Početna

Tlo i zemljište

Fotografija tlo i zemljište

Izvješća

NACIONALNO IZVJEŠĆIVANJE

Sastavni dio temeljnog nacionalnog izvješća o stanju okoliša, Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, koje za razdoblje od četiri godine izrađuje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, je i Izvješće o stanju tematskog područja tla i zemljišta. Izrada Izvješća provodi se u suradnji s tijelima državne uprave i stručnjacima relevantnih znanstvenih institucija. Izvješće o stanju tla i zemljišta u RH dio je redovitih četverogodišnjih vladinih izvješća Hrvatskome saboru u okviru Izvješća o stanju okoliša.  Izvješće se izrađuje za potrebe ostvarenja Nacionalne strategije zaštite okoliša i Nacionalnoga plana djelovanja za okoliš, Programa zaštite okoliša te drugih dokumenata važnih za zaštitu okoliša, a na temelju trenutno važećeg Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18).

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2007.
Prvo Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj koji je izradila Agencija za zaštitu okoliša objavljeno je 2007. godine, a ono obuhvaća razdoblje od 1997. do 2005. godine. Iako postoji zakonska obveza izrade Izvješća svake četiri godine, ono izrađeno u 2002. godini nije bilo upućeno u proceduru prihvaćanja u Hrvatski sabor.
Ovo je prvo nacionalno izvješće koje je utemeljeno na pokazateljima stanja okoliša kao učinkovitom obliku praćenja promjena i ostvarenja ciljeva sektorskih politika i strategija, a prema standardnoj tipologiji pokazatelja Europske agencije za okoliš (EEA).
U dijelu koji se odnosi na stanje tla i zemljišta, Izvješće obrađuje podatke o:

 • poljoprivrednom zemljištu zahvaćenom erozijom,
 • dehumizaciji,
 • zbijanju tla,
 • zakiseljavanju, alkalizaciji i dalinizaciji tla,
 • lokalitetima opterećenja i onečišćenja tla te
 • odgovorima društva.

Podaci su u pravilu porijeklom iz brojnih znanstvenih istraživanja, često lokalnoga karaktera jer ne postoji sustavno prikupljanje i praćenje podataka o pojedinom pokazatelju, niti pokrivanje cijeloga područja Republike Hrvatske.
 
Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2005.-2008.
U sklopu Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2005.-2008. u tematskom području Tlo, Izvješće obrađuje podatke o:

1. Ocjeni stanja tla:

 • značajkama i površini tala u RH,
 • stanju onečišćenosti tala štetnim tvarima s naglaskom na:lokalne izvore onečišćenja, onečišćenje tla petrokemikalijama, sadržaj policikličkih aromatskih ugljikovodika i polikloriranih bifenila u tlu, teške metale u tlu te onečišćenje tla ostacima sredstava za zaštitu bilja.
 • stanju oštećenosti tla sa naglaskom na:stanje kiselosti tla i zakiseljavanje, stanje slanih tala te zaslanjivanje, stanje alkalnih tala, stanje humoznosti tala i degradacija humusa te potencijalni i stvarni rizik od erozije tla vodom.

2. Ostvarivanju ciljeva Nacionalne Strategije zaštite okoliša i Nacionalnog plana djelovanja za okoliš

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, 2014.
U sklopu Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2009.-2012. u tematskom području Tlo i zemljište, obrađuju se podaci o:

1. Ocjeni stanja tla:

 • značajkama i ulogama tla i zemljišta u Hrvatskoj s naglaskom na: značajke tla, sadržaj organske tvari u tlu te biološku raznolikost tla. 
 • o prijetnjama i opterećenjima na tlo i zemljište u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na pitanja onečišćenja te oštećenja tla. 

2. Ostvarivanju ciljeva i mjera strateških planskih dokumenata

MEĐUNARODNO IZVJEŠĆIVANJE
 
Izvješćivanje prema Europskoj agenciji za okoliš (EEA)