Početna

Postrojenja i registri onečišćavanja

Postrojenja i registri onečišćavanja

Pokazatelji

Pokazatelj (indikator) je reprezentativna vrijednost nekog promatranog slučaja. Pokazatelj kvantificira informaciju agregiranjem različitih, diskretnih i periodičkih mjerenja u jednu numerički reprezentativnu veličinu. Rezultat je izvedena informacija. Ili ukratko, pokazatelji su informacije o okolišu koje nam pomažu sagledati složeni događaj.

Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) djelatnost Zavoda za zaštitu okoliša i prirode MINGOR obuhvaća izradu Nacionalne liste pokazatelja (NLP). Nacionalna lista pokazatelja (NLP) koju je predložilo imenovano povjerenstvo, izrađena je na temelju posebnih propisa i međunarodnih ugovora, odnosno popisa pokazatelja Europske agencije za okoliš (EEA) te drugih europskih relevantnih tijela (DG Environment). Objavljivanjem NLP u Narodnim novinama za razdoblje od dvije godine, popis postaje obvezujući dokument i vrijedan alat za izradu Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj. Više informacija o objavljenim pokazateljima možete naći u rubrici Publikacije.

Pokazatelji Sektorskih pritisaka

S ciljem standardiziranja izvješćivanja o okolišu Zavod je, koristeći metodologiju EEA, a uvažavajući smjernice objavljene u dokumentu Nacionalne mogućnosti prikupljanja podataka o okolišu (MZOIP 2001) i strategiji Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02) te planu Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02) pokrenuo izradu Nacionalne liste pokazatelja za okoliš. Unutar područja Sektorskih pritisaka definirano je više područja i potpodručja od kojih su neka obrađena u prvoj fazi izrade NLP, dok se u drugoj fazi lista pokazatelja proširuje te je u fazi izrade. Prema pokazateljima opisanima u dokumentu Nacionalne mogućnosti prikupljanja podataka o okolišu odrađeno je 90 pokazatelja u tri područja pomoću kojih će se pratiti ostvarenje strateških ciljeva i ocjenjivanje stanja područja sektorskih pritisaka.

Navedena područja su:

Industrija i energetika

Registri onečišćivača / Postrojenja i industrija

RO/PI 1 Pregled onečišćivača okoliša prijavljenih u Registar onečišćavanja okoliša (ROO)

RO/PI 2 Eksploatacija mineralnih sirovina

RO/PI 3 Sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari u postrojenjima

RO/PI 4 Okolišne dozvole

RO/PI 5 Indeks ekološke učinkovitosti u industriji

RO/PI 6 Indeks industrijske proizvodnje

RO/PI 7 Broj HRN EN ISO 14001 certificiranih tvrtki

RO/PI 8 Količina opasnih tvari prema kategorijama u područjima postrojenja u Republici Hrvatskoj

Industrijske i ekološke nesreće

IE 1 Iznenadni događaji sa štetnim posljedicama na okoliš prema mjestu i uzroku

nastanka

IE 2 Utjecaji na zdravlje i život ljudi kao posljedice iznenadnih događaja

IE 3 Vremenska i prostorna raspodjela iznenadnih događaja

IE 4 Raspodjela iznenadnih događaja prema sastavnicama okoliša i uzroku onečišćenja

Kemikalije

K 1 Proizvodnja kemikalija

K 2 Uvoz/unos i izvoz kemikalija

K 3 Prijavljena količina ispuštanja anionskih, neionskih i kationskih detergenata u vode i/ili more

K 4 Kemijske tvari i pripravci prema skupinama koji nakon uporabe dospijevaju u vode

K 5 Broj izdanih dozvola za stavljanje biocidnih pripravaka na tržište

Energetika

E 1 Proizvodnja primarne energije prema oblicima energije (količina, indeks

E 2 Ukupna potrošnja energije (količina, indeks

E 3 Proizvodnja i potrošnja obnovljivih izvora energije (količina, indeks

E 4 Potrošnja električne energije (količina, indeks

E 5 Proizvodnja električne energije (količina, indeks)

E 6 Gorivo za termoelektrane i kogeneracije (količina, indeks

E 7 Neposredna potrošnja energije (količine, udjeli, indeksi)

E 8 Instalirani kapacitet u proizvodnji električne energije, po vrsti

E 9 Prerada i proizvodnja u rafinerijama

E 10 Emisije onečišćujućih tvari u zrak (CO2, NOx, SO2 i PMx)

E 11 Energetska intenzivnost ukupne potrošnje

Promet i turizam

Promet i transport

PT 1 Prijevoz putnika

PT 2 Prijevoz robe

PT 3 Obujam cestovnog prometa

PT 4 Gradski i prigradski prijevoz putnika (cestovni i željeznički prijevoz)

PT 5 Broj registriranih osobnih vozila na 1000 stanovnika

PT 6 Ostala prijevozna sredstva

PT 7 Broj motornih vozila prema vrstama vozila i prema vrstama pogonskog motora i

prema ekološkim homologacijskim kategorijama motora ili vozila

PT 8 Broj motornih vozila prema vrstama motornih vozila i prema alternativnim

pogonskim gorivima

PT 9 Prosječna starost voznog parka

PT 10 Raspodjela motornih vozila prema ekološkim kategorijama s obzirom na buku

PT 11 Broj vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu

PT 12 Infrastruktura cestovnog prometa

PT 13 Infrastruktura željezničkog prometa

PT 14 Infrastruktura pomorskog prometa

PT 15 Infrastruktura zračnog prometa

 

Turizam i rekreacija

TR 1 Dolasci turista

TR 2 Noćenja turista

TR 3 Udio turista na kružnim putovanjima („cruising turizam“)

TR 4 Broj posjetitelja u Nacionalnim parkovima

TR 5 Intenzitet turizma

TR 6 Turizam i prostor

TR 7 Korištenje vode u turizmu

TR 8 Proizvodnja otpada u stacionarnom turizmu

Zdravlje i sigurnost

Utjecaj onečišćenja na zdravlje i kvalitetu života

OZ 1 Leukemija kod djece mlađe od 15 godina života
OZ 2 Melanomi u osoba mlađih od 55 godina života
OZ 3 Alimentarne epidemije
OZ 4 Hidrične epidemije
OZ 5 Zdravstvena ispravnost namirnica
OZ 6 Vektorski prenosive bolesti
OZ 7 Zdravstvena ispravnost vode za piće
OZ 8 Očekivano trajanje života
OZ 9 Smrtnost u prometnim nesrećama
OZ 10 Profesionalne bolesti i ozljede na radu
OZ 11 Ostaci pesticida u hrani

Pokazatelji u publikaciji Okoliš na dlanu

Pokazatelji u publikaciji Okoliš na dlanu

Okoliš na dlanu 2017:

Okoliš na dlanu 2016:

Okoliš na dlanu 2015:  

Okoliš na dlanu 2014:

Okoliš na dlanu 2013:

Okoliš na dlanu 2012:  

Okoliš na dlanu 2011: 

Okoliš na dlanu 2010: 

Okoliš na dlanu 2009: 

Okoliš na dlanu 2008:  

Okoliš na dlanu 2007: 

Okoliš na dlanu I - 2006  

Okoliš na dlanu I - 2005

Izrađeni pokazatelji za područje industrija i kemikalije

Izrađeni pokazatelji za područje industrija i kemikalije