Početna

Upravljanje zaštićenim područjima

Upravljanje zaštićenim područjima

Planiranje upravljanja

Upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže podrazumijeva provođenje niza mjera i aktivnosti potrebnih za dugoročno očuvanje prirodnih i drugih vrijednosti područja, a u okviru odgovornosti dodijeljenih pojedinim institucijama sustava Zakonom o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) i povezanim podzakonskim aktima. Planiranje upravljanja je promišljanje upravljanja zaštićenim područjem. To je dinamičan, iterativan proces u kojem se donose odluke o tome što se želi postići i planira što se mora poduzeti. Svrha planiranja upravljanja je pravovremeno osiguravanje te učinkovitije usmjeravanje ljudskih i financijskih resursa što je posebno važno kad su resursi vrlo ograničeni, a sve kako bi se postigli ciljevi upravljanja. 

Kroz proces planiranja upravljanja izgrađuje se podrška provedbi plana upravljanja unutar sustava zaštite prirode i ostalih dionika područja (institucionalnih, lokalne zajednice, itd.). Također, praćenje učinkovitosti upravljanja i omogućavanje pravovremene prilagodbe ne bi bilo moguće bez postojanja jasnog plana. Planiranje je zasigurno jedna od najvažnijih aktivnosti upravljanja u zaštiti prirode.
 
Krajnji rezultat procesa planiranja je plan upravljanja kao službeni strateški dokument javne ustanove koji tijekom vremena omogućava djelotvorno i prilagodljivo upravljanje zaštićenim područjem. Do donošenja plana upravljanja, javna ustanova upravlja temeljem godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja, a po donošenju plana upravljanja godišnji programi s njime trebaju biti usklađeni.

Literatura:

Alexander, M. (2008): Management Planning for nature Conservation, A Theoretical Basis and Practical Guide. Springer science.

Vukadin, V. (2018): Prezentacija Uvodno o planiranju. Modul Planiranje upravljanja u okviru Programa edukacije djelatnika u zaštiti prirode Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (2020): Smjernice za planiranje upravljanja zaštićenim područjima i/ili područjima ekološke mreže, Verzija 1.1., UNDP, Hrvatska