Početna

Zaštićena područja

Zaštićena područja

Kategorije zaštićenih područja

Temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) u Republici Hrvatskoj postoji devet kategorija zaštite: strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat, park prirode, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park-šuma te spomenik parkovne arhitekture. Nacionalne kategorije uglavnom odgovaraju jednoj od međunarodno priznatih IUCN-ovih kategorija zaštićenih područja.

Interaktivna web karta zaštićenih područja RH

Definicija kategorija zaštite, njena namjena (uloga) te dopušteni zahvati i djelatnosti određeni su Zakonom, a u sljedećoj tablici dan je osnovni prikaz namjene, razine upravljanja i proglašenja svake od devet nacionalnih kategorija zaštite: 

U tablici su prikazane kategorije zaštićenih područja, njihova namjena razina upravljanja i tko ih proglašava. 

Kategorija zaštite

Namjena

Razina upravljanja

Proglašenja

Strogi rezervat

očuvanje izvorne prirode, praćenje stanja prirode te obrazovanje

državna i županijska

Vlada RH

Nacionalni park

očuvanje izvornih prirodnih i krajobraznih vrijednosti, znanstvena, kulturna, odgojno-obrazovna i rekreativna

državna

Hrvatski Sabor

Posebni rezervat

očuvanje radi svoje jedinstvenosti, rijetkosti ili reprezentativnosti, a osobitog je znanstvenog značenja

državna/županijska/lokalna

Vlada RH

Park prirode

zaštita bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti, odgojno-obrazovna, kulturno-povijesna, turističko-rekreacijska namjena

državna

Hrvatski Sabor

Regionalni park

zaštita bioraznolikosti, georaznolikosti i krajobrazne raznolikosti, održivi razvoj i turizam

županijska

predstavničko  tijelo nadležne  jedinice područne  (regionalne)  samouprave

Spomenik prirode

ekološka, znanstvena, estetska ili odgojno-obrazovna

županijska/lokalna

predstavničko  tijelo nadležne  jedinice područne  (regionalne)  samouprave

Značajni krajobraz

zaštita krajobrazne vrijednosti, bioraznolikosti i georaznolikosti ili kulturno-povijesne vrijednosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja, odmor i rekreacija

županijska i općinska

predstavničko tijelo nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave

Park-šuma

očuvanje prirodne ili sađene šume veće krajobrazne vrijednosti, odmor i rekreacija

županijska/lokalna

predstavničko tijelo nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave

Spomenik parkovne arhitekture

očuvanje umjetno oblikovanog  prostora odnosno stabla koji ima estetsku, stilsku, umjetničku, kulturno-povijesnu, ekološku ili znanstvenu vrijednost

županijska

predstavničko tijelo nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave


Ukupan broj zaštićenih područja u RH može se pronaći na Informacijskom sustavu zaštite prirode pod Analize i izvještaju zaštićenih područja u RH (BIOPORTAL). 

Literatura: 
Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Kategorije zaštićenih područja Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN-a)

Tijekom dvadesetog stoljeća diljem svijeta proglašen je velik broj zaštićenih područja, no kriteriji, terminologija i pristup upravljanju tim područjima uvelike su se razlikovali u pojedinim zemljama. Kako bi se zaštićena područja mogla uspoređivati i analizirati na globalnoj razini, pokazala se potreba za standardizacijom kategorija zaštite, a prvi korak u tom smjeru napravljen je još 1933. godine, kad je Međunarodna konferencija za zaštitu faune i flore (International Conference for the Protection of Fauna and Flora") predložila četiri kategorije: nacionalni park, strogi rezervat prirode, rezervat flore i faune te rezervat sa zabranom lova i sabiranja. IUCN prvu jednostavnu podjelu na nacionalni park, znanstveni rezervat te spomenik prirode uvodi 1966. godine u publikaciji Popis zaštićenih područja Ujedinjenih Naroda („UN List of Protected Areas"). Od tada su kategorije zaštićenih područja više puta mijenjane i prilagođavane.
 
Na svjetskom kongresu očuvanja prirode (World Conservation Congress) u Barceloni 2008. skupština Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN - International Union for Conservation of Nature) prihvatila je nove definicije kategorija zaštićenih područja.
 
Kategorizacija zašićenih područja se temelji na ciljevima upravljanja, što znači da se kategorija područja određuje prije svega ovisno o tome kako se s njime u budućnosti planira upravljati. Stoga ne postoje točno određena pravila koja se mogu primijeniti na određeno područje, već je odluka o kategoriji često rezultat procjene i dogovora. 

Opće definicije kategorija zaštićenih područja nalaze se u nastavku, a preporuka je IUCN-a da svaka država ove definicije proširi i prilagodi svojim okolnostima i sustavu zaštite prirode. U IUCN-ovom Priručniku za primjenu kategorija zaštićenih područja („Guidelines for Applying Protected Area Management Categories") može se naći detaljna analiza svake kategorije sa smjernicama za njihovu primjenu.

IUCN KATEGORIJA

NAZIV KATEGORIJE (eng)

NAZIV KATEGORIJE (hrv)

DEFINICIJA

Ia

Strict nature reserve

Strogi rezervat prirode

Kategorija Ia obuhvaća strogo zaštićena područja izdvojena zbog zaštite biološke raznolikosti, i/ili geoloških i geomorfoloških vrijednosti, gdje su posjećivanje, korištenje prostora i drugi utjecaji na prostor strogo kontrolirani i ograničeni. Ova područja mogu služiti kao nezamjenjiva referentna područja za znanstvena istraživanja i monitoring.

Ib

Wilderness area

Područje divljine

Kategorija Ib obuhvaća velika neizmijenjena ili vrlo malo izmijenjena područja očuvane prirode, bez značajnijih i stalnih ljudskih naselja, koja su zaštićena i kojima se upravlja na način da se u potpunosti očuva njihovo izvorno stanje.

II

National park

Nacionalni park

Kategorija II predstavlja velika prirodna ili gotovo prirodna područja izdvojena sa svrhom zaštite cjelokupnih ekosustava, procesa koji se u njima odvijaju i vrsta koje oni podupiru, na način da ona istovremeno pružaju osnovu za okolišno i kulturalno prihvatljive duhovne, znanstvene, edukacijske, rekreativne i posjetiteljske aktivnosti.

III

Natural monument or feature

Prirodni spomenik ili obilježje

Kategorija III zaštićenih područja štiti određenu prirodnu vrijednost, koja može biti reljefni oblik, morska hrid ili špilja, geološka osobitost poput speleološkog objekta ili živa pojava poput primjerice stabla visoke starosti. Ova su područja površinom najčešće mala, no mogu imati velik značaj za posjećivanje.

IV

Habitat/ species management area

Područje upravljanja staništem ili vrstom

Kategorija IV zaštićenih područja namijenjena je zaštiti točno određene vrste ili staništa, i upravljanje njime je usmjereno prema tom cilju. Područja zaštićena u ovoj kategoriji često, iako ne nužno, zahtijevaju provođenje redovitih aktivnih upravljačkih aktivnosti usmjerenih očuvanju vrste ili održavanju staništa.

V

Protected landscape/ seascape

Zaštićeni kopneni/ morski krajobraz

Kategorija V zaštićenih područja obuhvaća ona područja gdje je dugotrajna interakcija čovjeka i prirode proizvela osebujne ekološke, biološke, kulturne i estetske vrijednosti i gdje je održavanje tog odnosa nužno da bi se ove vrijednosti sačuvale.

VI

Protected area with sustainable use of natural resources

Zaštićeno područje s održivim korištenjem prirodnih resursa

Kategorija VI zaštićenih područja namijenjena je očuvanju ekosustava i staništa, a usporedno s tim i pratećih kulturnih vrijednosti i tradicionalnih načina upravljanja prirodnim resursima. Ta su područja površinom uglavnom velika, njihov veći dio nalazi se u prirodnom stanju, dok se dio koristi na održiv način. Ekstenzivno i ne-industrijalizirano korištenje prirodnih resursa odvija se u skladu s prioritetom zaštite prirode tog područja.

 
Literatura:

Dudley, N. (ed.) (2008): Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, IUCN, Gland, Switzerland.