Početna

Zaštićena područja

Zaštićena područja

Proglašenje zaštićenih područja

Postupak proglašavanja zaštićenih područja propisan je člancima 123-127 Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

Ovisno o kategoriji zaštite, zaštićeno područje proglašava Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske ili predstavničko tijelo nadležne jedinice područne (regionalne) samouprave.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Zavod za zaštitu okoliša i prirode) izrađuje stručnu podlogu kojom predlaže zaštitu, a kojom se utvrđuju vrijednosti područja koje se predlaže zaštititi i način upravljanja tim područjem. Na temelju stručne podloge, izjave tijela koje donosi akt o proglašenju o osiguranim sredstvima za upravljanje zaštićenim područjem i posebnoj geodetskoj podlozi za upis pravnog režima u katastar i zemljišnu knjigu, izrađuje se prijedlog akta o proglašenju. O tom prijedlogu, izvješćuje se javnost, što podrazumijeva javni uvid u predloženi akt i stručnu podlogu sa svom kartografskom dokumentacijom. Javni uvid traje najmanje 30 dana, a ovisno o kategoriji predloženog zaštićenog područja, provodi ga Ministarstvo (za nacionalne parkove, parkove prirode, stroge i posebne rezervate) ili jedinica područne (regionalne) samouprave (za sve ostale kategorije zaštite).

Stručne podloge za zaštitu

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Zavod za zaštitu okoliša i prirode) izrađuje stručnu podlogu za zaštitu područja, kojom se utvrđuju vrijednosti i definira način upravljanja područjem. Stručna podloga sadrži detaljni opis obilježja i vrijednosti područja, ocjenu stanja toga područja, posljedice koje će proisteći proglašenjem zaštite, posebno s obzirom na vlasnička prava i zatečene gospodarske djelatnosti, te ocjenu i izvore potrebnih sredstava za provođenje akta o proglašenju zaštićenog područja.

Stručna podloga izrađuje se, osim za zaštitu novih područja, i prilikom izmjene kategorije i/ili promjene granica već postojećeg zaštićenog područja.

Prilikom izrade stručne podloge, MInistarstvo (Zavod) prikuplja podatke, provodi istraživanja, daje pregled vrijednosti područja predloženog za zaštitu s biološkog, geološkog, geografskog, kulturno-povijesnog i sociološkog aspekta te analizira trenutno stanje i postojeće načine korištenja prostora. Izrada stručne podloge za zaštitu opsežan je i multidisciplinaran proces, te u njemu pored djelatnika Ministarstva (Zavoda) često kao vanjski suradnici sudjeluju stručnjaci i znanstvenici s različitih polja. Na osnovi prikupljenih podataka i analize, u stručnoj se podlozi predlaže optimalan način zaštite (kategorija), određuju se mjere zaštite te se daju smjernice za upravljanje zaštićenim područjem u budućnosti.

Sadržaj stručne podloge razlikuje se ovisno o kategoriji zaštite, odnosno vrijednostima koje se na određenom području štite, no uobičajeno ona sadrži sljedeća poglavlja:
•    Sažetak i uvod
•    Opći podaci (predloženi naziv područja, opis granica, površina)
•   Obilježja područja (smještaj, geološke, geografske i hidrološke karakteristike, krajobrazne i kulturno-povijesne vrijednosti te biološke vrijednosti - flora, fauna i staništa)
•    Položaj područja u odnosu na prijedlog ekološke mreže Natura 2000
•    Analiza postojećeg korištenja i trenutnog stanja područja
•    Prijedlog kategorije zaštite i mjera zaštite
•    Smjernice za upravljanje
•    Ocjena i izvori sredstava potrebnih za provođenje zaštite
•    Kartografski prikazi (smještaj područja, prijedlog granica, katastarska podloga, karta staništa, geološka karta, Natura 2000)

Od osnivanja stručnog tijela zaštite prirode 2003.godine, Državni zavod za zaštitu prirode, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu i danas Zavod za zaštitu okoliša i prirode, izradili su stručne podloge za zaštitu, prekategorizaciju i izmjenu granica za 52 područja.

Naziv područja

Predložena kategorija zaštite

Razlog pisanja podloge

Godina izrade stručne podloge

Godina proglašenja

Oleandri - Slano

Posebni stanišni rezervat

Vrednovanje područja

2004

-

Crnika

Posebni geološko-paleontološki rezervat; Geološko-paleontološki spomenik prirode

Vrednovanje područja

2005; 2012

-

Perivoj kraljice Jelene Madijevke

Spomenik parkovne arhitekture

Vrednovanje područja

2005

-

Medvednica

Park prirode

Izmjena granica ZP

2005

2009

Dolina Dretulje

Posebni stanišni rezervat

Vrednovanje područja

2005

-

Odransko polje

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2005

2006

Lastovsko otočje

Park prirode

Vrednovanje područja

2005

2006

Vransko jezero s dijelom Jasena

Posebni ornitološki rezervat

Izmjena granice ZP

2006; 2010

2011

Una

Regionalni park

Vrednovanje područja

2006; 2008

-

Rijeka Plitvica

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2006

-

Moslavačka gora

Regionalni park

Vrednovanje područja

2006

2010

2011

Gornji Majkovi

Posebni herpetološki rezervat

Vrednovanje područja

2006

-

Delta Neretve

Park prirode

Vrednovanje područja

2007

-

Risovac - Grabovača

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2007

2017

-

Mrežnica

Park prirode; Regionalni park

Vrednovanje područja

2007; 2010

-

Andrijina lipa u Gornjem Knegincu

Spomenik parkovne arhitekture -pojedinačno stablo

Vrednovanje područja

2008

-

Sunjsko polje

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2008; 2013

2013

Silbanski grebeni

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2008; 2012

-

Perivoj sv. Jakova u Opatiji

Spomenik parkovne arhitekture

Vrednovanje područja

2008

2010

Platana na Brsaljama

Spomenik parkovne arhitekture -pojedinačno stablo

Vrednovanje područja

2009

2010

Soline

Park šuma

Vrednovanje područja

2009

-

Cres i Lošinj

Regionalni park

Vrednovanje područja

2009

-

Karišnica i Bijela

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2009

-

Veliki Pažut

Posebno ornitološki rezervat

Promjena kategorije zaštite i izmjena granica ZP

2009; 2010; 2011

2011

Mura i Drava

Regionalni park

Vrednovanje područja

2009; 2010

2011

Pašnjak Iva

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2009

2010

Krapje Đol

Posebni ornitološki rezervat

Izmjena granica ZP

2009; 2014; 2017

-

Jama Vrtare male

Geološko-paleontološki spomenik prirode

Vrednovanje područja

2009; 2012

-

Turjak-Mališćak-Pliš-Lapjak

Posebni botanički rezervat

Vrednovanje područja

2010

-

Arboretum Lisičine

Park šuma

 

2010

-

Zelenjak - Cesargradska gora

Značajni krajobraz

Promjena kategorije zaštite i izmjena granica ZP

2010; 2011

2011

Hrast Galženjak

Spomenik prirode - rijetki primjerak drveća

Vrednovanje područja

2011

2012

Stoljetna lipa u Desiniću

Spomenik parkovne arhitekture - pojedinačno stablo

Vrednovanje područja

2011

-

Primoštenski vinogradi "Bucavac"

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2011

-

Trpinja

Posebni rezervat travnjačke vegetacije

Vrednovanje područja

2011

-

Turski grad

Park šuma

Vrednovanje područja

2011

-

Kanjoni Pljuskare

Paleontološki spomenik prirode

Vrednovanje područja

2011

-

Julijev park

Spomenik parkovne arhitekture

Vrednovanje područja

2011

-

Kanjon rijeke Cetine

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2012

2017

Gović

Park šuma

Vrednovanje područja

2012

-

Špilja u kamenolomu Tounj i špilja Tounjčica

Geomorfološki spomenik prirode

Vrednovanje područja

2012

-

Lunjski maslinici

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2012

-

Dinara

Park prirode

Vrednovanje područja

2013; 2020

-

Hrvatsko zagorje

Regionalni park

Vrednovanje područja

2013

-

Rovinjski otoci i priobalno područje

Značajni krajobraz

Izmjena granica ZP

2014

-

Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru

Geološki spomenik prirode

Vrednovanje područja

2014; 2016

2017

Baraćeve špilje

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2015

2016

Sava iznad Zagreba

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2015

-

Risovac - Grabovača

Značajni krajobraz

Vrednovanje područja

2017

2019

JI dio Delta Neretve

Modro oko i jezero uz naselje Desne

Kuti

Posebni ihtiološko-ornitološki  rezervat

Značajni krajobraz

Posebni ornitološki rezervat

Izmjena granica ZP i promjena kategorije zaštite

2018; 2019

-

Japlenški vrh

Park šuma

Izmjena granica ZP

2019

-

Perivoj oko dvorca Lužnica

Spomenik parkovne arhitekture

Vrednovanje područja

2019

2019

Popis stručnih podloga od 2004. godine.