Početna

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Održivo korištenje prirodnih dobara i ekološka mreža

Ekološka mreža

Ekološka mreža Republike Hrvatske, proglašena Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/13) te izmijenjena Uredbom o izmjenama Uredbe o ekološkoj mreži (NN 105/15), predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000.
Ekološku mrežu RH (Natura 2000) prema članku 6. Uredbe o ekološkoj mreži (NN 124/13, 105/15) čine područja očuvanja značajna za ptice - POP (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti) i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju).

EM RH.jpg

Ekološka mreža Republike Hrvatske obuhvaća 36,73% kopnenog teritorija i 15,42% obalnog mora, a sastoji se od 743 Područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove (POVS) te 38 Područja očuvanja značajnih za ptice (POP). Oko 26% ekološke mreže zaštićeno je u jednoj od devet nacionalnih kategorija zaštićenih područja (87% zaštićenih područja uključeno je u ekološku mrežu Natura 2000).

U 2019. godini donesena je Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19) te je danom stupanja na snagu ove Uredbe prestala važiti Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine, br. 124/13 i 105/15).

NATURA 2000 Interaktivnu web kartu pogledajte OVDJE.

Preuzmite datoteke na sljedećim poveznicama:  

Uredba o ekološkoj mreži (Narodne novine, br. 124/13 i 105/15):    

      GIS - Prostorni podaci 2015   
      EU SDF baza podataka 2015 (Access .mdb)

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19):

      GIS - Prostorni podaci 2019                                                                                                                                                                                       EU SDF baza podataka 2019 (Access.mdb)

    Uredba: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_80_1669.html

Adrese objavljenih web servisa (WMS: http://services.bioportal.hr/wms) i WFS: http://services.bioportal.hr/wfs).

Za učitavanje slojeva Ekološke mreže temeljem Uredbe NN 80/2019 prilikom korištenja WMS i WFS servisa, potrebno je dodati slojeve: "direktiva_o_pticama_natura2000_hr_2019"  i  "direktiva_o_pticama_natura2000_hr_2019"

       WFS - QuantumGIS
       WFS - ArcGIS