Početna

Upravljanje zaštićenim područjima

Upravljanje zaštićenim područjima

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže

Zaštićenim područjima, prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), upravljaju javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima. Osnova njihova djelovanja je: zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanje neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenom području kojim upravljaju te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja očuvanosti prirode. Javne ustanove upravljaju i područjima ekološke mreže radi očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova (Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19)). 

Djelokrug rada javnih ustanova koje upravljanju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže najčešće se sastoji od sljedećih segmenata:

 

•    Očuvanje prirodnih vrijednosti – inventarizacija sastavnica bioraznolikosti i georaznolikosti, praćenje i periodička evaluacija stanja prirodnih vrijednosti, osiguranje održivosti korištenja prirodnih dobara (ukoliko je ono dopušteno u predmetnom području), provođenje aktivnih mjera očuvanja vrsta i staništa (održavanje ili restauracija staništa, reintrodukcija vrsta i sl.)

•    Očuvanje kulturne baštine i tradicijskih vrijednosti (ukoliko postoje u predmetnom području) – inventarizacija kulturnih i tradicijskih vrijednosti, praćenje i periodička evaluacija stanja vrijednosti te provođenje aktivnih mjera očuvanja kulturnih i tradicijskih vrijednosti, s naglaskom na one kulturne i tradicijske vrijednosti koje imaju utjecaj na očuvanje prirodnih vrijednosti područja

•    Upravljanje posjećivanjem (ukoliko je dopušteno i primjereno u predmetnom području) – razvoj i provođenje primjerenih oblika posjećivanja, interpretacija područja, razvoj edukacijskih programa i odgovarajuće posjetiteljske infrastrukture te praćenje učinka posjećivanja na prirodne i druge vrijednosti područja i promjenu javne svijesti o očuvanju prirode

•    Suradnja s lokalnom zajednicom u cilju osiguravanja dugoročnog očuvanja prirodnih vrijednosti područja – komunikacija s dionicima područja, promicanje očuvanja prirode te uloga lokalne zajednice/dionika u području, informiranje lokalne zajednice o mehanizmima zaštite i mogućnostima vezanim uz njih, razvoj zajedničkih projekata i poticanje ekološki održivog razvoja područja.

​​​​​​​
Javne ustanove zaštićenim područjima upravljaju temeljem upravljačkih dokumenata

Uredbom Vlade Republike Hrvatske osnivaju se javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode. Javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode osnivaju predstavnička tijela jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave odlukom. Javnim ustanovama rukovodi ravnatelj, a radom upravlja upravno vijeće. Najvažnije službe u smislu zaštite prirode su: stručna služba koja obavlja stručne poslove upravljanja zaštićenim područjem i područjima ekološke mreže te služba čuvara prirode koja vrši neposredan nadzor u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. 

Trenutno u Republici Hrvatskoj djeluje 19 javnih ustanova na državnoj, 21 na županijskoj te 6 na lokalnoj razini.

Literatura:
Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19).

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (2018): Smjernice za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže. UNDP, Hrvatska.