Početna

Projekti

Projekti iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova

KK.06.5.1.02.0001 Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom

Europska unija.jpgESI Fondovi.pngOPKK.jpg

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., a u cilju ispunjavanja Specifičnog cilja 6iii2 Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu prijavila je 2017. godine projekt  ''Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom''. Projektom je u razdoblju od 2018. – 2022. planirana izrada cjelovite karte za minimalno 51 % površine obalnih i pridnenih morskih staništa u hrvatskom teritorijalnom moru i epikontinentalnom pojasu te revidiranje nacionalne klasifikacije staništa i usklađen ključ prema EUNIS klasifikaciji.

Dana 20. ožujka 2018. godine, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt (KK.06.5.1.02.0001) između Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Posredničkog tijela 1), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Posredničkog tijela 2) i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (Korisnika) na ukupni iznos od 89.640.501,65 kuna, od čega je iznos EU potpore iz Kohezijskog fonda 76.194.426,40 kuna.

Potreba kartiranja obalnih i pridnenih morskih staništa Jadrana s aspekta i očuvanja i zaštite prirode je višestruka, a prvenstveno da bi se poboljšalo znanje o stanju bioraznolikosti mora kao temelj za učinkovitu provedbu Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (Council Directive 92/43/EEC) i Direktive o očuvanju divljih ptica (Council Directive 79/409/EEC; 2009/147/EC) te Direktive o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirne direktive o morskoj strategiji (ODMS)) uključujući praćenje stanja i izvješćivanje, očuvanje i održivo korištenje morskih resursa, morsko prostorno planiranje, itd. 

Glavna svrha projekta je kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom, uključujući obalna područja i područja izvan granica teritorijalnog mora (epikontinentalni pojas) s ciljem izrade karte morskih staništa, a kako bi se povećala dostupnost podataka o morskoj bioraznolikosti vezana uz rasprostranjenost vrsta i staništa. Sukladno Direktivi o staništima i Okvirnoj direktivi o morskoj strategiji, sustavno kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa omogućit će povećanje znanja o rasprostranjenosti i stanju morskih resursa, podatkovnu nadopunu Informacijskog sustava zaštite prirode (uključujući prostornu bazu podataka o staništima), praćenje stanja vrsta i staništa te dopunu i određivanje ciljeva očuvanja područja ekološke mreže Natura 2000 u moru kao i kvalitetniju izradu mjera upravljanja Natura 2000 i zaštićenim područjima, ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu, planiranje korištenja i upravljanje biološkim morskim resursima, prostorno planiranje morskog područja, te doprinijeti organizaciji i provedbi znanstvenih istraživanja mora i izvještavanju prema preuzetim međunarodnim obvezama. 

Kontakt osoba za više informacija: petra.rodic@haop.hr 

Više informacija potražite na https://strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

KK.06.5.2.03 Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000

Europska unija.jpgESI Fondovi.pngOPKK.jpg

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., a u cilju ispunjavanja Specifičnog cilja SC 6iii2 Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom  mrežom Natura 2000), 14. rujna 2017. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta ''Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000''. Implementacija ovog projekta od ključne je važnosti za ispunjavanje obaveza Republike Hrvatske kao članice EU u području zaštite prirode. Korisnik projekta je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, dok je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu projektni partner. Planirano trajanje projekta je do kraja 2022. godine.  

Ukupna vrijednost projekta je 186.497.150 kuna, od čega je iznos EU potpore iz Kohezijskog fonda 158.522.577,50 kuna.

Svrha Projekta je doprinos postizanju ciljeva i uspostavljanju mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj. 

Osnovni cilj projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj, kroz participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže, razvoj  i institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja. U projektnim aktivnostima kao suradnici sudjelovat će i sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

Kontakt osoba za više informacija: ramona.topic@haop.hr 
 
Više informacija potražite na https://strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.

KK.06.5.1.01 Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta

Europska unija.jpgESI Fondovi.pngOPKK.jpg

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., a u cilju ispunjavanja Specifičnog cilja 6iii1 - Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelj za njeno učinkovito praćenje i upravljanje, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu prijavila je 2016. godine projekt Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta. S obzirom da su invazivne strane vrste jedna od glavnih prijetnji biološkoj raznolikosti, u okviru projekta, koji traje od 2017. do kraja 2020. godine, planirano je prikupljanje podataka i utvrđivanje stvarnog stanja stranih i invazivnih stranih vrsta (IAS) u Hrvatskoj, uspostava informacijskog sustava o stranim vrstama i IAS te izrada programa praćenja, čime se stvara temelj za buduće aktivnosti upravljanja.

Dana 10. travnja 2017. godine, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt (KK.06.5.1.01.0001) između Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Posredničkog tijela 1), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Posredničkog tijela 2) i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (Korisnika) na ukupni iznos od 15.221.322,96 kuna, od čega je iznos EU potpore iz Kohezijskog fonda 12.916.704,51 kuna.

Glavna svrha projekta je doprinijeti rješavanju problema štetnih učinaka IAS na bioraznolikost Hrvatske kroz povećanje znanja o stranim i invazivnim stranim vrstama, čime se stvara temelj za buduće aktivnosti upravljanja. Na taj način projekt pridonosi ispunjavanju specifičnog cilja OPKK 2014.-2020.: 6iii1-Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti kao temelj za njeno učinkovito praćenje i upravljanje.

Kontakt osoba za više informacija: sonja.desnica@haop.hr.

Više informacija potražite na https://strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.

U okolišu Europske unije i drugih europskih zemalja prisutno je oko 12000 stranih vrsta, a prema procjenama 10 do 15 % od tog broja su invazivne strane vrste (IAS). IAS imaju štetni učinak na bioraznolikost i povezane usluge ekosustava, a mogu imati štetni učinak i na zdravlje ljudi i gospodarstvo. Problem IAS prepoznat je kao jedna od glavnih prijetnji bioraznolikosti na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini. Provedbom ovog projekta, prikupljanjem i usustavljivanjem podataka o stranim vrstama i IAS, stvorit će se temelj za izradu učinkovitih mjera upravljanja i smanjenje njihovog štetnog utjecaja, te doprinijeti očuvanju bioraznolikosti Hrvatske.

KK.06.5.2.01 Izrada prijedloga Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)

 

Europska unija.jpgESI Fondovi.pngOPKK.jpg

 

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., a u cilju ispunjavanja Specifičnog cilja 6iii2. Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom  mrežom Natura 2000), Hrvatska agencija za okoliš i prirodu prijavila je 2016. godine projekt Izrada prijedloga Planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima). Projektom je u razdoblju od 2017. do kraja 2019. godine planirana priprema prijedloga 11 planova upravljanja s akcijskim planovima (PUAP) za prioritetne vrste za koje postoji vjerojatnost značajnog negativnog antropogenog ili drugog utjecaja, koji se može ublažiti poduzimanjem adekvatnih mjera i provođenjem ciljanih aktivnosti (za više informacija posjetite stranicu http://www.haop.hr/hr/tematska-podrucja/prirodne-vrijednosti-stanje-i-ocuvanje/planovi-upravljanja-i-mjere-ocuvanja-6 ).

Dana 16. siječnja 2017. godine, potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt (KK.06.5.2.01.0001) između Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Posredničkog tijela 1), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Posredničkog tijela 2) i Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (Korisnika) na ukupni iznos od 8.397.154,91 kn, od čega je iznos EU potpore iz Kohezijskog fonda 7.108.979,17 kn.

Glavna svrha projekta je postizanje ili održavanje povoljnog stanja očuvanosti strogo zaštićenih vrsta u Republici Hrvatskoj, u skladu s Direktivom 92/43/EEZ o zaštiti prirodnih staništa i divljih biljnih i životinjskih vrsta te Direktivom 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica, a u cilju ispunjavanja specifičnog cilja OPKK 2014. - 2020.: 6iii2 - Uspostava okvira za održivo upravljanje biološkom raznolikošću (najprije Natura 2000).

Kontakt osoba za više informacija: maja.pavlinic@haop.hr.

Više informacija potražite na https://strukturnifondovi.hr i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/.

Najveći izazov u očuvanju bioraznolikosti je postizanje povoljnog stanja očuvanosti divljih vrsta uz sudjelovanje i potporu svih korisnika prostora gdje te vrste obitavaju. Izradom 11 prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama s akcijskim planovima te jačanjem kapaciteta HAOP-a za planiranje očuvanja divljih vrsta, ovaj će projekt doprinijeti svladavanju navedenog izazova te doprinijeti očuvanju bioraznolikosti Hrvatske. 

Ostali projekti

Nema sadržaja

Nema sadržaja

Završeni projekti

Tehnička pomoć za pripremu projekata za očuvanje i upravljanje Natura 2000 mrežom

Puni naziv projekta: „Tehnička pomoć za pripremu projekata za očuvanje i upravljanje Natura 2000 mrežom“ – Priprema projekata za programsko razdoblje 2014. - 2020.

Glavni izvori financiranja: Kohezijski fond
Iznos donacije: 1.292.000,00 kn
Provoditelj: Državni zavod za zaštitu prirode
Trajanje projekta:od lipnja 2014. do kraja 2016. godine
Područje provedbe projekta:cijela Hrvatska

Glavni cilj projekta: doprinijeti postizanju općeg cilja Operativnog programa „Zaštita okoliša“ u okviru priprema za novo programsko razdoblje 2014. – 2020., pružajući osnovu za daljnje efikasno korištenje EU fondova.  Projektom „Tehnička pomoć za pripremu projekata za očuvanje i upravljanje Natura 2000 mrežom“ pružena je tehnička pomoć Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu za pripremu dokumentacije koja će se u razdoblju 2014. - 2020. koristiti za daljnju prijavu za financiranje tri EU projekata: Uspostava i provedba monitoringa u skladu s obvezama iz Direktive o pticama i Direktive o staništima, Izrada okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 i Kartiranje morskih staništa na području Jadranskog mora u nadležnosti Republike Hrvatske. U provedbi projektnih aktivnosti sudjelovale su i stručne službe Agencije koje su sudjelovale u radu s konzultantima pri izradi analiza i pomagale im pri konzultacijama s dionicima.

Kao temelj za budući projekt Kartiranje morskih staništa na području Jadranskog mora u nadležnosti Republike Hrvatske izrađeni su dokumenti Analiza trenutnog stanja, Izvješće o postojećim podacima i Plan kartiranja, a koja su slobodna za preuzimanje s naše web stranice.

Strengthening the National Protected Area System

Puni naziv projekta:Jačanje institucionalne i financijske održivosti nacionalnog sustava zaštićenim područja (Strengthening the Institutional and Financial Sustainability of the National Protected Area System)

Glavni izvori financiranja: GEF
Iznos donacije: 4.953.000 USD
Provoditelji: UNDP Hrvatska, glavni partner je MZOIP, a HAOP i JU nacionalnih parkova i parkova prirode su korisnici projekta.
Trajanje projekta: 2014. - 2017.
Područje provedbe projekta: Hrvatska

Cilj projekta: Prva komponenta projekta usmjerena je na poboljšanje sadašnjeg institucionalnog okvir za upravljanje nacionalnim zaštićenim područjima u cilju rješavanja ključnih sustavnih i institucionalnih slabosti (slaba koordinacija, ograničene performanse odgovornosti, umnožavanja troškova i nepravedna raspodjela sredstava). U okviru ove komponente razvit će se nacionalni okvir planiranja za zaštićena područja - sveobuhvatni dugoročni strateški plan, srednjoročni financijski plan i niz operativnih politika i smjernica. Također, ojačat će se kapaciteti učinkovito upravljanje financijama, poboljšanje i diverzifikaciju prihoda te solidarno financiranje parkova. Predviđa se i osnivanje Zajedničkog uslužnog centra za podršku parkovima. Procjenit će se i dugoročna učinkovitost sustava i mogućnost osnivanja centralizirane Nacionalne parkovne agencije.
Druga komponenta projekta je usmjerena na poboljšanje financijske održivosti nacionalnih zaštićenih područja radi osiguranja financijskih sredstava za učinkovito upravljanje zaštićenim područjima – procjena i redizajn sustava naplate ulaznica, povezivanje atrakcija različitih zaštićenih područja u integrirane turističke proizvode i dr.
 
Zakonska i strateška osnova: Zakon o zaštiti prirode, NSAP, CBD Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 and the EU 2020 Biodiversity Strategy.

Projekt integracije u EU Natura 2000 (NIP)

Puni naziv projekta: Projekt integracije u EU Natura 2000 (EU Natura 2000 Integration Project - NIP)

Glavni izvori financiranja: zajam Svjetske banke (IBRD 8021-HR)
Iznos donacije: 20,8 milijuna EUR
Provoditelji: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (nositelj provedbe), Državni zavod za zaštitu prirode, 19 zaštićenih područja (nacionalnih parkova i parkova prirode) i 20 županijskih javnih ustanova za zaštitu prirode u Hrvatskoj. Unutar MZOIP-a, u Upravi za zaštitu prirode osnovana je Jedinica za provedbu projekta koja koordinira sve aktivnosti NIP projekta.
Trajanje projekta: 19. svibnja 2011. – 30. travnja 2016. godine

Zakonska i strateška osnova:  Zakon o zaštiti prirode, EU Direktiva o staništima (HD) i Direktiva o pticama (BD), NSAP.


Ciljevi:

  • pružanje podrške nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima u provedbi ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u njihove investicijske programe;

  • jačanje kapaciteta za praćenje stanja biološke raznolikosti te izvještavanje o poduzetim mjerama temeljem zahtjeva EU; i

  • uvođenje programa radi uključivanja šire grupe dionika u proces upravljanja Natura 2000 mrežom.


Opis projekta: Aktivnosti obuhvaćene projektom podijeljene su u tri komponente:

  1. Ulaganja u ekološku mrežu - Ulaganja u zaštićena područja i područja ekološke mreže pomoći će u promicanju i jačanju povezivanja s ciljevima Natura 2000 kroz ulaganja u infrastrukturu, kupovinu prioritetne tehničke opreme za nadzornike i protupožarne opreme kao i nabavu popratnih konzultantskih usluga.
  2. Informacijski sustav ekološke mreže - Kroz inventarizaciju biološke raznolikosti, kartiranje stanišnih tipova i nadogradnjom informacijskog sustava u cilju ispunjavanja EU zahtjeva za izvještavanjem kao i usklađivanje sustava podataka sa zahtjevima EU INSPIRE Direktive unaprijediti će cjelokupni informacijski sustav ekološke mreže i Natura 2000 mreže.
  3. Jačanje kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom - Svrha komponente je promicanje međusektorske suradnje s drugim tijelima državne uprave, pružanje podrške pristupu programima EU fondova za zaštitu prirode i pružanje podrške Javnim ustanovama pri dizajnu interpretacije prirodnih vrijednosti.


Rezultati projekta:  U okviru II. komponente NIP projekta “Biodiversity Inventory and Mapping” provode se aktivnosti inventarizacije i kartiranja bioraznolikosti koje koordinira DZZP, a obuhvaćaju:

 1.  Kartiranje prirodnih i polu-prirodnih ne-šumskih staništa Republike Hrvatske

U okviru II. komponente NIP projekta proveden je projekt „Kartiranje prirodnih i polu-prirodnih ne-šumskih staništa Republike Hrvatske“započet u svibnju 2014. godine. Projekt je proveo konzorcij talijanskih tvrtki Agristudio S.r.l., Temi S.r.l. i Timesis S.r.l., a konačni rezultat je prostorna karta u mjerilu 1:25 000 s najmanjom jedinicom kartiranja od 1,56 ha. Izrada karte sastojala se od dva paralelna koraka:

  1. fotointerpretacije satelitskih snimki, digitalnih ortofoto snimki te dostupnih baza podataka na temelju kojih su iscrtavani poligoni karte staništa te
  2. terenskih istraživanja kojima su staništa utvrđena fotointerpretacijom provjeravana i potvrđivana na terenu.

Ove dvije aktivnosti izmjenjivale su se tijekom tri godine, pri čemu su podaci prikupljeni terenskim radom kontinuirano pružali nove informacije fotointerpretatorima s ciljempovećanja točnosti i preciznosti karte. Osim informacija o stanišnim tipovima prikazanim na karti kao poligoni, terenskim su radom zabilježena i 972 točkasta staništa. Konačna karta staništa sastoji se od 322 758 poligona (>1,56 ha). Prilikom njezine izrade sakupljeno je 64 343 terenskih opažanja, odnosno drugim riječima preko 22% poligona je terenski obiđeno i provjereno. Osim karte staništa prilikom projekta izrađeni su Priručnik sa ključem za fotointerpretaciju, Terenski priručnik sa vodičem za određivanje staništa i Plan za održavanje karte. Nadalje, izrađen je novi sustav simbolizacije stanišnih tipova unutar karte prilikom njezinog vizualnog prikaza te je provedena revizija Nacionalne klasifikacije staništa (NKS) čije će promjene biti objavljene u revidiranoj verziji Pravilnika o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima.

Karta prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske izrađena ovim projektom objavljena na web portalu Informacijskog sustava zaštite prirode (Bioportal). Karta obuhvaća 155 vrsta stanišnih tipova slijedećih klasa NKS-a: površinske kopnene vode i močvarna staništa (A), neobrasle i slabo obrasle kopnene površine (B), travnjake, cretove i visoke zeleni (C), šikare (D), morsku obalu (F), kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom (I) te komplekse staništa (K). Time je pokriveno 60% kopnenog teritorija Republike Hrvatske, a neobrađeni dio teritorija odnosi se na Šumska staništa (E), o kojima dodatne informacije mogu pružiti Hrvatske šume d.o.o., te Izgrađena i naseljena staništa (J).

Završno izvješće projekta „Kartiranje prirodnih i polu-prirodnih ne-šumskih staništa Republike Hrvatske“ (PDF)
 

 2.  Prikupljanje inventarizacijskih podataka o prioritetnim taksonomskim skupinama

Ovaj se projekt provodi s ciljem prikupljanja postojećih te novih podataka o rasprostranjenju vrsta iz odabranih taksonomskih skupina u Republici Hrvatskoj prema određenoj metodologiji. Temeljem tih podataka bit će određeno početno stanje i posljedično tome populacijski trendovi istraživanih vrsta i staništa kao polazište za buduće praćenje stanja pojedinih vrsta i staništa. Osim što će omogućiti planiranje potrebnih mjera očuvanja te provođenje procjene statusa ugroženosti divljih vrsta i staništa, što je preduvjet za uspješnu zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske, praćenje stanja vrsta i staništa obveza je prema Direktivi o staništima i Direktivi o pticama.

Kroz prvu fazu projekta, do kraja 2015. godine bit će prikupljeni postojeći podaci iz referenci i muzejskih zbirki za 13 taksonomskih skupina: slatkovodne ribe (Actinopterygii i Cephalaspidomorphi), deseteronožni rakovi (Decapoda),  morski veslonošci (Calanoida), obalčari (Plecoptera), vretenca (Odonata), pauci (Araneae), drugi paučnjaci (Pseudoscorpiones, Opiliones, Scorpiones, Palpigrada), dvorepci (Diplura), lišajevi (Lichenes), dvojenoge (Julida, Polydesmida), kopneni puževi (Gastropoda Terrestria), vodencvjetovi (Ephemeroptera), mahovine (Bryophyta) i skokuni (Collembola). Druga faza komponente “Biodiversity Inventory and Mapping” započela je u travnju 2014. godine, a obuhvaća terensku inventarizaciju i laboratorijsku analizu podataka za 9 prioritetnih taksonomskih skupina: slatkovodne ribe (Actinopterygii i Cephalaspidomorphi), vodozemci (Amphibia) i gmazovi (Reptilia), ptice (Aves), šišmiši (Chiroptera), deseteronožni rakovi (Decapoda), leptiri (Lepidoptera), vretenca (Odonata), obalčari (Plecoptera), tulari (Trichoptera); koju provodi konzorcij na čelu s tvrtkom OIKON d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju. Do kraja ožujka 2016. godine provest će se istraživanja prioritetnih skupina na području cijele Republike Hrvatske i prikupiti podaci za područja gdje nije bilo nikakvih podataka ili su podaci zastarjeli.

Završno izvješće projekta Inventarizacija i kartiranje bioraznolikosti (PDF)


Više o NIP projektu pročitajte na stranicama Ministarstva.