Početna

Industrija

Industrija je važna grana gospodarstva svake zemlje. Posebno s aspekta zaštite okoliša, industrijske aktivnosti predstavljaju izvor pritiska na okoliš u obliku: emisija i ispuštanja onečišćujućih tvari u atmosferu, tlo i vodene ekosisteme, generiranja otpada, potrošnje prirodnih resursa te većih onečišćenja uslijed industrijskih nesreća. Stoga je iznimno važno u skladu s gospodarsko-razvojnim prioritetima poticati daljnju primjenu najboljih raspoloživih tehnika (NRT) u industrijskoj proizvodnji, kojima se smanjuje utjecaj na okoliš, kao i energetski učinkovitije tehnologije te eko-inovativna rješenja proizvodnje. Uz navedeno, potrebno je osigurati potpuniji i učinkovitiji sustav gospodarenja otpadom. Sveobuhvatno pristupanje navedenim potrebama industrijske proizvodnje i zaštite okoliša moguće je ostvariti i usmjerenjem prema kružnom gospodarstvu, što će, osim većom dobiti, rezultirati i daljnjim smanjenjem emisija onečišćujućih tvari i otpada iz industrije.

Informacijski sustavi

Unutar Informacijskog sustava kojeg uspostavlja i vodi Zavod za zaštitu okoliša i prirode nalazi se i Informacijski sustav industrije i energetike (ISIE), unutar kojeg se prikupljaju i prate emisije i ispuštanja onečišćujućih tvari iz industrijskih postrojenja, količine otpada te količine opasnih tvari, velike nesreće, izbjegnuti i iznenadni događaji, posjednici okolišnih dozvola i dr. Pristup javnosti osiguran je putem portala i javnih preglednika.
Pristup bazama podataka, portalima i preglednicima iz područja Industrije osiguran je na sljedećoj poveznici: Informacijski sustav Industrije i energetike (ISIE)

  • Sve baze podataka:

ENVI_okoliš
ENVI_katalog metapodataka
Atlas okoliša - ISIE

Priručnici i upute za obveznike po bazama podataka i temama

Uz pojedine baze podataka, preglednike i portale nalaze se informacije, alati i priručnici za pomoć obveznicima pri prijavi podataka (npr. alati za izračun emisija i dr).

  • Baza podataka s aplikacijom Registar onečišćavanja okoliša (ROO), Preglednik ROO i portal HNPROO2: 

Obavijesti ROO
Alat za izračun emisija u zrak ROO
Priručnik ROO
Priručnik za izračun emisija u zrak za nacionalne E-PRTR obveznike
Popis goriva
Difuzni izvori onečišćenja
Provedbena odluka EK (EU) 2019/1741 оd 23. rujna 2019.
Jesam li E-PRTR obveznik?

Prilog I.A - Popis opasnih tvari i granične količine kada se tvari smatraju opasnima
Sigurnost procesa od rizika u izvanrednim situacijama
Tablica RPOT postrojenja po gradovima
Priručnik za razvrstavanje i utvrđivanje prioriteta među rizicima izazvanim velikim nesrećama u procesnoj i srodnim industrijama
Postrojenja za obradu otpada i rizici od velikih nesreća
JRC, Chemical accident Prevention & Preparedness, Lesson Learned Bulletin No. 10, Learning from emergency response – evacuation and sheltering
JRC, Chemical accident Prevention & Preparedness, Lesson Learned Bulletin No. 13, Learning from emergency response failures and successes
JRC, Chemical accident Prevention & Preparedness, Lesson Learned Bulletin No. 14, Learning from incidents involving liquefied petroleum gas (LPG)
JRC Technical Report - Handbook of Scenarios for Assessing Major Chemical Accident Risks
Kemikalije, smjese, opasne tvari

  • Baza podataka za okolišne dozvole BOUDR

Provedbena odluka EK od 10. veljače 2012. o NRT (najboljim raspoloživim tehnikama)

  • Baza Registra onečišćivača Republike Hrvatske RORH

EU Registry Data Model Manual
EU Registry Quality Assurance Logic Manual
EU Registry Manual for Reporters
EU Registry Manual for Post-Submission checks details the manual checks that will be performed on the data after the envelope has been released to the EEA

Pokazatelji

Pokazatelj (indikator) je reprezentativna vrijednost nekog promatranog slučaja. Pokazatelj kvantificira informaciju agregiranjem različitih, diskretnih i periodičkih mjerenja u jednu numerički reprezentativnu veličinu. Rezultat je izvedena informacija. Ili ukratko, pokazatelji su informacije o okolišu koje nam pomažu sagledati složeni događaj.

Popis pokazatelja iz područja Industrije dostupan je ovdje.

 

Izvješća i pregledi podataka

Izvješća se izrađuju u cilju davanja informacija te zaključaka vezano uz  stanje okoliša, te su važan izvor podataka za kreiranje politika zaštite okoliša. Izrada izvješća provodi se od strane djelatnika Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća i setovi podataka za izvješćivanje prema tijelima Europske unije i međunarodnim tijelima provode se u cilju izvršenja obveza Republike Hrvatske prema EU te definiranja stanja okoliša na nivou EU i šire.

Zavod za zaštitu okoliša i prirode redovito dostavlja izvješća, setove podataka i ostale informacije u ROD (engl. Reporting Obligations Database EEA) u sklopu Europske informacijske i promatračke mreže (EIONET) u okviru koje je razvijen Informacijski sustav izvještavanja o stanju okoliša (SEIS) te  surađuje s Europskom agencija za okoliš (EEA) na izradi Europskog izvješća o stanju okoliša. Izvješća i setovi podataka također se dostavljaju u Joint Research Centre (JRC) koji za EK vodi i održava pojedine baze podataka. Odjel sudjeluje u izradi brojnih drugih izvješća uz ostale odjele i službe Zavoda.

-    EIONET - European Environment Information and Observation Network
-    ROD – Reporting Obligation Database

Odjel u ROD, EIONET dostavlja setove podataka iz sljedećih područja/propisa:

EPRTR
EPRTR&LCP
IED – EU REGISTRY (Registar onečišćivača EU)
IED – Upitnik Priloga I IED direktive
MERCURY REGULATION
Seveso III implementacijsko izvješće
WATERS
NOISE

U Joint Research Centre (JRC) EK dostavljaju se podaci za eSPIRS i eMARS baze podataka:

eSPIRS
eMARS
 

Izvješća iz područja Industrije su dostupna ovdje.

Također se informacije o stanju iz područja Industrije mogu pronaći u:

- Nacionalnom izvješću o stanju okolišu:

- Statističkom ljetopisu: https://www.dzs.hr/

Publikacije

Publikacije se izrađuju u cilju davanja informacija stručnoj i zainteresiranoj javnosti. Izrađuju ih djelatnici Zavoda za zaštitu okoliša i prirode na osnovu analize i obrade prikupljenih podataka.

- Publikacija ROO

- Publikacija RPOT

- Okoliš na dlanu: 20052006, 20072008, 2009201020112012201320142015 2016201720182019,  2020

 - Odabrani pokazatelji stanja okoliša i prirode: 2011, 2012, 2016

Podrška

Podrška se pruža putem:

Helpdeska ROO
Pruža pomoć te daje odgovore obveznicima, ovlaštenicima, nadležnim tijela te državnim i javnim institucijama za sva pitanja vezana uz podatke u bazi ROO. Helpdesk ROO je dostupan tokom cijele godine.

Helpdeska RPOT/OPVN
Pruža pomoć obveznicima i nadležnim tijela državnim i javnim institucijama za sva pitanja vezana uz podatke u bazi RPOT/OPVN. Helpdesk RPOT/OPVN je dostupan tokom cijele godine.

Industrija Helpdeska

Aplikacija „Industrija Helpdesk“ pruža korisničku i stručnu podršku za teme Sektorskih pritisaka. Putem aplikacija „Industrija Helpdesk“  možete postavljati pitanja vezana za sljedeće baze Sektorskih pritisaka:
- ROO / Registar onečišćavanja okoliša,
- RPOT/OPVN / Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari / Očevidnik prijavljenih velikih nesreća,
- BOUDR / Očevidnik uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja te
- SKB / Strateške karte buke.

Projekti

U dijelu sektora Industrije do sada su provedeni sljedeći projekti:

a)    PHARE 2005 „Prilagodba inspekcije zaštite okoliša za provedbu novog nacionalnog zakonodavstva u području zaštite okoliša, 2008. – 2009. (EuropeAid/123226/D/SER/HR)
b)    CARDS 2004: Potpora nastavku približavanja hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini EU na području zaštite okoliša (Support for Further Approximation with the Environmental Acquis)
c)    G2G09/HR/6/5 projekt između Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske - Stručna obuka i provedba glavnih aktivnosti u primjeni Seveso II Direktive
d)    G2GNL Projekt između Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske
e)   IPA 2007 Kemijska aktivnost  - jačanje pravnog okvira u izgradnji institucionalne infrastrukture u zaštiti kod postupanja s opasnim kemikalijama, Twinning komponenta (TK) i tehnička pomoć (TA)
f)    Prijelazni instrument Twinning projekt „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)“ HR 14 IB EN 01 (CRO EPR)
g)    Twinning projekt „Unaprjeđenje sustava praćenja kemikalija i opasnih tvari te integracija Seveso baze podataka u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) kao jedinstveni centralni Seveso informacijski sustav“ (CRO SEVESO)
h)    Uz navedene projekte organizirana su u brojna stručna putovanja i stručne misije unutra Taiex programa.

Više o projektima ovdje.

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti

Povezani članci

Trenutno nema sadržaja.

Slike/galerija

Nema slika u galeriji.

Dokumenti

Nema dostupnih dokumenata.