Početna

Postrojenja i registri onečišćavanja

Postrojenja i registri onečišćavanja

Projekti

Projekte vezane za praćenje sektorskih pritisaka na okoliš najvećim dijelom potiče i vodi nadležno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Projekte također osmišljava i vodi i Zavod za zaštitu okoliša i prirode kao i druge nadležne ili ovlaštene državne institucije. Neki su projekti međunarodni, bilo da su pokrenuti na osnovu potpisanih i ratificiranih ugovora Republike Hrvatske, bilo da su pokrenuti uslijed pristupne faze Republike Hrvatske Europskoj Uniji. Također su se u cilju pravovremenog upoznavanja djelatnika Zavoda sa zahtjevima provedbe pojedinih EU propisa koristi TAIEX instrument EU (Technical Assistance and Information Exchange Instrument). Taiex predstavlja tehničku pomoć i izmjenu informacija za pojedine zemlje (npr. zemlje kandidate i potencijalne kandidate) koje vodi DG Directorate-General Enlargement Europske Komisije (EK). Europska komisija 2017. godine uspostavila je novi alat Taiex – EIR Peer 2 Peer za suradnju stručnjaka između nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela u državama članicama s namjerom da pridonese boljoj suradnji i povezivanju stručnjaka iz područja okoliša.

Nastavno su uspostavljeni daljnji tipovi projekata unutar Pretpristupnih fondova, kao što su IPA i Prijelazni instrument, projekti tehničke pomoći i dr.

Popis projekata u kojima su sudjelovali i sudjeluju djelatnici Zavoda:

Twinning projekti Prijelaznog instrumenta osmišljeni su u bivšoj Agenciji za zaštitu okoliša još 2012. godine, a započeli su tijekom 2016. i 2017. U nastavku više o njima:

Twinning projekt „Unaprjeđenje sustava praćenja kemikalija i opasnih tvari te integracija Seveso baze podataka u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) kao jedinstveni centralni Seveso informacijski sustav“ (CRO SEVESO)

Na dan 20.08.2017. službeno  je započeo Twinning projekt „Unaprjeđenje sustava praćenja kemikalija i opasnih tvari te integracija Seveso baze podataka u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO) kao jedinstveni centralni Seveso informacijski sustav“ (CRO SEVESO) kojeg je provodila bivša Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) u suradnji s vanjskim institucijama: Ministarstvom zaštite okoliša, kopna i mora i Zakladom Minoprio Republike Italije te Agencijom za zaštitu okoliša Republike Austrije uz potporu stručnjaka iz Italije i Austrije.

Svrha projekta je bila jačanje kapaciteta i učinkovitosti Republike Hrvatske u području zaštite okoliša i ublažavanja klimatskih promjena unaprjeđenjem sustava upravljanja, praćenja i preciznijeg izvještavanja o kemikalijama, emisijama, opasnim tvarima i nesrećama te nadogradnja i integracija postojeće Seveso baze podataka u Geografski informacijski sustav (GIS) u okviru Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO). 

Projekt je završio 29.03.2019. godine. 

Više o projektu:

Letak otvaranje (HR)

Leaflet opening (ENG)

Letak zatvaranje (HR) 

Leaflet closing (EN)

 


Prijelazni instrument Twinning projekt „Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša (ISZO)“ HR 14 IB EN 01

Projekt je trajao od siječnja 2016. do srpnja 2017. godine. Projekt su provele austrijska Agencija za okoliš (institucija vodeće zemlje članice), Međustrukovni tehnički centar za studije o onečišćenju zraka  (Francuska) i njemačka Savezna agencija za okoliš (institucije junior zemalja članica), te bivša Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, danas Zavod za zaštitu okoliša i prirode (institucija zemlje korisnice).
Rezultati projekta su unaprjeđenje hrvatskog Registra onečišćavanja okoliša kako bi se ispunili zahtjevi izvješćivanja prvenstveno prema EU (E-PRTR, IED, ETS Direktiva, GHG Monitoring Mechanism Decision) i UN-u (LRTAP, UNFCCC, PRTR); unaprjeđenje Hrvatskog nacionalnog portala Registra onečišćavanja okoliša, uključujući GIS komponente, kroz razvoj web portala za hrvatski ROO sustav kako bi se ispunili zahtjevi E-PRTR u području kvalitete podataka i dostupnosti podataka javnosti; preporuke za E-PRTR izvješćivanje na temelju rezultata pilot testiranja podataka; priručnik za izračun emisija u zrak za hrvatske obveznike dostave podataka u E-PRTR; jačanje kapaciteta stručnjaka Zavoda (HAOP stručnjaka) i drugih državnih tijela u svrhu unaprjeđenja prikupljanja, provjere i izvješćivanja podataka ROO.

"Priručnik za izračun emisija u zrak za nacionalne E-PRTR obveznike“
Alat za izračun emisija u zrak

Djelatnici nadležnih tijela u  županijama i Gradu Zagrebu te djelatnici bivše Hrvatske agencije za okoliš i prirodu aktivno su sudjelovali u izradi Priručnika u suradnji s francuskim stručnjacima, dok su u izradi Alata za izračun emisija aktivno sudjelovali austrijski stručnjaci  u suradnji s djelatnicima bivše Agencije.

Navedeni rezultati projekta značajno će olakšati provedbu unosa, validacije i kontrole kvalitete podataka o emisijama u zrak sustava ROO te će na taj način doprinijeti poboljšanju kvalitete  budućih nacionalnih i europskih izvješća.

Hrvatski nacionalni portal ROO (2014) je također rezultat projekta CRO EPR gdje su stručnjaci partnerskih institucija iz Njemačke, Austrije i Francuske unaprijedili Hrvatski nacionalni portal Registar onečišćavanja okoliša, uključujući GIS komponentu, kako bi se ispunili zahtjevi sukladno PRTR protokolu, te omogućila dostupnosti podataka zainteresiranoj javnosti.


G2GNL Projekt između Kraljevine Nizozemske i Republike Hrvatske

G2GNL Short program je trajao od travnja 2007. do travnja 2008. godine, gdje je glavni korisnik projekta bilo tadašnje Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP). Tadašnja Agencija za zaštitu okoliša bila je su-korisnik nekih komponenti projekta.

Cilj projekta bio je pružanje pomoći pri implementiranju EPRTR Uredbe (Regulation (EC) no 166/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 January 2006, concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC and 96/61/EC) te prijenos nizozemskog iskustva i znanja na području PRTR-a.


CARDS 2004: Potpora nastavku približavanja hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini EU na području zaštite okoliša (Support for Further Approximation with the Environmental Acquis)

Projekt je trajao od lipnja 2007. do lipnja 2009. godine, a sastojao se od tri komponente:

1. komponenta – Nadzor industrijskog onečišćenja, čiji su rezultati ojačana sposobnost nadležnih tijela,  prvenstveno MZOIP-a te poduzeća za provedbu zahtjeva IPPC    direktive 2008/1/EZ o integriranom sprječavanju i kontroli onečišćenja;

2. komponenta – Klimatske promjene, čiji su rezultati Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (NN 76/2009) i razvoj Registra emisija stakleničkih plinova u skladu s obvezama iz Kyoto protokola;

3. komponenta – Apsorpcijska sposobnost, čiji je rezultat povećana nacionalna apsorpcijska sposobnost za investicijske projekte u području gospodarenja otpadom.

Najvažniji neposredni rezultati projekta su: 

1. Izdane su pilot IPPC dozvole za: Našice Cement, INA Rafinerija  nafte Sisak, TE Plomin, HEP Sisak
2. Izvješće o tehničkim specifikacijama za IPPC registar
3. Priručnik za inspekcijski  nadzor IPPC postrojenja
4. Smjernice za NRT (najbolje raspoložive tehnike)Ž
5. Izvješća o terenskim posjetima u svezi NRT-a
6. Popis postrojenja obuhvaćenih IPPC-om
7. Četiri modula osposobljavanja
8. Ostala izvješća


PHARE 2005 „Prilagodba inspekcije zaštite okoliša za provedbu novog nacionalnog zakonodavstva u području zaštite okoliša, 2008. – 2009. (EuropeAid/123226/D/SER/HR)

Glavni korisnici projekta bio je MZOIP, osobito Inspekcija zaštite okoliša. Ostali dionici bili su: ostale državne inspekcija, MUP, carina, Državno odvjetništvo, sudstvo, sudski vještaci i sudski eksperti, agencije, uključujući i Agenciju za zaštitu okoliša, službe zaštite i spašavanja kao i predstavnici Eko stožera.

Projektne aktivnosti su podijeljene u četiri glavne komponente:

Komponenta I – analiza postojećeg stanja i prijedlog za unaprjeđenje sustava inspekcije zaštite okoliša. U okviru ove komponente izrađena je analiza postojećeg stanja inspekcije zaštite okoliša kao i drugih inspekcija koje sudjeluju u inspekciji zaštite okoliša te je izrađen prijedlog za unaprjeđenje njezinog rada.

Komponenta II – utvrđivanje postojećih vještina, znanja i kvalifikacija kao podloga za izobrazbu i obuku. U okviru ove komponente definirana su  potrebna znanja i vještine inspektora zaštite okoliša i drugih inspekcija na području zaštite okoliša, te održavani treninzi, radionice i studijska putovanja u zemlje EU u cilju uspostavljanja modela stalnog obrazovanja za učinkovitije pripreme inspektora za provođenje novih okolišnih zakona usklađenih s EU zakonodavstvom.

Komponenta III – prijedlog za strukturu pilot tima i razvoj kriterija po kojima će pilot tim raditi. Formirane su radne grupe s ciljem definiranja standarda suradnje i postupanja u slučajevima izvanrednih događaja koji uzrokuju štetu u okolišu. Članovi radnih grupa su bili  predstavnici inspekcije zaštite okoliša, ostalih inspekcija, policije, carine, Državnog odvjetništva, sudstva, sudskih vještaka i sudskih eksperata, službe zaštite i spašavanja kao predstavnici Eko stožera.

Komponenta IV – razvoj informacijskog sustava za potrebe unaprjeđenja izvješćivanja. Razvoj i uspostavljanje novog informacijskog sustava koji će omogućiti inspekciji zaštite okoliša poboljšanje postojećeg sustava izvješćivanja i razmjene podataka.


IPA 2007 Kemijska aktivnost  - jačanje pravnog okvira u izgradnji institucionalne infrastrukture u zaštiti kod postupanja s opasnim kemikalijama, Twinning komponenta (TK) i tehnička pomoć (TA)

Ovaj projekt imao je za cilj izradu pravnog okvira iz područja zaštite kemikalije, osobito prenošenje u hrvatsko zakonodavstvo REACH uredbe te jačanje međuinstitucijalne suradnje u području kemikalije u Republici Hrvatskoj. Projekt je trajao četiri godine i završio je u rujnu 2019. godine. Glavni korisnici bili su Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (MZOIP). Ostale suradničke institucije bile su: inspekcije, Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar“, Agencija za zaštitu okoliša i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.