Početna

Integrirane i opće teme

Integrirane i opće teme

Opće teme

U Hrvatskoj je očuvanje okoliša među najvećim vrednotama ustavnog poretka, a pravo na zdrav okoliš zajamčeno je Ustavom.

Dionici koji osiguravaju održivi razvitak i zaštitu okoliša su: Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske, ministarstva i druga nadležna tijela državne uprave, županije i Grad Zagreb, veliki gradovi i općine, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) te pravne osobe s javnim ovlastima, osobe ovlaštene za stručne poslove zaštite okoliša, pravne i fizičke osobe odgovorne za onečišćivanje okoliša, te udruge civilnog društva i građani pojedinci, odnosno njihove skupine, udruge i organizacije.

Učinkovitost integrirajućih procesa među navedenim nadležnim tijelima, organizacijama i građanima ovisi o kvaliteti suradnje na kreiranju politike, zakonodavnog okvira i efikasnom provođenju mjera.

Opća pitanja zaštite okoliša obuhvaćaju:

  • prikupljanje podataka i izradu procjena stanja okoliša za potrebe dokumenata održivog razvoja i zaštite okoliša: strategije, planove, programe i izvješća, koji su pohranjeni u Bazi dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša ISZO,
  • analize stanja okoliša za potrebe donošenja zakonodavnog okvira i provedbenih propisa te standarda zaštite okoliša, koji su prikazani u izvješćima i publikacijama,
  • analize uspješnosti provedbe i opravdanosti implementacije instrumenata zaštite okoliša (inspekcijski nadzori, PUO / SPUO, EMAS), 
  • vođenje baze za znak zaštite okoliša EU Ecolabel i za sustav upravljanja okolišem EMAS
  • praćenje ekonomskih instrumenata u zaštiti okoliša i podataka o izdvajanjima i ulaganjima u zaštitu okoliša,

  • analiza uspješnosti informiranja i obrazovanje za okoliš i održivi razvitak.