Početna

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

OPEM priručnik

Priručnik za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM) možete preuzeti klikanjem na sliku (gore).

Twinning light projekt EU HR/2011/IB/EN02 TWL, Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih relevantnih ustanova za Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM) zajednički su proveli Twinning partneri iz Republike Austrije i Republike Hrvatske: Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) i Austrijska agencija za okoliš (Umweltbundesamt) u trajanju od 8 mjeseci tijekom 2015. i 2016. godine.

Opći cilj projekta bilo je: unaprjeđenje zaštite okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj jačanjem kapaciteta za provedbu pravne stečevine EU, sukladno Direktivi o staništima i Direktivi o pticama. Svrha projekta je podržati hrvatske ustanove u provedbi stručnog rada vezano za OPEM s ciljem osiguranja učinkovitije provedbe postojećeg pravnog okvira.

Priručnik za ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu je rezultat timskog rada stručnjaka za OPEM iz Republike Hrvatske i inozemstva. Iz tima Austrijske agencija za okoliš (Umelbundesamt) na ovoj aktivnosti radili su Dr. Petr Roth i  Dr. Thomas Ellmauer, a na poglavlju značajnosti i  dipl.ing. Dirk Bernotat (BfN). Osnova za izradu bila je analiza nacionalne prakse vezane za OPEM (razgovori sa stručnim institucijama, tijelima nadležnima za provedbu OPEM, analiza stručnih mišljenja i rješenja, analiza studija glavne ocjene), iskustva s prethodnim priručnikom, kao i vrijedne povratne informacije svih sudionika, uključujući i tvrtke ovlaštene za obavljanje poslova iz područja zaštite prirode (ovlaštenici).

Priručnik je namijenjen svim tijelima i osobama izravno ili neizravno povezanima s postupkom OPEM: Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (MZOE), nadležnim upravnim tijelima u županijama i Gradu Zagrebu, nekadašnjoj Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (HAOP) (danas Zavod za zaštitu okoliša i prirode), javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže na županijskoj i lokalnoj razini, javnim ustanovama za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode, ovlaštenicima, biolozima i drugim stručnjacima koji sudjeluju u ocjeni prihvatljivosti, kao i nositeljima zahvata.

Također, priručnik se može koristiti u svrhu informiranja javnosti, kao i svih koje zanima postupak OPEM. Predložena struktura studije ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu (studija glavne ocjene), pojedini koraci i pristupi opisani u ovom priručniku standardiziraju oblik i sadržaj studije glavne ocjene te na taj način doprinose njihovoj kvaliteti te većoj razumljivosti i za nositelje zahvata i nadležna tijela. Uz to, priručnik sadrži preporuke o tome kako prepoznati koji zahvati podliježu postupku OPEM, a za koje zahvate postupak nije potreban. Priručnik može biti koristan svima koji imaju namjeru provesti zahvat, kako kod početnih razmatranja vjerojatnosti utjecaja na područja Natura 2000, tako i kod mogućih izmjena projektnog prijedloga na način da se izbjegne značajan utjecaj, čak i prije službene ocjene prihvatljivosti zahvata.

Okviri u priručniku daju primjere EU prakse te predstavljaju ilustraciju, a ne neposrednu uputu.