Početna

Zaštićena područja

Zaštićena područja

Proglašenje zaštićenih područja

Postupak proglašavanja zaštićenih područja propisan je člancima 123-127 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

Ovisno o kategoriji zaštite, zaštićeno područje proglašava Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske ili predstavničko tijelo nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Zavod za zaštitu okoliša i prirode) izrađuje stručnu podlogu kojom predlaže zaštitu, a kojom se utvrđuju vrijednosti područja koje se predlaže zaštititi i način upravljanja tim područjem. Na temelju stručne podloge, izjave tijela koje donosi akt o proglašenju o osiguranim sredstvima za upravljanje zaštićenim područjem i posebnoj geodetskoj podlozi za upis pravnog režima u katastar i zemljišnu knjigu, izrađuje se prijedlog akta o proglašenju. O tom prijedlogu, izvješćuje se javnost, što podrazumijeva javni uvid u predloženi akt i stručnu podlogu sa svom kartografskom dokumentacijom. Javni uvid traje najmanje 30 dana, a ovisno o kategoriji predloženog zaštićenog područja, provodi ga Ministarstvo (za nacionalne parkove, parkove prirode, stroge i posebne rezervate) ili jedinica područne (regionalne) samouprave (za sve ostale kategorije zaštite).

Stručne podloge za zaštitu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (Zavod za zaštitu okoliša i prirode) izrađuje stručnu podlogu za zaštitu područja, kojom se utvrđuju vrijednosti i definira način upravljanja područjem. Stručna podloga sadrži detaljni opis obilježja i vrijednosti područja, ocjenu stanja toga područja, posljedice koje će proisteći proglašenjem zaštite, posebno s obzirom na vlasnička prava i zatečene gospodarske djelatnosti, te ocjenu i izvore potrebnih sredstava za provođenje akta o proglašenju zaštićenog područja.

Stručna podloga izrađuje se, osim za zaštitu novih područja, i prilikom izmjene kategorije i/ili promjene granica već postojećeg zaštićenog područja.

Prilikom izrade stručne podloge, MInistarstvo (Zavod) prikuplja podatke, provodi istraživanja, daje pregled vrijednosti područja predloženog za zaštitu s biološkog, geološkog, geografskog, kulturno-povijesnog i sociološkog aspekta te analizira trenutno stanje i postojeće načine korištenja prostora. Izrada stručne podloge za zaštitu opsežan je i multidisciplinaran proces, te u njemu pored djelatnika Ministarstva (Zavoda) često kao vanjski suradnici sudjeluju stručnjaci i znanstvenici s različitih polja. Na osnovi prikupljenih podataka i analize, u stručnoj se podlozi predlaže optimalan način zaštite (kategorija), određuju se mjere zaštite te se daju smjernice za upravljanje zaštićenim područjem u budućnosti.

Sadržaj stručne podloge razlikuje se ovisno o kategoriji zaštite, odnosno vrijednostima koje se na određenom području štite, no uobičajeno ona sadrži sljedeća poglavlja:
•    Sažetak i uvod
•    Opći podaci (predloženi naziv područja, opis granica, površina)
•   Obilježja područja (smještaj, geološke, geografske i hidrološke karakteristike, krajobrazne i kulturno-povijesne vrijednosti te biološke vrijednosti - flora, fauna i staništa)
•    Položaj područja u odnosu na prijedlog ekološke mreže Natura 2000
•    Analiza postojećeg korištenja i trenutnog stanja područja
•    Prijedlog kategorije zaštite i mjera zaštite
•    Smjernice za upravljanje
•    Ocjena i izvori sredstava potrebnih za provođenje zaštite
•   Kartografski prikazi (smještaj područja, prijedlog granica, katastarska podloga, karta staništa, geološka karta, Natura 2000)

Od osnivanja stručnog tijela zaštite prirode 2003.godine, Državni zavod za zaštitu prirode, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i danas Zavod za zaštitu okoliša i prirode, izradili su stručne podloge za zaštitu, prekategorizaciju i izmjenu granica za 53 područja. Stručne podloge za zaštitu područja ili izmjenu granica izrađene od 2015. godine do danas možete pronaći ovdje.

Naziv područja

Predložena kategorija zaštite

Razlog pisanja podloge

Godina izrade stručne podloge

Godina proglašenja

Oleandri - Slano

Posebni stanišni rezervat

Vrednovanje područja

2004

-

Crnika

Posebni geološko-paleontološki rezervat; Geološko-paleontološki spomenik prirode

Vrednovanje područja

2005; 2012

-

Perivoj kraljice Jelene Madijevke

Spomenik parkovne arhitekture

Vrednovanje područja

2005

-

Medvednica

Park prirode

Izmjena granica ZP

2005

2009

Dolina Dretulje

Posebni stanišni rezervat

Vrednovanje područja

2005

-

Odransko polje

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2005

2006

Lastovsko otočje

Park prirode

Vrednovanje područja

2005

2006

Vransko jezero s dijelom Jasena

Posebni ornitološki rezervat

Izmjena granice ZP

2006; 2010

2011

Una

Regionalni park

Vrednovanje područja

2006; 2008

-

Rijeka Plitvica

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2006

-

Moslavačka gora

Regionalni park

Vrednovanje područja

2006

2010

2011

Lokve u Majkovima

Posebni herpetološki rezervat

Vrednovanje područja

2006; 2020

-

Delta Neretve

Park prirode

Vrednovanje područja

2007

-

Risovac - Grabovača

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2007

2017

2020

Mrežnica

Park prirode; Regionalni park

Vrednovanje područja

2007; 2010

-

Andrijina lipa u Gornjem Knegincu

Spomenik parkovne arhitekture -pojedinačno stablo

Vrednovanje područja

2008

-

Sunjsko polje

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2008; 2013

2013

Silbanski grebeni

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2008; 2012

-

Perivoj sv. Jakova u Opatiji

Spomenik parkovne arhitekture

Vrednovanje područja

2008

2010

Platana na Brsaljama

Spomenik parkovne arhitekture -pojedinačno stablo

Vrednovanje područja

2009

2010

Soline

Park šuma

Vrednovanje područja

2009

-

Cres i Lošinj

Regionalni park

Vrednovanje područja

2009

-

Karišnica i Bijela

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2009

-

Veliki Pažut

Posebno ornitološki rezervat

Promjena kategorije zaštite i izmjena granica ZP

2009; 2010; 2011

2011

Mura i Drava

Regionalni park

Vrednovanje područja

2009; 2010

2011

Pašnjak Iva

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2009

2010

Krapje Đol

Posebni ornitološki rezervat

Izmjena granica ZP

2009; 2014; 2017

-

Jama Vrtare male

Geološko-paleontološki spomenik prirode

Vrednovanje područja

2009; 2012

-

Turjak-Mališćak-Pliš-Lapjak

Posebni botanički rezervat

Vrednovanje područja

2010

-

Arboretum Lisičine

Park šuma

 

2010

-

Zelenjak - Cesargradska gora

Značajni krajobraz

Promjena kategorije zaštite i izmjena granica ZP

2010; 2011

2011

Hrast Galženjak

Spomenik prirode - rijetki primjerak drveća

Vrednovanje područja

2011

2012

Stoljetna lipa u Desiniću

Spomenik parkovne arhitekture - pojedinačno stablo

Vrednovanje područja

2011

-

Primoštenski vinogradi "Bucavac"

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2011

-

Trpinja

Posebni rezervat travnjačke vegetacije

Vrednovanje područja

2011

-

Turski grad

Park šuma

Vrednovanje područja

2011

-

Kanjoni Pljuskare

Paleontološki spomenik prirode

Vrednovanje područja

2011

-

Julijev park

Spomenik parkovne arhitekture

Vrednovanje područja

2011

-

Kanjon rijeke Cetine

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2012

2017

Gović

Park šuma

Vrednovanje područja

2012

-

Špilja u kamenolomu Tounj i špilja Tounjčica

Geomorfološki spomenik prirode

Vrednovanje područja

2012

-

Lunjski maslinici

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2012

-

Dinara

Park prirode

Vrednovanje područja

2013; 2020

2021

Hrvatsko zagorje

Regionalni park

Vrednovanje područja

2013

-

Rovinjski otoci i priobalno područje

Značajni krajobraz

Izmjena granica ZP

2014

-

Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru

Geološki spomenik prirode

Vrednovanje područja

2014; 2016

2017

Baraćeve špilje

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2015

2016

Sava iznad Zagreba

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2015

-

JI dio Delta Neretve

Modro oko i jezero uz naselje Desne

Kuti

Posebni ihtiološko-ornitološki  rezervat

Značajni krajobraz

Posebni ornitološki rezervat

Izmjena granica ZP i promjena kategorije zaštite

2018; 2019

2020

Japlenški vrh

Park šuma

Izmjena granica ZP

2019

2020

Perivoj oko dvorca Lužnica

Spomenik parkovne arhitekture

Vrednovanje područja

2019

2019

Zrinska gora

Regionalni park

Vrednovanje područja2020 

Popis stručnih podloga od 2004. godine.