Početna

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

O održivom korištenju

Održivo korištenje prirodnih dobara je korištenje sukladno održavanju potencijala prirodnih dobara s ciljem dugoročnog ispunjavanja njihovih ekoloških, gospodarskih i socijalnih funkcija na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini.

Održivo korištenje komponenata bioraznolikosti jedan je od triju glavnih ciljeva Konvencije o biološkoj raznolikosti (Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju, Rio de Janeiro, 1992.), globalno prihvaćenog temeljnog dokumenta za zaštitu odnosno očuvanje bioraznolikosti kao temeljnog međunarodnog načela u zaštiti prirode.

Prema Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (NN 72/17) jedan od ciljeva i zadaća zaštite prirode je osigurati održivo korištenje prirodnih dobara bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje narušavanje ravnoteže njezinih sastavnica. Poticanje održivog korištenja prirodnih dobara utvrđeno je kao jedan od strateških ciljeva Strategije, prema kojem u sektorskim planskim dokumentima treba ojačati načela očuvanja i održivog korištenja prirodnih dobara i prostora, kako bi se osigurala učinkovita zaštita bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti. Aktivnosti osiguranja održivog korištenja prirodnih dobara kroz sektorske planske dokumente definirane su u sklopu pripadajućeg posebnog cilja Strategije. 

Temeljem zakonske regulative zaštite prirode u Hrvatskoj, održivo korištenje prirodnih dobara podrazumijeva provedbu niza aktivnosti u obavljanju djelatnosti vezanih uz uporabu prirodnih dobara (šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i dr.) i planiranje korištenja prostora, s ciljem dugoročnog očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti.

Osnovu održivog korištenja prirodnih dobara u smislu zaštite prirode kroz sektorske planske dokumente predstavlja definiranje mjera zaštite prirode kao prijedloga uvjeta zaštite prirode u postupcima ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu planova gospodarenja prirodnim dobrima, prostornih planova, programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem i ostalih plansko-programskih dokumenata kojima se izravno planira korištenje prirodnih dobara i/ili prostora.

Osim kroz planske dokumente, cilj zaštite prirode je osigurati održivo korištenje prirodnih dobara i kroz utvrđivanje uvjeta zaštite prirode za provedbu pojedinačnih planiranih zahvata, u smislu smanjenja ili po mogućnosti eliminiranja negativnih utjecaja na vrijednosti zaštićenih područja (ključne sastavnice bioraznolikosti i/ili krajobrazne raznolikosti i/ili georaznolikosti), strogo zaštićene vrste te na ugrožene i rijetke stanišne tipove.