Početna

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Stručne smjernice - Upravljanje rijekama

 

Twinninglight projekt EU HR/2011/IB/EN02 TWL, Jačanje stručnih znanja i tehničkih kapaciteta svih relevantnih ustanova za Ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM) zajednički su proveli Twinning partneri iz Republike Austrije i Republike Hrvatske: stručnjaci Odjela za ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) i Austrijske agencije za okoliš (Umweltbundesamt) tijekom 8 mjeseci 2015. i 2016. godine.

Ove stručne smjernice izrađene su u okviru Rezultata 2: Stručne smjernice za izabrane tipove zahvata s ciljem unaprjeđenja kvalitete ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (OPEM), naročito za infrastrukturne zahvate i ostale javne zahvate.

Nacionalni cilj Republike Hrvatske je da se udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, uključujući velike hidroelektrane, u ukupnoj potrošnji električne energije u razdoblju do 2020. godine održava na razini 35 %. To podrazumijeva i intenzivniju izgradnju malih hidroelektrana. Utjecaji malih HE (do 10 MW) mogu imati dalekosežne posljedice na ekosustave vodotoka te dovesti do nestanka pojedinih vrsta iz vodotoka ukoliko se neadekvatno planiraju i ako se mjere ublažavanja ne provode u skladu s najnovijim znanstvenim spoznajama i stručnim standardima.

Negativni utjecaji malih hidroelektrana mogu biti izmjena hidromorfoloških uvjeta u vodotoku i drugih karakteristika staništa, fragmentacija i degradacija staništa formiranjem brana i ujezerenja, neposredno stradavanje riba na turbinama i drugo. Sukladno raspravama na više sastanaka, rezultatima analize izrađenih studija glavne ocjene i mišljenja HAOP-a, Twinning partneri su zajednički utvrdili oblik i sadržaj smjernica za tri tipa zahvata:

  • prometna infrastruktura
  • male hidroelektrane
  • upravljanje rijekama

Temljem iskustva iz Republike Austrije, Njemačke i Češke (te drugih zemalja s dužim članstvom u Europskoj uniji u odnosu na Hrvatsku), smjernice daju sažeti pregled najbolje prakse pri sagledavanju utjecaja ovih skupina zahvata i provođenju mjera ublažavanja. Smjernice obuhvaćaju i popis literaturnih izvora a također je pokušano u što većoj mjeri koristiti dokumente dostupne na internetu poput različitih tematskih priručnika iz EU ili provedenih EU projekata.

Njihov cilj nije dati neposredna uputstva, već potaknuti hrvatske stručnjake da razmotre izložene primjere te ih u praktičnoj primjeni provjere, prilagode i nadograde sukladno potrebama zaštite prirode u Hrvatskoj.

Smjernice su izradili stručnjaci iz javnih tijela Republike Austrije s višegodišnjim iskustvom vezanim uz određenu temu, u suradnji s djelatnicima HAOP-a iz Odjela za ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu.