Početna

Staništa i ekosustavi

stanista_banner

Staništa

Službena definicija pojma stanište u Zakonu o zaštiti prirode glasi:

"Stanište je jedinstvena funkcionalna jedinica kopnenog ili vodenog ekosustava, određena geografskim, biotičkim i abiotičkim svojstvima, neovisno o tome je li prirodno ili doprirodno. Sva staništa iste vrste čine jedan stanišni tip".

U želji da dodatno istaknemo važnost staništa za živi svijet mogli bismo pojam stanište opisati i kao „područje na kojem žive određene vrste biljaka, životinja i drugih organizama“ ili „mjesto na kojem određene vrste žive, spavaju, jedu ili obavljaju druge aktivnosti nužne za njihov život“.

Uistinu, želimo li osigurati opstanak rijetkih i ugroženih vrsta moramo se prije svega pobrinuti da im osiguramo odgovarajuće stanište. Upravo je zbog toga očuvanje prirodnih staništa sastavni dio svih strategija i propisa vezanih za očuvanja prirodnih vrijednosti i bioraznolikosti.

Staništa u Hrvatskoj opisana su u Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS), koja prepoznaje sljedećih 11 glavnih kategorija staništa: Površinske kopnene vode i močvarna staništa (A.), Neobrasle i slabo obrasle kopnene površine (B.), Travnjaci, cretovi i visoke zeleni (C.), Šikare (D.), Šume (E.), Morska obala (F.), More (G.), Podzemlje (H.), Kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom (I.), Izgrađena i industrijska staništa (J.) i Kompleksi staništa (K.).

Rasprostranjenost staništa u Hrvatskoj prikazuje se Kartom staništa. Karte stanište mogu biti izrađene u različitim mjerilima i obuhvaćati šira ili uža područja. Pojedina zaštićena područja izrađuju lokalne karte staništa kako bi u posebno sitnom mjerilu prikazali posebne detalje i vrijednosti svoga područja dok su na razini Republike Hrvatske do sada izrađene dvije karte: Karta staništa 2004 i Karta kopnenih nešumskih staništa 2016. Obje karte dostupne su za pregledavanje na Bioportalu, a preuzimanje je moguće putem wms i wfs servisa (WMS: http://services.bioportal.hr/wms, WFS: http://services.bioportal.hr/wfs). Shape datoteku i simbologiju Karte kopnenih nešumskih staništa 2016 moguće je preuzeti i ovdje (u ZIP formatu).