Početna

IS industrije i energetike

IS industrije i energetike

IS industrije i energetike

Baze podataka IS industrije i energetike izrađene su s ciljem praćenja ispuštanja onečišćujućih tvari u sve sastavnice okoliša (zrak, voda/more i tlo) te nastajanja i tijekova otpada (baza ROO), kao i praćenja količina i vrsta opasnih tvari u postrojenjima, bilo u cilju sprječavanja velikih nesreća, bilo u cilju osiguranja integriranog pristupa zaštiti okoliša te efikasnije zaštite ljudskog zdravlja (baza RPOT/OPVN) te pohranjivanja i pristupa javnosti očevidniku izdanih okolišnih dozvola (BOUDR). Najnovija baza podataka IS industrije i energetike je Registar onečišćivača Republike Hrvatske (RORH) koji je izrađen u svrhu ispunjavanja izvještajnih obveza prema IED Direktivi. Cilj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode MINGOR je na jednom mjestu prikupiti sve relevantne podatke i informacije iz navedeni područja, osigurati koordinaciju i kontrolu kvalitete podataka, objediniti iste unutar pojedine baza podataka, obavljati stručne poslove izrade publikacija, izvješća i pokazatelja te u suradnji s drugim institucijama osigurati učinkovito praćenje onečišćujućih i opasnih tvari te osiguranje koordiniranog sprječavanja onečišćenja okoliša te time sprječavanje njihova štetnoga utjecaja na okoliš.