Početna

Zaštićena područja

Zaštićena područja

Proglašenje zaštićenih područja

Postupak proglašavanja zaštićenih područja definiran je Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije na temelju Zahtjeva Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije izrađuje stručnu podlogu kojom se utvrđuju vrijednosti područja koje se predlaže zaštititi i način upravljanja tim područjem.
 
Na temelju stručne podloge, izjave tijela koje donosi akt o proglašenju o osiguranim sredstvima za upravljanje zaštićenim područjem i posebnoj geodetskoj podlozi za upis pravnog režima u katastar i zemljišnu knjigu, izrađuje se prijedlog akta o proglašenju. O tom prijedlogu, izvješćuje se javnost, što podrazumijeva javni uvid u predloženi akt i stručnu podlogu sa svom kartografskom dokumentacijom. 

Javni uvid traje najmanje 30 dana. Ovisno o kategoriji predloženog zaštićenog područja javni uvid organizira ili Ministarstvo nadležno za zaštitu prirode (za nacionalne parkove, parkove prirode, stroge i posebne rezervate) ili jedinica područne (regionalne) samouprave (za sve ostale kategorije zaštite).

Ovisno o kategoriji zaštite, zaštićeno područje proglašava Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske ili predstavničko tijelo nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave.

Literatura:
Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

Stručne podloge za zaštitu

Stručnom podlogom utvrđuju se vrijednosti i obilježja područja koje se predlaže zaštiti i način upravljanja. Stručna podloga sadrži detaljni opis obilježja, vrijednosti područja (georaznolikost, bioraznolikost te kulturno-povijesne vrijednosti), ocjenu stanja područja, način korištenja područja, posljedice koje će proisteći proglašenjem zaštite, posebno s obzirom na vlasnička prava i zatečene gospodarske djelatnosti te ocjenu i izvore potrebnih sredstava za provođenje akta o proglašenju zaštićenog područja. 
Izrada stručne podloge za zaštitu opsežan je i multidisciplinaran proces te u njemu pored djelatnika Ministarstva (Zavoda) često kao vanjski suradnici sudjeluju stručnjaci i znanstvenici različitih polja. Temeljem prikupljenih podataka i analize, u stručnoj se podlozi predlaže zaštita područja u određenoj kategorji. 
Stručna podloga izrađuje se, osim za zaštitu novih područja, i prilikom izmjene kategorije i/ili promjene granica već postojećeg zaštićenog područja.

Od 2003. godine, kada je osnovan Državni zavod za zaštitu prirode (kao stručno tijelo zaštite prirode koje se ujedno bavilo poslovima vrednovanja i zaštite novih područja), preko Hrvatske agencije za okoliš i prirodu do današnjeg Zavoda za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu, izrađeno je ukupno 56 stručnih podloga* za zaštitu, prekategorizaciju i izmjenu granica (Slika 1). * Napomena: Prilikom analize stručna podloga za  JI dio Delta Neretve, Modro oko i jezero uz naselje Desne i Kuti kvantificirana je kao tri podloge jer se radi o podlozi koja se odnosi na vrednovanje područja, izmjenu granica i izmjenu granica s prekategorizacijom. Također za područje Crnike i Mrežnice uzete su u obzir dvije podloge, svaka za drugu  kategoriju zaštite.

U zadnjih 18 godina najviše stručnih podloga izrađeno je za vrednovanje i zaštitu područja u kategoriji značajnog krajobraza (Slika 1 i 2). 

Pita 1
Slika 1: Izrađene stručne podloge u periodu od 2003. godine do danas prema vrsti (u zagradi broj izrađenih stručnih podloga).​​​​


 

Pita2
Slika 2: Izrađene stručne podloge u periodu od 2003. godine do danas prema kategoriji zaštite (u zagradi broj izrađenih stručnih podloga za vrednovanje i zaštitu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Od ukupno 47 izrađenih stručnih podloga za zaštitu područja njih 17 je realizirano, odnosno proglašeno zaštićenim (slika 3). Najviše područja, njih šest, zaštićeno je u kategoriji značajnog krajobraza (slika 4)

Pita3
Slika 3: Udio realiziranih (17) i nerealiziranih (30) stručnih podloga podloga u odnosu na ukupni broj izrađenih (47)


 

 

 

 

 

Pita4
Slika 4:​​​​​​ Kategorije zaštićenih područja proglašenih u periodu od 2003. godine do danas.


 

 

Popis Stručnih podloga za zaštitu područja, izmjenu granica te prekategorizaciju izrađene od 2003. godine do danas date su u Tablici 1.

Tablica 1. Stručne podloge za zaštitu područja, izmjenu granica ili prekategorizaciju (Napomena: Preuzimanje je moguće samo zadnje verzije stručnih podloga)

Naziv područja

Predložena kategorija zaštite

Razlog pisanja podloge

Godina izrade stručne podloge

Godina proglašenja

Oleandri - Slano

Posebni stanišni rezervat

Zaštita područja

2004

-

Crnika

Posebni geološko-paleontološki rezervat; Geološko-paleontološki spomenik prirode

Zaštita područja

2005; 2012 (revidiranje)

-

Perivoj kraljice Jelene Madijevke

Spomenik parkovne arhitekture

Zaštita područja

2005

-

Medvednica

Park prirode

Izmjena granica ZP

2005

2009

Dolina Dretulje

Posebni stanišni rezervat

Zaštita područja

2005

-

Lastovsko otočje

Park prirode

Zaštita područja

2005

2006

Odransko polje

Park prirode

Zaštita područja

2005

2006

Vransko jezero s dijelom Jasena

Posebni ornitološki rezervat

Izmjena granice ZP

2006; 2010 (revidiranje)

2011

Una

Regionalni park

Zaštita područja

2006; 2008 (revidiranje)

-

Rijeka Plitvica

Značajni krajobraz

Zaštita područja

2006

-

Moslavačka gora

Regionalni park

Zaštita područja

2006

2010

2011

Lokve u Majkovima

Posebni herpetološki rezervat

Zaštita područja

2006 2020;2021 (revidiranje)

-

Delta Neretve

Park prirode

Zaštita područja

2007

-

Risovac - Grabovača

Značajni krajobraz

Zaštita područja

2007

2017

2020

 

Mrežnica

Park prirode; Regionalni park

Zaštita područja

2007; 2010

-

Andrijina lipa u Gornjem Knegincu

Spomenik parkovne arhitekture -pojedinačno stablo

Zaštita područja

2008

-

Sunjsko polje

Značajni krajobraz

Zaštita područja

2008; 2013

2013

Silbanski grebeni

Značajni krajobraz

Zaštita područja

2008; 2012

-

Perivoj sv. Jakova u Opatiji

Spomenik parkovne arhitekture

Zaštita područja

2008

2010

Platana na Brsaljama

Spomenik parkovne arhitekture -pojedinačno stablo

Zaštita područja

2009

2010

Soline

Park šuma

Zaštita područja

2009

-

Cres i Lošinj

Regionalni park

Zaštita područja

2009

-

Karišnica i Bijela

Značajni krajobraz

Zaštita područja

2009

-

Veliki Pažut

Posebno ornitološki rezervat

Promjena kategorije zaštite i izmjena granica ZP

2009; 2010; 2011 (revidiranje)

2011

Mura i Drava

Regionalni park

Zaštita područja

2009; 2010 (revidiranje)

2011

Pašnjak Iva

Značajni krajobraz

Zaštita područja

2009

2011

Krapje Đol-Orlinci

Posebni ornitološki rezervat

Izmjena granica ZP

2009; 2014; 2017 (revidiranje)

-

Jama Vrtare male

Geološko-paleontološki spomenik prirode

Zaštita područja

2009; 2012 (revidiranje)

-

Turjak-Mališćak-Pliš-Lapjak

Posebni botanički rezervat

Zaštita područja

2010

-

Arboretum Lisičine

Park šuma

Zaštita područja

2010

-

Zelenjak - Cesargradska gora

Značajni krajobraz

Promjena kategorije zaštite i izmjena granica ZP

2010; 2011 (revidiranje)

2011

Hrast Galženjak

Spomenik prirode - rijetki primjerak drveća

Zaštita područja

2011

2012

Stoljetna lipa u Desiniću

Spomenik parkovne arhitekture - pojedinačno stablo

Zaštita područja

2011

2012

Primoštenski vinogradi "Bucavac"

Značajni krajobraz

Zaštita područja

2011

-

Pašnjak u Bršadinu/Trpinja

Posebni rezervat travnjačke vegetacije

Zaštita područja

2011

-

Turski grad

Park šuma

Zaštita područja

2011

-

Kanjoni Pljuskare

Paleontološki spomenik prirode

Zaštita područja

2011, 2022

2023

Julijev park

Spomenik parkovne arhitekture

Zaštita područja

2011

-

Kanjon rijeke Cetine

Značajni krajobraz

Zaštita područja

2012

2017

Šuma Gović u Jastrebarskom

Park šuma

Zaštita područja

2012

-

Špilja u kamenolomu Tounj i špilja Tounjčica

Geomorfološki spomenik prirode

Zaštita područja

2012

-

Lunjski maslinici

Značajni krajobraz

Zaštita područja

2012

-

Dinara

Park prirode

Zaštita područja

2013; 2020 (revidiranje)

2021

Hrvatsko zagorje

Regionalni park

Zaštita područja

2013

-

Rovinjski otoci i priobalno područje

Značajni krajobraz

Izmjena granica ZP

2014

-

Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru

Geološki spomenik prirode

Zaštita područja

2014; 2016 (revidiranje)

2017

Baraćeve špilje

Značajni krajobraz

Zaštita područja

2015

2016

Sava iznad Zagreba

Značajni krajobraz

Zaštita područja

2015

-

JI dio Delta Neretve

Modro oko i jezero uz naselje Desne

Kuti

Posebni ihtiološko-ornitološki  rezervat

Značajni krajobraz

Posebni ornitološki rezervat

Izmjena granica ZP i promjena kategorije zaštite

2018; 2019 (revidiranje)

2020

Japlenški vrh

Park šuma

Izmjena granica ZP

2019

-

Perivoj oko dvorca Lužnica

Spomenik parkovne arhitekture

Zaštita područja

2019

2019

Zrinska gora

Regionalni park

Zaštita područja

2020

 

Mrežnica-TounjčicaSpomenik prirode; Značajni krajobrazZaštita područja20232024