Početna

Postrojenja i registri onečišćavanja

Postrojenja i registri onečišćavanja

Izvješća

Nacionalna izvješća

Izvješća o podacima iz baze ROO

Izvješće se izrađuje prema podacima iz baze Registra onečišćavanja okoliša (ROO) sukladno Pravilniku o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) na temelju podataka verificiranih od strane nadležnih tijela županija i Grada Zagreba. Sadržajno, podaci se prikazuju za razinu županija kao i ukupno za razinu države po tematskim cjelinama (zrak, vode, tlo i otpad). Pravilnikom su propisani obvezni sadržaj, metodologija i način vođenja registra te način i rokovi prikupljanja i dostavljanja podataka. Podaci dostavljeni unutar aplikacije ROO prikupljeni su elektronski putem propisanih obrazaca, koji su uz ostale priloge sastavni dio Pravilnika.

U skladu s navedenim propisom onečišćivači su obvezni dostaviti podatke u tekućoj godini za razdoblje prethodne kalendarske godine.

Obveznici dostave podataka sukladno čl. 21. Pravilnika, podatke dostavljaju do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu nadležnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu na čijem području se nalazi lokacija organizacijske jedinice.  Nakon utvrđivanja potpunosti, dosljednosti i vjerodostojnosti prikupljenih podataka nadležno tijelo županija ima obvezu verifikacijom potvrditi provedenu kontrolu kvalitete podataka u elektroničkom obliku  do 15. svibnja tekuće godine. Zavod za zaštitu okoliša i prirode MINGOR na osnovu verificiranih podataka izrađuje godišnje izvješće o podacima iz ROO te ga objavljuje na svojoj mrežnoj stranici do 1. prosinca tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2019. godinu i prateći Pregled podataka na razini županija za 2019. godinu

Izvješća o podacima iz ROO:2018., 2017., 2016., 2015.,  2014.,  2013.,  2012.,  2011.,  2010.,  2009. i   2008.

Izvješća za 2007.g.: zrak, vode, komunalni otpad, proizvodni otpad

Pregled odabranih podataka sustava ROO: 2017.

 

Izvješća o podacima RPOT/OPVN

Na temelju Uredbe o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, (NN 44/14, NN 31/17, NN 4 5/17) te Pravilnika o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (NN 139/14), postrojenja u RH dužna su prijaviti vrste i količine opasnih tvari (članak 10. Uredbe).

U skladu s člankom 12. Pravilnika Zavod za zaštitu okoliša i prirode MZOE je na osnovu podataka koje prikuplja u bazi Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN) dužan izraditi Izvješće o podacima iz Registra do 15. prosinca tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. Navedeno izvješće Zavod je dužan objaviti na Internet stranici kako bi bilo dostupno javnosti. U Izvješću se nalaze informacije o Registru, prikazani su zadnji službeni podaci o područjima postrojenja u RH koja podliježu ovom zakonskom propisu („Seveso postrojenja“) te se daje ocjena provedbe sustava kao i ocjena dobivenih podataka za određenu kalendarsku godinu.

U prvom dijelu Izvješća prikazani su podaci na razini države, tj. zbirni pregledi operatera i područja postrojenja (ukupan broj; veće količine opasnih tvari; manje količine opasnih tvari. Obveznici Priloga II.A) te zbirni prikazi u RH prema djelatnostima te s osvrtom na prijavljene podatke po točkama Obrasca obavijesti iz Priloga II. Uredbe. U drugom dijelu dat je prikaz na razini županija, tj. područja postrojenja u županijama i Gradu Zagrebu koja su prijavila podatke, prema prijavljenim djelatnostima, sa prijavljenim vrstama i količinama opasnih tvari te grupama opasnih tvari.

Izvješća o podacima RPOT/OPVN: 2019.2018., 2017., 2016., 2015.,  2014.,  2013. i 2012.

Izvješća o podacima RPOT:  2011.,  2010.2009.

Pregled odabranih podataka sustava RPOT/OPVN: 2017.

Međunarodna izvješća

Izvješće o podacima iz baze ROO za E-PRTR

Sukladno  čl. 24. Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša Zavod za zaštitu okoliša i prirode MZOE dostavlja podatke Europskoj komisiji za Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari u skladu s Uredbom 166/2006 o uspostavi Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (Regulation EC 166/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register). E-PRTR doprinosi transparentnosti te pristup javnosti u donošenju odluka iz područja zaštite okoliša. Njime je za zemlje članice EU implementiran PRTR Protokol te Aarhuska konvencija.

Izvješće o podacima iz baze ROO za UN

Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO) javno je dostupan Portal čijom je uspostavom Republika Hrvatska ispunila međunarodnu obvezu prema Zakonu o potvrđivanju Protokola o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 4/2008). Portal je izrađen tijekom 2012. godine te je objavljen u prosincu 2012. , a nastavno je u veljači 2013. godine, od strane Sekretarijata Aarhuške konvencije, uvršten na PRTR.net globalni portal o Registrima ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari diljem svijeta. Hrvatski nacionalni portal ROO (2014)  predstavlja novu verziju Hrvatskog nacionalnog portala ROO te sadrži podatke od 2014. godine nadalje, a rezultat je projekta „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)“. Prvi portal, izrađen 2012. godine, tijekom projekta 2018.-2019. spojen je sa drugim portalom, izrađenim unutar Twinning projekta CRO EPR.

Prvo Izvješće o provedbi Protokola izrađeno je (na hrvatskom i engleskom jeziku) u skladu s odlukom 1/5ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1 te je dostavljeno u UN Tajništvo tijekom 2013. godine.

I. Nacionalno izvješće o provedbi Protokola PRTR 

I National Report on PRTR Protocol

Drugo nacionalno izvješće o Provedbi PRTR Protokola izrađeno je 2016. godine.

II. Nacionalno izvješće o provedbi PRTR Protokola

Treće Izvješće o provedbi Protokola izrađeno je (na hrvatskom i engleskom jeziku) u skladu s odlukom 1/5ECE/MP.PRTR/2010/2/Add.1. Izvješće je dostavljeno u Tajništvo UNECE-a u siječnju 2021. godine.

III. Nacionalno izvješće o provedbi PRTR Protokola

III National Report on PRTR Protocol

 

 

 

Izvješće o statusu implementiranosti Seveso Direktive

Sukladno čl. 38. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13), Agencija za zaštitu okoliša (danas dio Zavoda za zaštitu okoliša i prirode MZOE) je Europskoj komisiji dostavila trogodišnje Izvješće o implementaciji Direktive 96/82/EZ o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari.  Agencija je sudjelovala u izradi te koordinirala izradu navedenog „Izvješća sukladno članku 19. (4) Direktive 96/82/EZ o kontroli opasnosti od teških nesreća koje uključuju opasne tvari (96/82/EC) (Seveso II), za izvještajno razdoblje 2012.-2014. za Republiku Hrvatsku“ te je isto poslala prema EK 30. rujna 2015. te time ispunila ovu izvještajnu obvezu.

Zavod za zaštitu okoliša i prirode sudjelovao je i koordinirao 2019. godine izradu „Izvješća o provedbi Direktive 2012/18/EU Europskog parlamenta i Vijeća o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (Seveso III), za izvještajno razdoblje 2015.-2018. za Republiku Hrvatsku“, te je isto poslala prema EK te time ispunio ovu izvještajnu obvezu.

Izvješće o statusu implementiranosti Seveso II Direktive u RH za period 2012.-2014.

Izvješća o provedbi Seveso III Direktive u RH za izvještajno razdoblje 2015.-2018.

 

Izvješće iz baze RPOT prema EK

Po pristupu Republike Hrvatske Europskoj Uniji, u skladu sa stavkom (3) članka 12. Pravilnika o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća („Narodne novine“, br. 139/14), obveza je tadašnje Agencije za zaštitu okoliša (danas dio Zavoda za zaštitu okoliša i prirode MZOE) bila i dostava podataka iz baze RPOT u Europski registar (baza eSPIRS - Seveso Plants Information Retrieval System, Joint Research Centre). Temeljem uspostavljene suradnje tadašnje Agencije i JRC, a u cilju pripreme za nadolazeće obveze izvještavanja po pristupu RH EU, na dobrovoljnoj bazi dostavljen je set podatke za Europski registar (eSPIRS).  Prvi službeni set podataka dostavljen je tijekom 2014. godine čime je tadašnja Agencija ispunila ovu obvezu.

Podaci o Seveso operaterima i područjima postrojenja za 2016. godinu dostavljeni su u ime Republike Hrvatske u bazu eSPIRS Europske komisije, sukladno Seveso III Direktivi (2012/18/EU), Uredbi o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (Narodne novine br. 44/14) te Pravilniku o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća (Narodne novine br. 139/14). Zavod za zaštitu okoliša i prirode kontinuirano dostavlja podatke u bazu eSPIRS.

MINERVA Portal

Izvješće iz baze OPVN prema EK

Izvješće iz baze OPVN prema EK

Od pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji podaci o prijavljenim velikim nesrećama u RH dostavljaju se iz baze  Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN) u Joint Research Centre (JRC) u bazu eMARS (Major Accident Reporting System). Unutar navedene baze nalaze se podaci o velikim nesrećama u EU (svi prijavljeni podaci vezane uz nesreće: vrijeme i način izbijanja, tko i kada je obaviješten, opasne tvari koje su uzrokovale veliku nesreću, kako je spriječeno njeno širenje te saniranje posljedice, koje su posljedice na okoliš  i ljude, koje su „naučene lekcije“, itd.), te o iznenadnim događajima (akcidentima) i tzv. „izbjegnutim nesrećama“ (eng. near-miss“). Tadašnja Agencija za zaštitu okoliša (danas Zavod za zaštitu okoliša i prirode MZOE) je prvo dobrovoljno izvješćivanje seta podataka iz Očevidnika prijavljenih velikih nesreća provela tijekom 2010. godine, dok je prvo službeno izvješćivanje iz baze RPOT/OPVN provedeno tijekom 2015. godine, čime je ažurirana prijava prethodno dostavljenih podataka.

MINERVA Portal

Izvješće prema EEA (ROD) – IED Direktiva

Sukladno obvezi zemalja članica, Agencija za zaštitu okoliša (danas dio Zavoda za zaštitu okoliša i prirode MZOE) je koordinirala izradu Izvješća o implementaciji Direktive o industrijskim emisijama 2010/75/EU (IED Direktiva),  te odgovore dobivene od MZOE i IZO  objedinila i uobličila u finalno izvješće sukladno Annex I (Questionnaire on the implementation of Directive 2010/75/EU as referred to in the second paragraph of Article 1),  i proslijedila EK putem  ROD (Reporting Obligation Database – EIONET).
Slijedom navedenog Agencija je izvješće dostavila 26. rujna 2014. godine, a obzirom da je spomenuta obveza vrijedila samo za 2013. izvještajnu godinu, ista je naknadno ukinuta.

Izvješće prema EEA (ROD) – IED Direktiva

Izvješćivanje prema Minamatskoj konvenciji o živi i Uredbi o živi

Sukladno obvezama država članica, Zavod za zaštitu okoliša i prirode MZOE, kao jedno od nadležnih tijela provodi prikupljanje i dostavu podataka o živi sukladno Minamatskoj konvenciji o živi te Uredbi o živi.

Sukladno Konvenciji podaci o živi dostavljaju se prema Tajništvu UNECE te dodatno prema Europskoj komisiji u EIONET, ROD Europske okolišne agencije (EEA) sukladno navedenoj Uredbi o živi.

Prvo izvješćivanje provedeno je veljači 2020. godine te je u EIONET, ROD dostavljeno četiri izvješća. Tri izvješća prema Uredbi o živi, i četvrto izvješće prema Konvenciji koje je Ministarstvo zdravstva prethodno izradilo i dostavilo tijekom 2019. u Tajništvo UNECE.

Više na linku:
http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/mercury/activities/envxe9hcw/overview

 

Izvješća prema EEA (CDR) – Buka

Izvješća prema EEA (CDR) – Buka

Nastavno na dogovorenu suradnju s Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske kao nosiocem definiranja i provedbe strategija i politika iz područja zaštite zdravlja, u što spada i buka, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (danas Zavod za zaštitu okoliša i prirode MZOE) provela je daljnja izvješćivanja u dijelu provedbe obveza Republike Hrvatske iz područja izvješćivanja o stanju buke. Tijekom mjeseca travnja 2017. godine provedene su tri izvještajne obveze prema Europskoj agenciji za okoliš (engl. EEA), dostavom podataka u elektroničku bazu podataka (engl. EIONET: CDR: Central Data Repository – Report). EIONET je partnerska mreža EEA i njenih članica te zemalja sudionica, koja povezuje nacionalne kontrolne točke, uključujući otprilike 100 eksperata i više od 350 nacionalnih institucija. Mreža podupire prikupljanje i organizaciju podataka iz raznih tema zaštite okoliša što rezultira razvojem i transparentnošću podataka iz područja stanja i zaštite europskog okoliša.

Dostavljeni su Akcijski planovi za upravljanje bukom za:
Autocestu Rijeka-Zagreb
Hrvatske željeznice
Grad Osijek

Navedeni podaci mogu se pronaći na stranicama EIONET Central Data Repository-a.

Više...

Izvješća prema EEA (CDR) – Vode

Informacijski sustav o vodi za Europu  - Water Information System for Europe WISE

WISE je partnerska inicijativa Europske komisije (Glavne uprave za okoliš, Zajedničkog istraživačkog centra i Eurostata) i Europske agencije za okoliš. Zaštita vodnih resursa Europe jedan je od glavnih ciljeva politike zaštite okoliša Europske unije. Ali koliko je dobra (ili loša) kvaliteta naših voda u Europi? Donosimo li napredak? Jesu li politike EU dovoljno učinkovite? Sada postoji jedan "ulaz" za odgovor na ta pitanja i pristup svim podacima koji se odnose na vodu i podacima koje prikupljaju Europska komisija i Europska agencija za okoliš. Nazvan je "Informacijski sustav o vodi za Europu" ili "WISE".

Direktiva o kvaliteti voda za kupanje - Bathing Water Directive 2006/7/EC

Planiranje, prikupljanje, obrada i prikaz podataka o kakvoći mora za kupanje u Hrvatskoj se provodi od 2009. godine prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) kojom su propisani standardi kakvoće mora za kupanje i utvrđene mjere za upravljanje kakvoćom morske vode na plažama. Kroz Bazu podataka o kakvoći mora u Republici Hrvatskoj dostupni su svi aktualni i arhivski podaci o kakvoći mora za kupanje.

Praćenje kakvoće voda za kupanje na površinskim kopnenim vodama (rijekama i jezerima) započelo je od 2011. godine te se prati sukladno Uredbi o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14). Podaci su dostupni kroz Bazu podataka o kakvoći voda za kupanje u Republici Hrvatskoj.