Početna

Staništa i ekosustavi

stanista_banner

Kopnene vode

Voda je jedinstven i nezamjenjiv prirodni resurs neophodan za održanje života na Zemlji te važan čimbenik društvenog i gospodarskog razvoja. Održivo upravljanje vodama podrazumijeva integralno upravljanje površinskim, podzemnim, prijelaznim i priobalnim vodama  te vodnim dobrom u svrhu osiguranja dobrog stanja voda, dostupnosti i dovoljnih količina voda, zaštite i unapređenja vodenih ekosustava i ekosustava ovisnih o vodi te ublažavanja štetnih posljedica u okolišu uzrokovanih sušama i poplavama. 

Osnovni instrument za upravljanje stanjem voda i rizicima od poplava je Plan upravljanja vodnim područjima (PUVP), kojim je područje RH podijeljeno je u dva vodna područja, jadransko vodno područje (JVP) i vodno područje rijeke Dunav (VPD). 
Područje Hrvatske raspolaže dovoljnim količinama voda, ali je njihova raspodjela nepovoljna zbog izrazite prostorne i vremenske neravnomjernosti, što je osobito izraženo tijekom sušnog dijela godine u obalnome području. 
Vodni resursi izloženi su utjecaju ljudskih aktivnosti koje, u pravilu, opterećuju okoliš i ostavljaju posljedice na kakvoći pojedinih sastavnica, što se očituje u pogoršanju pojedinih elemenata kakvoće voda, a moguće i trajnom negativnom utjecaju na vode. Odstupanja od dobrog stanja površinskih voda najviše se odnose na hranjive tvari i hidromorfološko opterećenje, što je osobito izraženo kod manjih kontinentalnih rijeka. Za vodna tijela čija je kakvoća vode ispod propisanih standarda, odnosno kod kojih je ostvarenje ciljeva u zaštiti voda dovedeno u pitanje, propisane su mjere kako bi se zaustavili negativni procesi i vodna tijela po mogućnosti dovela u dobro stanje.

Pokazatelji tematskog područja Kopnene vode

Za bolje razumijevanje stanja okoliša koji nas okružuje Agencija se u svome izvješćivanju koristi pokazateljima. Pokazatelj je reprezentativna vrijednost promatranog slučaja koja je rezultat agregiranja većeg skupa podataka kroz veći broj pojedinačnih mjerenja u dužem vremenskom razdoblju. Cilj je na sažet, jednostavan i razumljiv način prikazati stanje okoliša, trendove promjena i pritiske na kakvoću morskoga okoliša. Izrada Nacionalne liste pokazatelja (NLP) ujedno je i zakonska obveza Agencije (čl. 38. Zakona o zaštiti okoliša, NN 80/13, 78/15). 

U području kopnenih voda određeno je ukupno 25 pokazatelja (8 pokazatelja količine kopnenih voda i 17 pokazatelja kakvoće kopnenih voda) pomoću kojih se prati ostvarivanje strateških ciljeva i ocjenjivanje stanja kopnenih voda u Republici Hrvatskoj.


Količina kopnenih voda    

 1. Indeks eksploatacije vode    
 2. Zahvaćanje slatkovodnih resursa    
 3. Cijena vodnih usluga    
 4. Ukupne akumulacije    
 5. Efikasnost korištenja vode    
 6. Bilanca kopnenih voda    
 7. Razina i protok površinske vode    
 8. Ocjena količinskog stanja podzemnih voda (na mjernim postajama)    


Kakvoća kopnenih voda    

 1. Ocjena ekološkog stanja rijeka 
 2. Ocjena ekološkog stanja jezera 
 3. Ocjena kemijskog stanja rijeka i jezera    
 4. Klasifikacija stanja površinskih kopnenih voda    
 5. Eutrofikacija rijeka i jezera    
 6. Hranjive tvari u rijekama i jezerima    
 7. Hranjive tvari u podzemnim vodama 
 8. Klasifikacija stanja podzemnih voda    
 9. Sigurna pitka voda („Safe drinking water”)    
 10. Kakvoća voda za kupanje na kopnu    
 11. Prostorna distribucija zaštićenih područja - područja posebne zaštite voda    
 12. Onečišćenje unutarnjih voda prometom    
 13. Onečišćenje unutarnjih voda štetnim sustavima protiv obrastanja plovila
 14. Pročišćavanje otpadnih voda iz sustava javne odvodnje    
 15. Emisije onečišćujućih tvari iz točkastih izvora u kopnene vode, prijelazne i priobalne vode
 16. Ispuštanje i/ili prijenos otpadnih voda
 17. Prostorna raspodjela točkastih i raspršenih izvora onečišćenja

 

Kakvoća voda za kupanje na površinskim kopnenim vodama

Na površinskim kopnenim vodama za kupanje podaci su mjereni na 27 točaka ispitivanja, od kojih je, prema kriterijima direktive 14.8 % ocijenjeno kao izvrsno, odnosno 29,6 % je zadovoljavalo kriterije, dok 19 točaka nije bilo moguće klasificirati (nisu još prošle 4 godine te je vremensko razdoblje bilo prekratko za izradu ocjene ili su pojedine mjerne točke zatvorene).

Praćenje kakvoće voda za kupanje na površinskim kopnenim vodama (rijekama i jezerima) započelo je od 2011. godine te se prati sukladno Uredbi o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14). Informiranje javnosti omogućeno je kroz Bazu podataka o kakvoći voda za kupanje u Republici Hrvatskoj (Kakvoća).

Suradnja

U svrhu izvješćivanja na nacionalnoj (Izvješće o stanju okoliša) i europskoj razini (Europski informacijski sustav za vode - WISE) HAOP usko surađuje s institucijama nadležnim za praćenja podataka o vodama: Hrvatskim vodama i Državnim hidrometeorološkim zavodom. 

U okviru Europskog informacijskog sustava za vode Europskoj agenciji za okoliš se kontinuirano dostavljaju slijedeći godišnji setovi podatka:

Biology in transitional and coastal waters (WISE-2)
Spatial Data (WISE-5) 
Water Quality (WISE-4)
Water Quantity (WISE-3)
Water quality in transitional, coastal and marine waters (WISE-6)

 • Povezani članci
 • Slike/galerija
 • Dokumenti

Povezani članci

Trenutno nema sadržaja.

Slike/galerija

Nema slika u galeriji.

Dokumenti

Nema dostupnih dokumenata.