Početna

Unaprjeđenje podataka o otpadu od hrane u Republici Hrvatskoj (HRFWD - Improvement of Data on Food Waste in Croatia)

HR - bočno2.jpg

Broj projekta: SMP-FOOD-2022-05

Poziv za dostavu projektnih prijedloga: SMP-FOOD-2022-FoodWaste-NCA

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Agreement): potpisan dana 20.12.2022. između Europske zdravstvene i digitalne izvršne agencije (European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)) i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Datum početka HRFWD projekta: 1. siječnja 2023.

Datum kraja HRFWD projekta: 31. prosinca 2023.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta: 106.062,68 EUR

Sufinanciranje EU: 53.031,34 EUR (50% ukupnog troška)*

Opći cilj projekta:

Unaprjeđenje sustava prikupljanja podataka o otpadu od hrane i izrada pouzdane statistiku o otpadu od hrane, posebno podataka i informacija o izvorima, vrstama i količinama otpada od hrane koji nastaje u poslovnom sektoru, koristeći metodologiju definiranu Delegiranom odlukom Komisije (EU) 2019/1597 od 3. svibnja 2019., o dopuni Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zajedničku metodologiju i minimalne zahtjeve u pogledu kvalitete za ujednačeno mjerenje razine otpada od hrane (SL L 248, 27. 9. 2019.).

Specifični ciljevi projekta:

  • Unaprijeđena metodologija prikupljanja podataka o otpadu od hrane na nacionalnoj razini, a time i na razini EU
  • Unaprijeđen nacionalni Informacijski sustav gospodarenja otpadom i uspostavljeni uvjeti za buduće praćenje i izvješćivanje o količinama otpada od hrane
  • Unaprijeđena kvaliteta statistike o otpadu od hrane
  • Podignuta svijest o važnosti sprječavanja i smanjenja nastanka otpada od hrane

Kako bi se poduprlo postizanje Cilja održivog razvoja 12.3 o rasipanju hrane, revidirana Okvirna direktiva o otpadu usvojena 30. svibnja 2018. poziva države članice EU da smanje bacanje hrane u svakoj fazi lanca opskrbe hranom, prate razine bacanja hrane i izvješćuju o postignutom napretku. Nadalje, Europska komisija (Komisija) je uspostavila zajedničku metodologiju za mjerenje razine bacanja hrane u EU, kao i format za izvješćivanje za države članice EU za informiranje o postignutom napretku tijekom određenog vremena. Države članice bile su obvezne poduzeti prvo prikupljanje podataka o bacanju hrane za 2020. godinu primjenjujući novu metodologiju kako bi se Komisiji omogućilo da postavi polaznu vrijednost i predloži pravno obvezujuće ciljeve za smanjenje bacanja hrane u cijeloj EU do kraja 2023.

Republika Hrvatska je ispunila svoju zakonsku obvezu prikupljanja podataka koristeći propisanu metodologiju, ali je također identificirala određene nedostatke vezane uz kvalitetu podataka o otpadu od hrane u poslovnom sektoru.

Upravo s ciljem poboljšanja kvalitete podataka o otpadu od hrane u poslovnom sektoru u prosincu 2022. godine potpisan je Ugovor o darovnici između Europske unije (EU) predstavljene Europskom zdravstvenom i digitalnom Izvršnom agencijom (European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)) i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), prema kojem će biti potrebno provesti aktivnosti u sklopu projekta „Improvement of Data on Food Waste in Croatia - HRFWD“.

U sklopu planiranih projektnih aktivnosti biti će potrebno provesti statističko istraživanje kojim će biti obuhvaćen poslovni sektor. Statističko istraživanje će se provesti u MINGOR. Za provedbu statističkog istraživanja MINGOR će uspostaviti IT aplikaciju za prikupljanje i obradu podataka od strane poslovnog sektora. Dodatno, u cilju podizanja svijesti o prevenciji otpada od hrane pripremit će se i objaviti e-brošura o sprječavanju nastanka otpada od hrane.