Početna

Prirodne vrijednosti - stanje i očuvanje

Provedba praćenja stanja

Način na koji će se prikupljati podaci za pojedini parametar praćenja stanja očuvanosti vrsta i stanišnih tipova (monitoring) određuje se zasebno za svaku vrstu (ili skupinu vrsta koje npr. dijele isto stanište u isto vrijeme) te za svaki stanišni tip (ili grupu stanišnih tipova) zasebno u okviru izrade programa monitoringa. Program monitoringa uobičajeno sadrži, ali nije ograničen na: definiciju svrhe monitoringa (što se monitoringom želi saznati, odnosno na koje se pitanje želi odgovoriti), relevantan opis biologije i ekologije vrste/stanišnog tipa, metodologiju kojom će se ta vrsta/stanišni tip pratiti odnosno koji će se parametri i na koji način pratiti, terenske obrasce i upute za prikupljanje podataka te upute za evaluaciju podataka. Dodatno program sadrži i sažetu procjenu istraživačkog napora po npr. godini monitoringa (broj terenskih dana za prikupljanje podataka, broj uredskih dana za obradu podataka i pisanje izvještaja, potrebnu opremu). Program monitoringa izrađuju stručnjaci za pojedine taksonomske skupine samostalno ili uz pomoć stručnjaka za druga područja (npr. stručnjaka iz drugih sektora poput. šumara, stručnjaka za GIS, stručnjaka za statistiku i sl.). Sam format Programa nije važan koliko njegov sadržaj koji mora jasno i nedvojbeno dati upute za provedbu monitoringa, razinu preciznosti, način evaluacije i očekivane rezultate koji se očekuju provedbom tog programa.

U skladu s preporukama i smjernicama projekta IPA MANMON, bivši Državni zavod za zaštitu prirode (čiji je HAOP slijednik) , u suradnji s vanjskim stručnjacima za pojedine taksonomske skupine, priprema nacionalne programe monitoringa. Do sad je izrađeno 58 programa za ukupno 81 vrstu i stanišni tip. Cilj je do 2022. godine izraditi programe monitoringa za najmanje 400 vrsta i stanišnih tipova.

Molimo Vas da prije korištenja nacionalnih monitoring programa u svrhu planiranja monitoringa vrste ili stanišnog tipa na nekom od zaštićenih područja ili području ekološke mreže kontaktirate HAOP na vrste@haop.hr

 

Nacionalni programi monitoringa

Sisavci

 1. Lutra lutra - vidra (PDF)

Ptice

 1. Melanocorypha calandra - velika ševa (PDF)

 2. Calandrella brachydactyla - kratkoprsta ševa (PDF)

 3. Luscinia svecica - modrovoljka (PDF | Kartiranje)

 4. Acrocephalus melanopogon - crnoprugasti trstenjak (PDF | Kartiranje)

 5. Ciconia nigra - crna roda (PDF | Obrazac, Kartiranje)

 6. Ciconia ciconia - bijela roda (PDF | Obrazac)

 7. Haliaeetus albicilla - štekavac (PDF | Obrazac, Kartiranje)

 8. Falco eleonorae - Eleonorin sokol (PDF)

 9. Crex crex - kosac (PDF)

 10. Strix uralensis - jastrebača (PDF)

 11. Dendrocopos medius - crvenoglavi djetlić (PDF | Obrazac)

 12. Dryocopus martius - crna žuna (PDF)

 13. Delichon urbicum - piljak (PDF)

 14. Hirundo rustica - lastavica (PDF)

 15. Ficedula albicollis - bjelovrata muharica (PDF)

 16. Lanius collurio - rusi svračak (PDF)

 17. Botaurus stelaris - bukavac (PDF)

 18. Aquila pomarina - orao kliktaš (PDF | Kartiranje-1, Kartiranje-2)

 19. Circaetus gallicus - zmijar (PDF)

 20. Alauda arvensis - poljska ševa (PDF)

 21. Anthus trivialis - livadna trepteljka (PDF)

 22. Emberiza citrinella - žuta strnadica (PDF)

 23. Luscinia megarhynchos - slavuj (PDF)

 24. Miliaria calandra - velika strnadica (PDF)

 25. Motacilla flava - žuta pastirica (PDF)

 26. Oriolus oriolus - vuga (PDF)

 27. Passer montanus - poljski vrabac (PDF)

 28. Saxicola torquatus - crnoglavi batić (PDF)

 29. Streptopelia turtur - grlica (PDF)

 30. Sylvia cantillans - bjelobrka grmuša (PDF)

 31. Sylvia communis - grmuša pjenica (PDF)

Vodozemci i gmazovi

 1. Rana latastei - lombardijska žaba (PDF)

 2. Triturus carnifex - veliki vodenjak (PDF)

 3. Triturus dobrogicus - dunavski vodenjak (PDF)

 4. Ablepharus kitaibelli - ivanjski rovaš (PDF)

 5. Vipera ursinii - planinski žutokrug (PDF)

 6. Mauremys rivulata - riječna kornjača (PDF)

Ribe

 1. Delminichthys krbavensis - krbavski pijor (PDF)

 2. Delminichthys adspersus - imotska gaovica (PDF)

 3. Delminichthys jadovensis - jadovska gaovica (PDF)

 4. Telestes croaticus - hrvatski pijor (PDF)

 5. Telestes fontinalis - krbavska gaovica (PDF)

 6. Knipowitschia croatica - vrgoračka gobica (PDF)

 7. Knipowitschia panizzae - glavočić vodenjak (PDF)

 8. Pomatoschistus canestrinii - glavočić crnotrus (PDF)

 9. Misgurnus fossilis - piškur (PDF)

 10. Sabanejewia balcanica - zlatni vijun (PDF)

 11. Cobitis bilineata - dvoprigasti vijun (PDF)

 12. Cobitis dalmatina - cetinski vijun (PDF)

 13. Cobitis elongata - veliki vijun (PDF)

 14. Cobitis elongatoides - vijun (PDF)

 15. Cobitis illyrica - ilirski vijun (PDF)

 16. Cobitis jadovaensis - jadovski vijun (PDF)

 17. Cobitis narentana - neretvanski vijun (PDF)

Beskralješnjaci

 1. Coenonympha oedippus - močvarni okaš (PDF)

 2. Lycaena dispar - kiseličin vatreni plavac (PDF)

 3. Lucanus cervus - jelenak (PDF)

 4. Graphoderus bilineatus - dvoprugasti kozak (PDF)

 5. Lindenia tetraphylla - jezerski regoč (PDF)

 6. Leptodirus hochenwartii - tankovratić (PDF)

 7. Astacus astacus - riječni rak (PDF)

 8. Austropotamobius pallipes - bjelonogi rak (PDF)

 9. Austropotamobius torrentium - rak kamenjar (PDF)

 10. Congeria kusceri - južni dinarski špiljski školjkaš (PDF)

 11. Congeria jalzici - sjeverni dinarski špiljski školjkaš (PDF)

Flora

 1. Arabis scopoliana - Scopolijeve gušarke (PDF ???)

 2. Hamatocaulis vernicosus  (PDF)

 3. Himantoglossum adriaticum - jadranska kozonoška (PDF)

 4. Scilla litardierei - livadni procjepak (PDF)

 5. Serratula lycopifolia - razgranjeni srpac (PDF)

 6. Sphagnum spp. - mahovi tresetari (PDF ???)
   

Staništa

 1. 3150 Prirodna eutrofna jezera s vegetacijom Magnopotamion ili Hydrocharition (PDF)

 2. 91F0 Poplavne miješane šume (PDF)

 3. 91E0 Aluvijalne šume (PDF)

 4. 1120 Naselja posidonije (Posidonion oceanicae) (PDF | Vodič)

 5. 1170 Koraligenska biocenoza (PDF | Protokol)

 • Povezani članci
 • Slike/galerija
 • Dokumenti

Povezani članci

Trenutno nema sadržaja.

Slike/galerija

Nema slika u galeriji.

Dokumenti