Početna

Planovi upravljanja i mjere očuvanja

otok pag

Uzimanje iz prirode i održivo korištenje

Sukladno članku 62. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), zavičajne divlje vrste čije uzimanje iz prirode i održivo korištenje je dopušteno temeljem propisa Europske unije kojima se uređuje očuvanje divljih biljnih i životinjskih vrsta ili međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka ili temeljem stručne procjene Zavoda za zaštitu okoliša i prirode, određuje Vlada Republike Hrvatske Odlukom o zavičajnim divljim vrstama čije je uzimanje iz prirode i održivo korištenje dopušteno (NN 17/15, 68/16).  Održivo korištenje zavičajnih divljih vrsta iz stavka 1. toga članka osigurava se mjerama upravljanja i zaštite divljih vrsta temeljem posebnih propisa iz područja lovstva te slatkovodnog i morskog ribarstva kao i planova gospodarenja donesenih na temelju posebnih propisa iz navedenih upravnih područja ili provedbenih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

Mjere upravljanja i zaštite zavičajnih divljih vrsta koje nisu predmet posebnih propisa i planova gospodarenja donesenih na temelju posebnih propisa, uvjete njihova korištenja, zavičajne divlje vrste za čije je korištenje potrebno ishoditi dopuštenje iz članka 64. Zakona o zaštiti prirode i detaljni sadržaj zahtjeva propisan je Pravilnikom o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta (NN 114/17).

Pravilnikom su određene opće mjere upravljanja i zaštite pojedinih vrsta ili skupina vrsta navedenih u Prilogu I. Pravilnika, a stručnom podlogom za sakupljanje zavičajnih divljih vrsta koju je izradio HAOP određene su posebne mjere upravljanja i zaštite pojedinih vrsta ili skupina vrsta iz Priloga I. Pravilnika.

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti