao značajni pritisak na bioraznolikost. U Hrvatskoj je mreža prometnica rjeđa nego u zapadnoj Europi, no u pojedinim područjima i za pojedine vrste prometnice mogu predstavljati značajan utjecaj.

Postavljanjem zelenih mostova tijekom izgradnje autocesta, Hrvatska predstavlja pozitivan primjer ublažavanja utjecaja prometnica na divlje životinje na razini Europe. Dosad je u Republici Hrvatskoj izgrađeno 11 zelenih mostova za prijelaz divljih životinja. Njihova uporaba te uporaba ostale zelene infrastrukture prati se više ili manje kontinuirano te se predlažu mjere za poboljšanje njihove funkcionalnosti.

Smjernice za prometnu infrastrukturu, izrađene prema priručnicima iz EU te prakse iz Austrije i drugih zemalja, daju pregled utjecaja željezničke i cestovne infrastrukture na bioraznolikost te pregled različitih mjera ublažavanja. Naglasak je stavljen na skupine poput gmazova, vodozemaca i šišmiša na koje je do sada manje obraćana pažnja pri sagledavanju i ublažavanju utjecaja prometne infrastrukture. 

Sukladno raspravama na više sastanaka te rezultatima analize izrađenih studija glave ocjene i mišljenja HAOP-a, Twinning partneri su zajednički utvrdili oblik i sadržaj smjernica za tri tipa zahvata:

  • prometna infrastruktura
  • male hidroelektrane
  • upravljanje rijekama

Temljem iskustva iz Republike Austrije, Njemačke i Češke (te drugih zemalja s dužim članstvom u Europskoj uniji u odnosu na Hrvatsku), smjernice daju sažeti pregled najbolje prakse pri sagledavanju utjecaja ovih skupina zahvata i provođenju mjera ublažavanja. Smjernice obuhvaćaju i popis literaturnih izvora a također je pokušano u što većoj mjeri koristiti dokumente dostupne na internetu poput različitih tematskih priručnika iz EU ili provedenih EU projekata.

Njihov cilj nije dati neposredna uputstva, već potaknuti hrvatske stručnjake da razmotre izložene primjere te ih u praktičnoj primjeni provjere, prilagode i nadograde sukladno potrebama zaštite prirode u Hrvatskoj.

Smjernice su izradili stručnjaci iz javnih tijela Republike Austrije s višegodišnjim iskustvom vezanim uz određenu temu, u suradnji s djelatnicima HAOP-a iz Odjela za ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu.