Početna

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Mehanizmi zaštite prirodnih vrijednosti

Načela održivog korištenja prirodnih dobara primjenjuju se kroz postupke propisivanja uvjeta zaštite prirode na dvije razine, za planske dokumente i za pojedinačne zahvate.

Uvjeti zaštite prirode propisuju se u postupcima ocjene prihvatljivosti planskih dokumenata (strategija, planova i programa) za ekološku mrežu, u sklopu postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš ili kroz zasebne postupke, a odnose se na vrijednosti zaštićenih područja (ključne sastavnice bioraznolikosti i/ili krajobrazne raznolikosti i/ili georaznolikosti), strogo zaštićene vrste te na ugrožene i rijetke stanišne tipove. Ovisno o razini planskog dokumenta (državna i područna - regionalna ili lokalna), uvjete zaštite prirode na prijedlog Zavoda za zaštitu okoliša i prirode propisuje središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode (Ministarstvo) ili nadležno upravno tijelo jedinica područne (regionalne) samouprave (Upravno tijelo).

Za planirane pojedinačne zahvate uvjeti zaštite prirode propisuju se kroz nekoliko glavnih postupaka:

 - ishođenje akta za građenje - u sklopu ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 

  ■     potvrdom propisuje Ministarstvo

 • za zahvate za koje se na državnoj razini provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
 • za zahvate čiji se obuhvat nalazi na području dvije ili više županija 

  ■    potvrdom propisuje Upravno tijelo 

 • za zahvate za koje se na županijskoj razini provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
 • za ostale zahvate koji mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže 

- ishođenje akta za građenje na zaštićenom području

  ■    potvrdom ili drugim aktom propisuje Ministarstvo 

 • u sklopu ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - za zahvate na području nacionalnog parka i parka prirode, a za koje se na državnoj razini provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš
 • u sklopu ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu - za zahvate na području nacionalnog parka i parka prirode, a čiji se obuhvat nalazi na području dvije ili više županija
 • za zahvate na području posebnog rezervata
 • za zahvate kojima su nositelji javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode

  ■     potvrdom ili drugim aktom propisuju javne ustanove nacionalnih parkova ili parkova prirode 

 • za zahvate na području nacionalnog parka ili parka prirode, osim za zahvate za koje uvjete zaštite prirode propisuje Ministarstvo

  ■     potvrdom ili drugim aktom propisuje Upravno tijelo 

 • za zahvate na području spomenika prirode, regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume i spomenika parkovne arhitekture

- ishođenje dopuštenja za zahvate (za koje ne treba akt za građenje) na zaštićenom području te za istraživanja na zaštićenom području

  ■     propisuje Ministarstvo dopuštenjem 

 • za zahvate i istraživanja na području strogog rezervata, posebnog rezervata, nacionalnog parka i parka prirode

  ■     propisuje Upravno tijelo dopuštenjem 

 • za zahvate i istraživanja na području spomenika prirode, regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume i spomenika parkovne arhitekture

- ishođenje odluke o davanju koncesije

  ■    propisuje Ministarstvo odlukom

 • za područje nacionalnog parka, posebnog rezervata, parka prirode (osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno)
 • za speleološke objekte

  ■     propisuje Upravno tijelo odlukom

 • za područje spomenika prirode, regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume i spomenika parkovne arhitekture 

Odrzivo koristenje prirodnih dobara kroz uvjete zastite prirode