Početna

Planovi upravljanja i mjere očuvanja

otok pag

Planovi upravljanja i mjere očuvanja

Zavičajne divlje vrste, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) štite se u kategoriji strogo zaštićenih divljih vrsta. Strogo zaštićenim vrstama proglašavaju se zavičajne divlje vrste koje su u opasnosti od izumiranja, usko rasprostranjeni endemi ili one divlje vrste koje na taj način moraju biti zaštićene prema propisima Europske unije ili na temelju međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka. Proglašava ih Ministarstvo nadležno za zaštitu prirode.

Jedan od koraka u postizanju ili održavanju povoljnog stanja očuvanosti vrsta je donošenje planova upravljanja s akcijskim planovima očuvanja vrste (PUAP) koje propisuje čl. 151, Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), odnosno čl. 8 Pravilnika o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/1373/16). 

Nepostojanje ovakvih strateških dokumenata koji utvrđuju stanje vrste te određuju ciljeve upravljanja i odgovornost za njihovu provedbu, umanjuje mogućnost i usporava očuvanje ugroženih vrsta. S druge strane, planiranje aktivnosti i mjera očuvanja pruža mogućnost usuglašavanja prioritetnih i provedivih aktivnosti za očuvanje vrste i raspodjelu zadataka te odgovornosti za pojedine aktivnosti među interesnim skupinama. Također Planovi određuju i financijska sredstva potrebna za provedbu pojedinih aktivnosti te postavljaju smjernice za praćenje uspjeha provedenih aktivnosti.

Mjere očuvanja vrsta skup je radnji koje je potrebno provesti u cilju očuvanja i/ili poboljšanja stanja očuvanosti neke vrste ili staništa. Propisane su Zakonom o zaštiti prirode i pripadajućim aktima a odnose se na reguliranje trgovine, uzgoja, sakupljanja, korištenja, repopulacije, reintrodukcije, aktivnosti za zaštitu vrsta i staništa kao i na invazivne vrste.