Početna

Upravljanje zaštićenim područjima

Upravljanje zaštićenim područjima

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže

Zaštićenim područjima, prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), upravljaju javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima. Osnova njihova djelovanja je: zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenom području kojim upravljaju te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja očuvanosti prirode. Javne ustanove upravljaju i područjima ekološke mreže radi očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19)). 

Djelokrug rada javnih ustanova koje upravljanju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže najčešće se sastoji od sljedećih segmenata:

 

•    Očuvanje prirodnih vrijednosti – inventarizacija sastavnica bioraznolikosti i georaznolikosti, praćenje i periodička evaluacija stanja prirodnih vrijednosti, osiguranje održivosti korištenja prirodnih dobara (ukoliko je ono dopušteno u predmetnom području), provođenje aktivnih mjera očuvanja vrsta i staništa (održavanje ili restauracija staništa, reintrodukcija vrsta i sl.)

•    Očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti (ukoliko postoje u predmetnom području) – inventarizacija kulturnih i tradicijskih vrijednosti, praćenje i periodička evaluacija stanja vrijednosti te provođenje aktivnih mjera očuvanja kulturnih i tradicijskih vrijednosti, s naglaskom na one kulturne i tradicijske vrijednosti koje imaju utjecaj na očuvanje prirodnih vrijednosti područja

•    Upravljanje posjećivanjem (ukoliko je dopušteno i primjereno u predmetnom području) – razvoj i provođenje primjerenih oblika posjećivanja, interpretacija područja, razvoj edukacijskih programa i odgovarajuće posjetiteljske infrastrukture te praćenje učinka posjećivanja na prirodne i druge vrijednosti područja i promjenu javne svijesti o očuvanju prirode

•    Suradnja s lokalnom zajednicom u cilju osiguravanja dugoročnog očuvanja prirodnih vrijednosti područja – komunikacija s dionicima područja, promicanje očuvanja prirode te uloga lokalne zajednice/dionika u području, informiranje lokalne zajednice o mehanizmima zaštite i mogućnostima vezanim uz njih, razvoj zajedničkih projekata i poticanje ekološki održivog razvoja područja.


Javne ustanove zaštićenim područjima upravljaju temeljem upravljačkih dokumenata

Uredbom Vlade Republike Hrvatske osnivaju se javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode. Javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode osnivaju predstavnička tijela jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave odlukom. Javnim ustanovama rukovodi ravnatelj, a radom upravlja upravno vijeće. Najvažnije službe u smislu zaštite prirode su: stručna služba koja obavlja stručne poslove upravljanja zaštićenim područjem i područjima ekološke mreže te služba čuvara prirode koja vrši neposredan nadzor u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. 

Trenutno u Republici Hrvatskoj djeluje 19 javnih ustanova na državnoj, 21 na županijskoj te 5 na lokalnoj razini.

Literatura:
Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).


Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (2020): Smjernice za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže, Verzija 1.1., UNDP, Hrvatska

Nacionalni parkovi i parkovi prirode

Nacionalni parkovi

NP Brijuni

NP Kornati

NP Krka

NP Mljet

NP Paklenica

NP Plitvička jezera

NP Risnjak

NP Sjeverni Velebit

Parkovi prirode

PP Biokovo

PP Kopački rit

PP Lastovsko otočje

PP Lonjsko polje

PP Medvednica

PP Papuk

PP Telaščica

PP Učka

PP Velebit

PP Vransko jezero

PP Žumberak-Samoborsko gorje