Početna

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Stručni priručnik za procjenu utjecaja zahvata na velike zvijeri

Svrha Priručnika je dati stručno metodološki okvir ocjeni utjecaja vjetroelektrana na velike zvijeri, odnosno vjetroparkova kao pojedinačnih zahvata za koje se provodi. Procjena utjecaja na okoliš (PUO), Strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) i Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM). Budući da smjernice sadrže i prikaz koridora velikih zvijeri, izrađenih temeljem dostupnih podataka o njihovom kretanju i korištenju prostora, predložena metodologija (koja temeljem karte pogodnosti staništa razmatra utjecaje gubitka i fragmentacije staništa za velike zvijeri) se može primijeniti za ocjenu utjecaja drugih zahvata poput golf terena, skijališta i linijskih infrastrukturnih objekata. Na ovaj način želi se doprinijeti očuvanju populacija vuka, medvjeda i risa u Hrvatskoj, kao i održivom razvoju na području njihove rasprostranjenosti.

Priručnik je namjenjen stručnjacima koji izrađuju studije utjecaja te svima koje zanima ova problematika (OCD, stručna i znanstvena javnost). Zasnivaju se na više od 30 godina istraživanja velikih zvijeri u Hrvatskoj, a namjera im je u postupcima ocjene utjecaja poticati primjenu najnovijih stručnih i znanstvenih spoznaja, suvremenu stručnu praksu, primjenu novije tehnologije i GIS-a. 

Priručnik opisuje potrebne metode monitoringa i moguće načine smanjivanja utjecaja planiranog zahvata, odabirom manje osjetljivih lokacija ili propisivanjem mjera ublažavanja poput ograničavanja pristupa ljudima i vozilima. Također, uključuje i pregled objavljenih podataka, literaturu o velikim zvijerima i o utjecaju elektroenergetskih objekata na kopnene sisavce.

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti

Povezani članci

Trenutno nema sadržaja.

Slike/galerija

Nema slika u galeriji.

Dokumenti