Početna

Integrirane i opće teme

Integrirane i opće teme

Opće teme

U Hrvatskoj je očuvanje okoliša među najvećim vrednotama ustavnog poretka, a pravo na zdrav okoliš zajamčeno je Ustavom.

Dionici koji osiguravaju održivi razvitak i zaštitu okoliša su: Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, ministarstva i druga nadležna tijela državne uprave, županije i Grad Zagreb, veliki gradovi i općine, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) te pravne osobe s javnim ovlastima, osobe ovlaštene za stručne poslove zaštite okoliša, pravne i fizičke osobe odgovorne za onečišćivanje okoliša, te udruge civilnog društva i građani pojedinci, odnosno njihove skupine, udruge i organizacije (više u nastavku poglavlja).

Učinkovitost integrirajućih procesa među navedenim nadležnim tijelima, organizacijama i građanima ovisi o kvaliteti suradnje na kreiranju politike, zakonodavnog okvira i efikasnom provođenju mjera.

Opća pitanja zaštite okoliša obuhvaćaju sve one aktivnosti koje HAOP u okviru svojih nadležnosti provodi, kako bi osigurao zdrav okoliš, a to je:

  • prikupljanje podataka i izrada procjena za potrebe dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša (strategije planovi, programi i izvješća),
  • analiza stanja okoliša za potrebe donošenja zakonodavnog okvira i provedbenih propisa te standarda zaštite okoliša,
  • analiza uspješnosti provedbe i opravdanosti implementacije instrumenata zaštite okoliša (inspekcijski nadzori, PUO/SPUO, EMAS itd.),
  • praćenje ekonomskih instrumenata u zaštiti okoliša i podataka o izdvajanjima i ulaganjima u zaštitu okoliša,

  • analiza uspješnosti mjera vezanih uz informiranja i obrazovanje za okoliš i održivi razvitak.