Početna

Zrak, klima, tlo

Zrak

Pokazatelji

Pokazatelj (indikator) je reprezentativna vrijednost nekog promatranog slučaja. Pokazatelj kvantificira informaciju agregiranjem različitih, diskretnih i periodičkih mjerenja u numerički reprezentativnu veličinu. Rezultat je izvedena informacija. Ili ukratko, pokazatelji su informacije o okolišu koje nam pomažu da sagledamo složeni događaj.  

Nacionalni pokazatelji 
  
Prema čl. 36.a Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) djelatnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) obuhvaća izradu Nacionalne liste pokazatelja. Nacionalna lista pokazatelja, koju je predložilo imenovano Povjerenstvo, izrađena je na temelju posebnih propisa i međunarodnih ugovora, odnosno popisa pokazatelja Europske agencije za okoliš (European Environment Agency, EEA) te drugih europskih relevantnih tijela (DG Environment). Objavljivanjem NLP u Narodnim novinama za razdoblje od dvije godine, popis postaje obvezujući dokument i vrijedan alat za izradu Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj. 

Pokazatelji u području zraka 
  
S ciljem standardiziranja izvješćivanja o okolišu Ministarstvo je, koristeći metodologiju Europske agencije za okoliš, pokrenulo izradu Nacionalne liste pokazatelja za okoliš. Određeno je ukupno 21 pokazatelja iz područja zraka pomoću kojih će se pratiti ostvarivanje strateških ciljeva i ocjenjivanje kakvoće zraka u Republici Hrvatskoj.

Z 1 Kakvoća zraka u urbanim područjima; broj dana u godini s prekoračenjem graničnih vrijednosti za onečišćujuće tvari SO2, NO2, PM10  i O3
Z 2 Kakvoća zraka u ruralnim područjima; broj dana u godini s prekoračenjem graničnih vrijednosti za onečišćujuće tvari SO2, NO2 i O3
Z 3 Kakvoća zraka u urbanim područjima; trend onečišćenja zraka u urbanim područjima za onečišćujuće tvari SO2, NO2, PM10  i O3
Z 4 Kakvoća zraka u urbanim područjima; trend broja višestrukih, uzastopnih prekoračenja graničnih vrijednosti za onečišćujuće tvari SO2, NO2, PM10  i O3
Z 5 Kakvoća zraka u urbanim područjima; broj dana u godini s čistim ili neznatno onečišćenim zrakom, umjereno onečišćenim zrakom i prekomjerno onečišćenim zrakom za onečišćujuće tvari SO2, NO2, PM10  i O3
Z 6 Kakvoća zraka u ruralnim područjima; broj dana u godini s čistim ili neznatno onečišćenim zrakom, umjereno onečišćenim zrakom i prekomjerno onečišćenim zrakom za onečišćujuće tvari SO2, NO2  i O3
Z 7 Kakvoća zraka u urbanim područjima; srednji godišnji broj dana s prekoračenjem graničnih vrijednosti za onečišćujuće tvari SO2, NO2, PM10  i O3
Z 8 Kakvoća zraka u ruralnim područjima; srednji godišnji broj dana s prekoračenjem graničnih vrijednosti za onečišćujuće tvari SO2, NO2 i O3
Z 9 Taloženje oksidiranih (NOx) i reduciranih (NHx) dušikovih spojeva i taloženje oksidiranih sumpornih spojeva (SOx) 
Z 10 Emisija zakiseljavajućih tvari 
Z 11 Emisija prekursora ozona 
Z 12 Emisija primarnih čestica i sekundarnih prekursora čestica 
Z 13 Izloženost ekosustava zakiseljavanju, eutrofikaciji i prizemnom ozonu 
Z 14 Emisija dušikovih oksida – NOx 
Z 15 Emisija ne-metanskih hlapivih organskih spojeva – NMVOC 
Z 16 Emisija sumporovog dioksida - SO2
Z 17 Emisija čestica 
Z 18 Emisija amonijaka - NH3
Z 19 Emisija ugljikovog monoksida – CO 
Z 20 Emisija postojanih organskih onečišćujućih tvari – POO 
Z 21 Indeks emisija teških metala 
  
NACIONALNA LISTA POKAZATELJA ZA ONEČIŠĆENJE ZRAKA, KONAČAN NACRT
 
Pokazatelji IV Paneuropskog izvješća

Pokazatelji su izrađeni za potrebe Paneuropske konferencije koja je održana u Beogradu u listopadu 2007. godine, a radi se o osnovnim ili Core set pokazateljima izrađenima prema metodologiji Europske agencije za okoliš. 

EEA pokazatelji 

Europska agencija za okoliš razvila je temeljni set 37 pokazatelja za praćenja stanja okoliša tzv. Core set.
Tematsko područje kakvoće zraka pokriveno je s pet pokazatelja.
 
Ostali pokazatelji 
Kako na kvalitetu zraka utječu gotovo sve ljudske aktivnosti ostali pokazatelji povezani su s pritiscima (energija, industrija, promet i drugi). 

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti

Povezani članci

Trenutno nema sadržaja.

Slike/galerija

Nema slika u galeriji.

Dokumenti

Nema dostupnih dokumenata.