Početna

Ugroženost vrsta i staništa

pcelarice

Procjena rizika

Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) zabranjuje se uvoz i stavljanje na tržište Republike Hrvatske stranih vrsta te njihovo uvođenje (introdukcija) u prirodu i ekosustave u kojima prirodno ne obitavaju. Odstupanja od zabrane su moguća ukoliko se utvrdi da strana vrsta ne predstavlja opasnost za bioraznolikost, zdravlje ljudi i ako ne ugrožava gospodarsku djelatnost.

U svrhu utvrđivanja potencijalne opasnosti uvoza, stavljanja na tržište i uvođenja u prirodu strane vrste na bioraznolikost, zdravlje ljudi i gospodarstvo provodi se postupak procjene ekološkog rizika. Procjena ekološkog rizika strane vrste je preliminarni pregled i utvrđivanje potencijalnih negativnih utjecaja unosa/uvođenja/uzgoja strane vrste na bioraznolikost i/ili zdravlje ljudi, uzimajući u obzir i mogući štetni utjecaj na gospodarstvo.

Ukoliko se tijekom postupka izdavanja dopuštenja za unos/uvođenje/uzgoj strane vrste utvrdi postojanje ekološkog rizika, provodi se postupak procjene rizika invazivnosti strane vrste.  Kroz postupak se izrađuje sveobuhvatna znanstveno-stručna analiza kojom se utvrđuju, analiziraju i vrednuju mogući štetni utjecaji i posljedice utjecaja određene strane vrste na bioraznolikost, usluge ekosustava i/ili zdravlje ljudi, uzimajući u obzir i mogući štetni utjecaj na gospodarstvo. Postupak procjene rizika invazivnosti strane vrste definiran je Pravilnikom o načinu izrade i provođenju studije o procjeni rizika uvođenja, ponovnog uvođenja i uzgoja divljih svojti (NN 35/08)  i Uredbom EU br.1143/2014 (članak 5). Ovisno o rezultatima i zaključku procjene rizika invazivnosti strane vrste određuju se potrebne mjere upravljanja stranom vrstom.

Temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Pravilnik o stranim vrstama koje se mogu stavljati na tržište te invazivnim stranim vrstama (NN 17/17). U prilogu ovog Pravilnika nalazi se popis stranih vrsta koje trenutno ne predstavljaju ekološki rizik za bioraznolikost Republike Hrvatske (tzv. „bijela lista“), a za koje postoji veliki interes na tržištu Republike Hrvatske.