Početna

Tlo i zemljište

Fotografija tlo i zemljište

Pokazatelji


Pokazatelj je reprezentativna vrijednost nekog promatranog slučaja koji kvantificira informaciju agregiranjem različitih, diskrektnih i periodičkih mjerenja u jednu numerički reprezentativnu veličinu. Rezultat je izvedena informacija. Efikasan su oblik za praćenje promjena te ostvarenje ciljeva sektorskih politika ili strategija. Oni pomažu boljem razumijevanju složenih ekoloških problema te daju kvantitativnu informaciju na jednostavan i jasan način.

Pokazatelji bi trebali biti: reprezentativni, bitni, uvjerljivi, transparentni i točni. Postoji više kriterija za odabir pokazatelji, ali najvažniji su: koliko je važan problem s gledišta negativnog utjecaja za okoliš, kako politika gleda na problem i je li moguće skupljanje ili mjerenje pokazatelja. Upravo za bolje razumijevanje okoliša koji nas okružuje u izvješćivanju o stanju okoliša koriste se pokazatelji. Njihov je cilj na sažet, jednostavan i razumljiv način prikazati stanje okoliša i trendove promjena.
 
NACIONALNA LISTA POKAZATELJA
 
Nacionalna lista pokazatelja (NLP) je skup podatkovnih tablica za izradu pokazatelja stanja okoliša kojima je za pojedino tematsko područje na temelju nacionalnih i međunarodnih propisa definiran izvor, set i tijek te vremenska razdoblja prikupljanja podataka, definirana metoda izračuna i način prikaza i dostupnost podataka, kao i obveze izvješćivanja. Pritom je poseban naglasak stavljen na smjernice zacrtane Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09), kao i na odredbe Uredbe o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08).

NLP se izrađuje u suradnji s nadležnim tijelima Vlade Republike Hrvatske te stručnim i znanstvenim institucijama. NLP je stručni alat u provedbi praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša, kako na nacionalnoj razini, tako i okviru međunarodne suradnje.

Revizija NLP vrši se na godišnjoj bazi, kako bi se uvažili novo doneseni propisi i uspostavljeni tokovi podataka i informacija. Sama lista pokazatelja također je podložna promjenama u smislu nadopune popisa ukoliko korisnici podataka i informacija utvrde da za to postoji potreba.

U sklopu tematskog područja tlo i zemljište provodi se revizija Nacionalne liste pokazatelja slijedećih tematskih područja:

  • Tlo i pedosfera
  • Prostorna obilježja, korištenje i prenamjena
  • Poljoprivreda

Revizija i objava na mrežnim stranicama Ministarstva propisana je Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

 

Pokazatelji tematskog područja pedosfera i litosfera

Tlo i pedosfera

TP 1 Gubitak tla promjenama u korištenju zemljišta
TP 2 Rizik od erozije tla
TP 3 Promjena sadržaja organskog ugljika u tlu
TP 4 Promjena pH reakcije tla

Prostorna obilježja, korištenje i prenamjena

P 1 Korištenje zemljišta i promjene u korištenju zemljišta
P 2 Minski sumnjive površine

Pokazatelji tematskog područja poljoprivreda

Poljoprivreda

PO 1 Područja pod poljoprivredno-okolišnim poticajima
PO 2 Razina provedbe Načela dobre poljoprivredne prakse
PO 3 Premije proizvođača ekološki uzgojene hrane i ekoloških poljoprivrednih gospodarstava
PO 4 Područja pod ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom
PO 5 Razina obuke poljoprivrednika
PO 6 Korištenje vode u poljoprivredi za potrebe navodnjavanja
PO 7 Potrošnja mineralnih gnojiva
PO 8 Onečišćenje voda nitratima iz poljoprivrede
PO 9 Potrošnja sredstava za zaštitu bilja
PO 10 Potrošnja energije u poljoprivredi
PO 11 Korištenje obrađenog otpadnog mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi
PO 12 Bilanca hranjiva
PO 13 Ispuštanje metana i dušičnih oksida
PO 14 Intenzifikacija/ekstenzifikacija
PO 15 Marginalizacija