Početna

Karta staništa

Karta staništa je prostorni prikaz rasprostranjenosti pojedinih stanišnih tipova na području Republike Hrvatske.

Projekt izrade prve Karte staništa 2004. godine proveo je OIKON d.o.o., Institut za primijenjenu ekologiju, za Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. Ova Karta je prostorna baza podataka, razlučivosti mjerila 1: 100 000 te minimalne jedinice kartiranja 9 ha. Osim poligona koji opisuju površine pojedinih staništa, kartirana su i linijska staništa (minimalna dužina 300 metara), a lokaliteti sa staništima zastupljenim na malim površinama prikazani su kao točke. Kartirana su staništa na cjelokupnom teritoriju Hrvatske, uključujući i more. Glavna metoda kartiranja bila je analiza satelitskih snimki Landsat ETM+, u kombinaciji s drugim izvorima podataka (zračne snimke, literaturni podaci) i terenskim radom. Prikaz morskih staništa je indikativan, a dobiven je metodom prostornog modeliranja.

Karta staništa baza je podataka podložna stalnim promjenama uzrokovanim djelovanjem prirode i čovjeka. Primjeri prirodnih uzročnika promjena su šumski požari, sušenje šume uslijed širenja nametnika ili razvoj stranih, invazivnih vrsta, dok čovjek uzrokuje promjene kada promjeni način na koji gospodari nekim područjem. Ukoliko se, na primjer, prekine sa napasanjem stoke na submediteranskom travnjaku na njemu će se početi razvijati gusta sastojina borovice, ukoliko se pak prestane kositi vlažni travnjak u zapadnom dijelu kontinentalne Hrvatske razvit će se zajednica lopuha ili visoke zeleni sa končarom. Razvojem naselja i gradnjom infrastrukture mijenjaju se površine staništa i njihov obuhvat, a nerijetko se promijeni i sam tip staništa, npr. isušivanjem ili plavljenjem. Klimatske promjene također mogu utjecati na promjene u staništima, no te se promjene najčešće ne mogu identificirati u kratkim razdobljima od desetak godina.

Kako bi se dobio uvid u recentno stanje staništa te olakšala identifikacija i praćenje promjena, u svibnju 2014. godine u okviru II. komponente NIP projekta započela izrada nove, detaljnije karte staništa kroz projekt „Kartiranje prirodnih i polu-prirodnih ne-šumskih staništa Republike Hrvatske“. Projekt je proveo konzorcij talijanskih tvrtki Agristudio S.r.l., Temi S.r.l. i Timesis S.r.l., a izrada karte se sastojala od dva paralelna koraka:

  1. fotointerpretacije satelitskih snimki, digitalnih ortofoto snimki te dostupnih baza podataka na temelju kojih su iscrtavani poligoni karte staništa te
  2. terenskih istraživanja kojima su staništa utvrđena fotointerpretacijom provjeravana i potvrđivana na terenu.

Ove dvije aktivnosti izmjenjivale su se tijekom tri godine, pri čemu su podaci prikupljeni terenskim radom kontinuirano pružali nove informacije fotointerpretatorima s ciljem povećanja točnosti i preciznosti karte. Konačni rezultat ovog projekta je prostorni prikaz stanišnih tipova u mjerilu 1:25 000 s najmanjom jedinicom kartiranja od 1,56 ha. Osim informacija o stanišnim tipovima prikazanim na karti kao poligoni, terenskim su radom zabilježena i 972 točkasta staništa. Konačna karta staništa obuhvaća 155 stanišnih tipova i sastoji se od 322 758 poligona (>1,56 ha). Prilikom njezine izrade sakupljeno je 64 343 terenskih opažanja, odnosno drugim riječima preko 22% poligona terenski je provjereno. Konačno izvješće ovog projekta moguće je preuzeti ovdje, a dodatke izvješću potrebno je zatražiti e-mailom na zavod@mingor.hr.

Obje Karte staništa (Karta staništa 2004 i Karta kopnenih nešumskih staništa 2016) dostupne su na Bioportalu. Njihovo preuzimanje je moguće putem wms i wfs servisa (WMS: http://services.bioportal.hr/wms, WFS: http://services.bioportal.hr/wfs), a shape datoteku i simbologiju Karte kopnenih nešumskih staništa 2016 moguće je preuzeti i ovdje (u ZIP formatu).