Početna

Planovi upravljanja i mjere očuvanja

otok pag

Planovi upravljanja vrstama

Planovi upravljanja vrstama s akcijskim planovima očuvanja vrste (PUAP) predstavljaju svojevrsne upute o tome što je potrebno poduzeti kako bi se dugoročno osiguralo očuvanje ugroženih vrsta, a uz što harmoničniji suživot sa svim korisnicima prostora na kojima te vrste žive.

Plan upravljanja strogo zaštićenom vrstom s akcijskim planom donosi Ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode. Zavod za zaštitu okoliša i prirode priprema i izrađuje prijedlog PUAP-a. Prilikom izrade PUAP-a koristi se participativni pristup koji podrazumijeva uključivanje svih ključnih dionika povezanih s problematikom očuvanja vrsta u razrađivanje i definiranje ključnih problema, ciljeva, prioriteta, mjera i aktivnosti za očuvanje vrsta.

Iznimno, planove upravljanja, odnosno planove gospodarenja za strogo zaštićene vrste za donosi ministar nadležan za poslove lovstva, ribarstva i akvakulture (npr. za medvjeda i dabra koji su strogo zaštićene vrste, ali su i divljač u skladu sa Zakonom o lovstvu – plan upravljanja/gospodarenja donosi Ministarstvo poljoprivrede). 

PUAP se donosi prvenstveno za vrste za koje postoji vjerojatnost značajnog antropogenog ili drugog utjecaja koji zahtijevaju poduzimanje mjera i aktivnosti u svrhu ublažavanja tog negativnog utjecaja.

Popis vrsta koje su prioritetne za izradu PUAP-a periodički se izrađuje te objavljuje na internetskim stranicama. 

Prema Analizi stanja prirode u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2008. do 2012. godine, kojom je analizirana razina ugroženosti vrsta kao i značaj njihovih uzroka ugroženosti, jedna od navedenih smjernica za iduće razdoblje je izrada planova upravljanja s akcijskim planovima zaštite ugroženih vrsta (prvenstveno vrsta s visokim rizikom od izumiranja) te endemskih i reliktnih vrsta, dok su prioriteti izrada PUAP-a za, od mnogih, i sljedeće skupine i vrste: kod riba - vrste rodova Telestes i Salmo, kod gmazova i vodozemaca - čovječja ribica (Proteus anguinus), kod ptica - gregula (Puffinus yelkouan), suri orao (Aquila chrysaetos), zlatovrana (Coracias garullus), bjeloglavi sup (Gyps fulvus), kod leptira - livadni plavci (Phengaris nausithous i Phengaris teleius). Isto tako, Analizom je istaknuta potreba revizije planova upravljanja s akcijskim planom za vuka i risa uz aktivno sudjelovanje interesnih skupina. Riječna kornjača (Mauremys rivulata) ne navodi se u  smjernicama Analize kao vrsta za koju je potrebna prioritetna izrada plana upravljanja, međutim, nedavna istraživanja donijela su nova saznanja o rasprostranjenosti i stanju populacija ove vrste koja su ukazala na potrebu utvrđivanja hitnih mjera očuvanja postojećih populacija, čime je ova vrsta  postala jedan od prioriteta u izradi planova upravljanja.

Sukladno navedenom, a u cilju ispunjavanja Specifičnog cilja 6iii2. Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., planirana je priprema prijedloga PUAP-a za prioritetne vrste koje, uz uvjet da su vrste za koje postoji vjerojatnost značajnog antropogenog ili drugog utjecaja koji se može ublažiti poduzimanjem adekvatnih mjera i provođenjem ciljanih aktivnosti, zadovoljavaju i sljedeće kriterije:

  • vrste definirane kao prioritetne u Analizi  
  • vrste zaštićene direktivama EU
  • vrste koje su strogo zaštićene
  • nacionalno ugrožene vrste u IUCN kategorijama CR (kritično ugrožene), EN (ugrožene) i VU (osjetljive)
  • vrste specifičnih osjetjlivih staništa i vrlo ograničenih areala
  • vrste za koje postoji dovoljno podataka za kvalitetnu procjenu ugroženosti i definiranje mjera očuvanja.

Vodeći se navedenim kriterijima te uzimajući u obzir prioritetne vrste već definirane u Analizi prvim dijelom projekta pripremljeno je 11 PUAP-a (devet novih te revizije dva postojeća plana), koji obuhvaćaju ukupno 21 prioritetnu vrstu (Tablica 1.**) dok se popis prioritetnih vrsta za drugi dio projekta dopunjava s obzirom na dostupnost novih saznanja o vrstama.

Tablica 1. Popis prioritetnih vrsta za koje je potrebno donošenje PUAP-a, s kriterijima odabira.

 

 

Kriteriji odabira

Hrvatski naziv

Latinski naziv

ostali kriteriji

prioritetna vrsta sukladno Analizi

vuk*

Canis lupus

BE2, DS2*,DS4

da

ris*

Lynx lynx

CR, DS2, DS4

da

svijetlica*

Telestes polylepis

CR, endem, ss

da

kapelska svijetlica*

Telestes karsticus

endem, ss

da

zubatak*

Salmo dentex

CR

da

primorska pastrva*

Salmo farioides

EN

da

glavatica*

Salmo marmoratus

CR

da

visovačka pastrva*

Salmo visovacensis

EN, endem, ss

da

mekousna*

Salmothymus obtusirostris

CR

da

zrmanjska pastrva*

Salmo zrmanjensis

EN, ss

da

potočna pastrva*

Salmo trutta

VU

da

crnomorska pastrva*Salmo labraxVU navedena kao S. trutta (MRAKOVČIĆ i SUR. 2006)da
bjeloglavi sup*Gyps fulvusgnijezdeća populacija (EN) BE2, DP, ssda

zlatovrana*

Coracias garrulus

gnijezdeća populacija (CR) BE2, DP, ss

da

suri orao*

Aquila chrysaetos

gnijezdeća populacija (CR), BE2, DP

da

gregula*

Puffinus yelkouan

gnijezdeća populacija (VU) BA2, BE2, DP

da

veliki zovoj*

Calonectris diomedea

gnijezdeća populacija (NT) BA2, BE2, DP

da

čovječja ribica*

Proteus anguinus

EN, BE2, DS2*, DS4, endem, ss

da

riječna kornjača*

Mauremys rivulata

EN, BE2, DS2, DS4, endem, ss

ne

zagasiti livadni plavac*

Phengaris nausithous

CR, BE2, DS2, DS4, ss

da

veliki livadni plavac*

Phengaris teleius

CR, BE2, DS2, DS4, ss

da

lombardijska smeđa žaba

Rana latastei

EN, BE2, DS4, endem, ss

da

žuta poljarica

Dolichophis caspius

EN, BE2, DS4

da

sjeverni dinarski špiljski školjkaš

Congeria kusceri kompleks

CR, DS4, endem, ss

da

vrste roda Phoxinellus

Phoxinellus spp.

Endem, ss

da

crnka

Umbra kramerii

EN, BE2, ss

da

šumarica

Anemone sylvestris L.

CR

da

bjelonokta vjetruša

Falco naumanni

gnijezdeća populacija (CR), BE2, DP

da

močvarni plavac

Phengaris alcon

CR, ss

da

 KRATICE = CR - kritično ugrožena vrsta, EN - ugrožena vrsta, VU - osjetljiva vrsta, BE2 - Dodatak II Bernske konvencije, BA2 - Prilog II Barcelonske konvencije, DS2 - Prilog II Direktive 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta (* - prioritetna vrsta), DS4 - Prilog IV Direktive 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta, DP - Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenog 2009. o očuvanju divljih ptica

ss - vrste specifičnih osjetljivih staništa i/ili ograničenog areala