Početna

IS industrije i energetike

IS industrije i energetike

Registar onečišćivača Republike Hrvatske (RORH)

RORH
Godina izrade
2019
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
Java
Detaljnije informacije
Dostupnost
Aplikaciju Registar onečišćivača Republike Hrvatske (RORH), kao dio Informacijskog sustava Industrije i energetike uspostavlja, vodi i održava Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Ista služi za povezivanje, pregled, analizu i razmjenu podataka te izvješćivanje. Aplikacija je trenutno dostupna samo za interno korištenje.
Sadržaj

Aplikacija RORH izrađena je tijekom 2018. i 2019. godine te objedinjava opće, administrativne i prostorne podatke onih onečišćivača RH (točkasti izvori) prijavljenih u više baza podataka i aplikacija Zavoda. Sve lokacije posjeduju dodijeljeni univerzalni ID kod lokacije te Inspire ID kod čime su harmonizirane na Inspire direktivom. Aplikacija je izrađena za potrebe provedbe godišnjeg izvješćivanja u bazu podataka Europske komisije Registar onečišćivača EU, a sukladno Direktivi o industrijski emisijama, 2010/75/EU (IED).

Pravna osnova
Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji, 78/15, 12/18 i 118/18),
Directive 2010/75/EU (Integrated pollution prevention and control – IPPC),
Directive 2007/2/EC of March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE).
Podaci
Unutar aplikacije povezani su podaci baza i aplikacija: Registar onečišćavanja okoliša (ROO), Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari /Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN), Očevidnik okolišnih dozvola (BOUDR), Registar Unije – hrvatski dio (ETS), Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom (u dijelu suspaljivanja na lokacijama), LCP (veliki uređaji za loženje) i HOS (hlapivi organski spojevi). Također su za potrebe izvješćivanja prema Europskoj komisiji (EK) objedinjeni i podaci o inspekcijskim nadzorima navedenih onečišćivača (lokacija) na godišnjoj razini.
Ciljani korisnici
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, te ostala nadležna tijela državne i javne uprave.
Metapodaci
Kontakt osoba