Početna

Zrak, klima, tlo

Zrak

Klimatske promjene

Dostava podataka

Tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirani staklenički plinovi

Sukladno Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/2011, 47/14, 61/17), članku 7. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014) te članku 6. Uredbe (EU) br. 517/2014 o fluoriranim stakleničkim plinovima, Operater nepokretnih uređaja ili opreme koja sadrži kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove u količini od 5 tona ekvivalenta CO2 ili više dužan je u roku 15 dana od uključivanja uređaja ili opreme u uporabu prijaviti uključivanje Agenciji.

 

Prijava nepokretnih uređaja i opreme podnosi se na obrascu PNOS putem web aplikacije na adresi:   http://pnos.haop.hr/

 

Popis ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba - obrtnika koje se bave djelatnošću servisiranja, uvoza/izvoza i stavljanja na tržište kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova i popis ovlaštenih osoba koje posjeduju uvjerenje za obavljanje djelatnosti servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove se nalazi na adresi http://reg.haop.hr/.

Sukladno  Zakonu o zaštiti zraka (NN 130/2011, 47/14, 61/17) te članku 9. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014) o prikupljenim i/ili preuzetim uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih nerabljenih, obnovljenih ili oporabljenih tvari, ovlašteni serviser vodi očevidnik. Podaci iz očevidnika se dostavljaju Agenciji do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu na obrascu KT 1.

Temeljem članka 17. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014) Centar za prikupljanje, obnavljanje i oporabu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova o prikupljenim, obnovljenim, oporabljenim i uništenim kontroliranim tvarima i/ili fluoriranim stakleničkim plinovima vodi očevidnik. Podaci iz očevidnika se dostavljaju Agenciji do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu na obrascu KT 3.

Temeljem članka 18. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/2014) Poduzetnik koji uvozi/unosi, izvozi/iznosi, uništava i/ili proizvodi tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove dostavlja Agenciji podatke za svaku kontroliranu tvar i novu tvar te za fluorirane stakleničke plinove za prethodnu kalendarsku godinu do 31. ožujka tekuće godine. Podaci se dostavljaju Agenciji na obrascima KT 4 i KT 5.

 

Obrasci KT 1, KT 3, KT 4 i KT 5 dostavljaju se putem web aplikacije na adresi:   http://kt.haop.hr/

 

Nova KT mrežna aplikacija

Obavještavamo korisnike da je u sklopu Informacijskog Sustava Zaštite Okoliša na adresi http://kt.haop.hr/ dostupna web aplikacija za dostavu očevidnika o kontroliranim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima.

Od siječnja 2018. započela je elektronska dostava očevidnika o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima. Obveza dostave KT očevidnika ispunjava se isključivo putem elektroničke programske opreme dostupne na http://kt.haop.hr/

Obveznicima dostave očevidnika je unutar aplikacije namijenjena poslovna uloga "KT:obveznik" koja omogućava unos podataka radi ispunjenja zakonskih obveza sukladno članku 9., 14., 17. i 18. Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima NN 90/2014.

Upute za popunjavanje KT1, KT3, KT4 i KT5 obrazaca u web aplikaciji

Podrška za korisnike

Za sve dodatne informacije i korisničku podršku u korištenju aplikacije možete nas kontaktirati na:

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Radnička cesta 80/7
10 000 Zagreb
Telefon:  01/5581-660 (radnim danom u vremenu od 9:00 do 15:00 h)
E-mail: F-TOOS@haop.hr

KT 1 Očevidnik o uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

KT 3 Očevidnik o postupanju s prikupljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

KT 4 Očevidnik o uvozu/unosu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova i krajnjem korisniku

KT 5 Očevidnik o izvozu/iznosu kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova

Osnovne informacije vezano za provedbu propisa o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima

 

Sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova- Registar Unije

Osnovne informacije

Sukladno čl. 101., st. 3. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, NN 47/14, NN 61/17)

(1) Za poslove vođenje Registra nadležna je Agencija.
(2) Poslovi vođenja Registra su:
– održavanje točnosti i sigurnosti podataka u Registru,
– kreiranje i održavanje korisničkih računa,
– upravljanje računom stranke,
– izrada izvješća sukladno propisima Konvencije i Europske komisije,
– objavljivanje informacija sukladno propisima Konvencije i Europske komisije.

Rokovi za ispunjavanje obaveza u Registru Unije

ROKTKOŠTOREFERENCA
31. ožujakOvlašteni predstavnik računaUnos podataka o emisijama za prethodnu godinu
  • članak 35. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013
  • Uvjeti korištenja Registra Unije
31. ožujakVerifikatorOznačavanje unesenih emisija kao verificirane
  • članak 35. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013
  • Uvjeti korištenja Registra Unije
30. travanjOvlašteni predstavnik računaPredaja emisijskih jedinica
  • članak 67. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013
31. prosinacVlasnik računaPotvrda o potpunosti, ažurnosti i istinitosti podataka na računu
  • članak 25. Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013

 

Izvješća

Izvješćivanje prema Kyoto protokolu

Odlukom 13/CMP.1 određeno je da će svaki nacionalni registar informacije koje nisu povjerljive objaviti na Internetu preko javno dostupnog sučelja kako bi te iste informacije bile javno dostupne te kako bi ih sve zainteresirane osobe mogle pregledavati.

 

Izvješće o računima (stavak 45. aneksa Odluke 13/CMP.1)

Izvješće o računima za 2016. godinu možete preuzeti ovdje

Izvješće o računima za 2015. godinu možete preuzeti ovdje. (nema promjena u odnosu na 2014. godinu).

Izvješće o računima za 2014. godinu možete preuzeti ovdje.

Informacije koje se smatraju povjerljivima sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 nisu objavljene.

 

Izvješće o projektima zajedničke provedbe (stavak 46. aneksa Odluke 13/CMP.1)

U Republici Hrvatskoj nema registriranih projekata zajedničke provedbe.
Nadležno tijelo za provedbu projekata je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

 

Izvješće o stanju računa i transakcijama (stavak 47. aneksa Odluke 13/CMP.1)

Zahtjevi izvješćivanja o stanju računa i transakcijama ispunjavaju se objavljivanjem SEF izvješća.

  

 

SEF 2018 (CP2)

SEF 2017 (CP1)

SEF 2017 (CP2)

SEF 2016 (CP1)

SEF 2016 (CP2)

SEF 2015 (CP1)

SEF 2015 (CP2)

SEF 2014 (CP1)

 

SEF 2013 (CP1)

 

SEF 2012 (CP1)

 

SEF 2011 (CP1)

 

 

Izvješće o ispunjavanju obveza u prvom obvezujućem razdoblju Kyotskog protokola - True-up izvješće (stavak 49. aneksa Odluke 13/CMP.1)

Zahtjevi izvješćivanja se ispunjavaju objavljivanjem SEF izvješća i izvješća o stanju na računu: True-up SEF 2015

Izvješće o računu za povlačenje jedinica za prvo obvezujuće razdoblje Kyotskog protokola možete preuzeti ovdje.

Popis jedinica za koje je zatražen prijenos (carry-over) u drugo obvezujuće razdoblje Kyotskog protokola možete preuzeti ovdje.

Informacije koje se smatraju povjerljivima sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 389/2013 nisu objavljene.

 

Izvješće o pravnim osobama (stavak 48. aneksa Odluke 13/CMP.1)

Nema otvorenih računa pravnih osoba ovlaštenih od stranke koje mogu koristiti jedinice AAU, RMU, ERU, CER, tCER I lCER.

 

NAPOMENA: Sva izvješća odnose se na Kyoto račune u hrvatskom dijelu Registra Unije (računi kojima broj računa počinje oznakom ''HR''). Ažurne informacije o EU-ETS računima u hrvatskom dijelu Registra Unije dostupne su na Internet stranicama Dnevnika transakcija Europske unije (EUTL).

 

Kontakt

Služba za pomoć korisnicima Registra Unije

Tel: +385 1 5581 660
E-pošta: ghgregistry.helpdesk@haop.hr

Radno vrijeme
Radnim danom u vremenu od 09:00 do 15:00h

Obavijesti

Obavještavamo korisnike da će Registar Unije biti nedostupan zbog održavanja sustava u ponedjeljak 22.01.2018 u vremenu 08:00 - 18:00h.

 

Sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova- Praćenje, izvješćivanje i verifikacija

Osnovne informacije

1. siječnja 2013. godine započelo je treće razdoblje trgovanja emisijskim jedinicama. Na ovim stranicama možete pronaći dokumentaciju i alate za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova. 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike dostavlja putem e-maila operaterima postrojenja obrazac izvješća o poboljšanjima i obavještava operatere postrojenja da trebaju popuniti predmetno izvješće što prije obzirom da će ono biti pregledano u okviru postupka ocjene planova praćenja emisija stakleničkih plinova, verzija 2.

Rok za podnošenje je 30 dana od dana zaprimanja obavijesti.

Izvješće je potrebno dostaviti u dva pisana primjerka i dva primjerka u elektronskom obliku na CD-u na adresu:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Radnička cesta 80
10000 Zagreb  

Upute za popunjavanje izvješća o poboljšanjima

Izvješće o poboljšanjima - obrazac

Izvješće o poboljšanjima - primjer popunjavanja   

Napomena: Određeni obrasci i upute nisu dostupni na hrvatskom jeziku te se ovdje nalaze u originalu na engleskom jeziku. U trenutku kada bude objavljen hrvatski prijevod dokumentacija će biti ažurirana.

 

Dokumenti

Upute za popunjavanje izvješća o poboljšanjima

Izvješće o poboljšanjima - obrazac

Izvješće o poboljšanjima - primjer popunjavanja

Obrazac - Pojednostavljeni plan praćenja emisija stakleničkih plinova 2013.-2020.

Primjer popunjenog pojednostavljenog plana praćenja

Upute za doradu plana praćenja v1.0.

Verifikacijsko izvješće  - HR

Obrazac - Izvješća o godišnjim emisijama iz postrojenja

Obrazac 1 - Plan praćenja emisija stakleničkih plinova 2013.-2020.

Primjer popunjenog plana praćenja za malo industrijsko postrojenje

Vodič br. 1: Opće upute za postrojenja 

Guidance Document No. 2: The monitoring and Reporting Regulation- General guidance for Aircraft Operators

Template 2 - Monitoring plan for the emissions of aircraft operators

Template 3 - Monitoring plan for the tonne-kilometre data of aircraft operators

Template 5 - Annual emissions report of aircraft operators

Template 6 - Tonne-kilometre data report of aircraft operators

Vodič br.3 : Biomasa 

Vodič br.4 : Procjena nesigurnosti

Vodič br.4a : Primjer procjene nesigurnosti

Guidance Document No. 5: Sampling and Analysis

Upute 5a Plan uzorkovanja – obrazac

Upute 5a Primjer plana uzorkovanja

Vodič br. 6 : Upravljanje i kontrola 

Guidance Document No. 6a:  Risk assessment and control activities – examples

Sva navedena dokumentacija nalazi se i na internetskim stranicama Europske komisije, te Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Dodatni alati:

Alat za izračun emisijskog faktora za lož ulje 

Alat za izračun emisijskog faktora za plin    

Nacionalni faktori iz NIR-a studeni, 2017.

Unreasonable costs determination tool 

Alat za učestalost analize 

Tool for operator risk assessmentv

 

 

Kontakt

Odsjek za klimatske promjene
Hrvatska agencija za okoliš i prirodu
Radnička cesta 80
10 000 Zagreb
E-pošta: KLIMA@haop.hr
url:  www.haop.hr