Početna

Tlo i zemljište

Fotografija tlo i zemljište

Projekti

Važniji projekti tematskog područja tlo i zemljište:

Projekt je dio Programa „Dogradnja i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša i unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj“; Komponenta 2.: Unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj.

Za ispunjenje obveza koje je preuzela Republika Hrvatska i izradu Nacionalnog inventara i popratnih izvješća u sektoru Korištenje zemljišta, promjena korištenja zemljišta i šumarstvo (LULUCF), tadašnjoj Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (HAOP) bili su nužni kontinuirani podaci o stanju tla na nacionalnoj razini. Stoga je za potrebe poboljšanja učinkovitosti Nacionalnog sustava te unaprjeđenja i nadopune izračuna i izvješćivanja, provedeno terensko i laboratorijsko istraživanje stanja tla te su između ostalog prikupljeni podaci o stanju i promjenama zaliha organskog ugljika u tlu, ukupnog dušika te odnosa ugljika i dušika (C:N ratio). Prikupljanje i obrada podataka provodila se je sukladno IPCC metodologiji.

Izrada baze CLC 2000 započela je 2002. godine u sklopu projekta Life III – Treće zemlje kojeg je provelo Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Baza podataka CLC 2000 predstavljena je u Brusselu 17. studenog 2004. godine. Po završetku projekta 2005. godine, odlukom Ministarstva referentna ustanova u Republici Hrvatskoj za Corine Land Cover postaje ex. Agencija za zaštitu okoliša (AZO), a potom njeni pravni sljednici Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) i sada Zavod za zaštitu okoliša i prirode.

Tijekom 2007.-2008. izrađena je baza CLC 2006 kroz CARDS project 2007-2008, kojem je cilj bio ažuriranje baze CLC 2000 i identifikacija promjena zemljišta nastalih u razdoblju 2000.-2006. Bazu su verificirali stručnjaci iz tvrtke GISAT s.r.o. - Geoinformation Company, imenovani od strane Europske agencije za okoliš (EEA). Nakon obavljene verifikacije i tehničke kontrole baze CLC 2006, Republika Hrvatska postala je 17 zemlja u Europi čija je baza i službeno odobrena.
U obje faze suradničke ustanove za izradu baze CLC Hrvatska bile su Oikon d.o.o. - Institut za primijenjenu ekologiju i GISDATA d.o.o.

Tadašnja Agencija za zaštitu okoliša je s ciljem jačanja i optimizacije sustava protoka zajedničkih podataka i pokazatelja za praćenje provedbe sve tri konvencije u Republici Hrvatskoj pokrenula u suradnji s Programom za okoliš Ujedinjenih naroda (UNEP) projekt „Jačanje sustava protoka podataka i pokazatelja vezanih za pitanja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj“. Projekt je financiran od strane Globalnog fonda za okoliš (GEF).

Tijekom 2012. godine pokrenut je dvogodišnji transnacionalni europski projekt naziva „Održivo planiranje kamenih agregata u jugoistočnoj Europi u koji je bilo uključeno 27 partnera iz Austrije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke, Italije, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Rumunjske i Turske. Vodeći partner u projektu je Sveučilište iz Leobena (Austrija), a kao partnerske institucije iz Hrvatske sudjelovali su Agencija te Zavod za mineralne sirovine Hrvatskog geološkog instituta.
Osnovni cilj projekta bio je razvoj alatnog okvira za planiranje agregata kako bi se podržalo nacionalno/regionalno, primarno i sekundarno planiranje agregata u državama JIE, koji sadržava: SNAP-SEE Viziju za prijelaz na integrirano i sveobuhvatno održivo planiranje agregata u državama JIE; Priručnik o stjecanju sposobnosti, znanja i vještina savjetovanjima s dionicima; Priručnik o podacima i metodama analiza te shemu planiranja agregata, uključujući module planiranja koji će sjediniti načela, pristupe i aktivnosti potrebne za postizanje Vizije.

Engleski naziv projekta: Development of the Croatian soil monitoring programme with a pilot project (LIFE05 TCY/CRO/000105)
Cilj projekta bila je izrada Programa trajnog motrenja tla (PTMT) kao polaznog dokumenta za osiguranje prikupljanja podataka o stanju tla na harmoniziran način. Programom trajnog motrenja tla definirali su se parametri potrebni za uspostavu Sustava trajnog motrenja poljoprivrednih i šumskih tala, te onečišćenih područja.
Nositelj projekta: Agencija za zaštitu okoliša
Partner na projektu: Agronomski fakultet Zagreb
Financijski doprinos Europske komisije - Life Third Countries  
Trajanje projekta: siječanj 2006. - siječanj 2009.