Početna

Integrirane i opće teme

Integrirane i opće teme

Učinkovito korištenje resursa

Resursi Zemlje poput biomase, metalnih ruda, nemetalnih minerala i fosilnih goriva ključni su čimbenici gospodarskog napretka (više). Povećati učinkovitost korištenja resursa podrazumijeva istovremeno stvaranje veće ekonomske vrijednosti i racionalizacije njihove upotrebe, uz smanjivanje opterećenje na okoliš i prirodu (prirodne resurse).

 Europska komisija je krajem 2005. godine predložila "Tematsku strategiju o održivoj uporabi prirodnih resursa", a 2011. pokrenula vodeću inicijativu „Resursno učinkovita Europa“ u okviru krovne Strategije Europa  2020. Jedan od temelja vodeće inicijative je "Plan za resursno učinkovitu Europu" u kojem su definirane smjernice za europsku ekonomiju prema održivoj i resursno učinkovitoj ekonomiji do 2050. godine.

 

Krajem 2019. donesena je nova strategija rasta EU-a pod nazivom „Zeleni plan“ koja daje konkretna rješenja za tranziciju u „pravedno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom u kojem 2050. neće biti neto emisija stakleničkih plinova i u kojem gospodarski rast nije povezan s upotrebom resursa“. Uz zaštitu, očuvanje i povećanje prirodnog kapitala te zaštitu zdravlja europskih građana, tranziciju treba provesti na pravedan i uključiv način.

 

Za potrebe nacionalnog izvješćivanja Zavod za zaštitu okoliša i prirode izrađuje specifične pokazatelje iz ovog područja te ih objavljuje u četverogodišnjem Izvješću o stanju okoliša u RH. Na EU razini, Zavod surađuje s Europskom agencijom za okoliš pa su podaci i ocjene stanja u području za RH dostupni i na mrežnim stranicama EEA. Međunarodno izvješćivanje Zavod obavlja kroz suradnju s UNEP-om tijekom planiranja, izrade i recenzije Globalnog izvješća o stanju okoliša - GEO.