Početna

Zrak, klima, tlo

Zrak

Projekti

Zavod za zaštitu okoliša i prirode je nositelj projekata u okviru Programa „Dogradnja i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša i unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj“; Komponenta 2.: Unapređenje sustava praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, kojeg je financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 
Ciljevi projekata :

  1. Unapređenje dostupnosti informacijama, podacima i izvješćima
  2. Unapređenje cjelovitosti i kvalitete informacija, podataka i izvješća
  3. Unapređenje sustava izvješćivanja prema EU direktivama i međunarodnim ugovorima

Unutar komponente projekata unapređenje sustava prikupljanja i razmjene podataka te izrade metodologija za njihovu obradu u skladu sa smjernicama UNFCCC i Kyotskog protokola definirane IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) proveli su se projekti pod nazivima:

1. "Izrada metodologije za procjenu podataka i procjenu mjerne nesigurnosti podataka o emisijama iz prometa s integralnom procjenom utjecaja sektora na okoliš"
Rezultati projekta "Izrada metodologije za procjenu podataka i procjenu nesigurnosti podataka o emisijama iz prometa s integralnom procjenom utjecaja sektora na okoliš – Faza 1. Podaci o djelatnosti za zrakoplovni i željeznički promet“

2. „Unapređenje podataka o površinama i stanju pojedinih kategorija šuma i šumskog zemljišta s podacima o masenim udjelima ugljika (mrtve organske tvari i listinca)-
Faza I Procjena prosječne drvne zalihe u biomasi makija, gariga, šikara i sastojina I. dobnog razreda,
Faza II Procjena zaliha ugljika u mrtvoj organskoj tvari u šumama Republike Hrvatske“

Cilj projekta:

  • utvrditi prosječnu drvnu zalihu u šumama makija, šikara i I dobnom razredu
  • utvrditi prosječnu mrtvu organsku tvar u šumama RH.

Rezultati projekta biti će objavljeni na stranicama Zavoda: http://envi-portal.azo.hr/atlas .

3. Primjena više razine proračuna (Tier 2)  IPCC metodologije u izračunu promjene zalihe ugljika u spremištu mrtvog drva na iskrčenim površinama u Republici Hrvatskoj

Ciljevi projekta:

  • Unaprijediti nacionalni proračun zalihe ugljika u pohraništu mrtvog drva na šumskim površinama koje su bile predmet krčenja u periodu 1990. -2016. godine;
  • Prikaz promjene zalihe ugljika prema definiranim tipovima prenamjene zemljišta u NIR izvješćima Republike Hrvatske (šumske površine prenamijenjene u kategoriju zemljišta usjevi/nasadi ili kategoriju naseljena područja

4. Razvoj i nadogradnju informacijskog sustava klimatskih promjena (ISKP) „Integrirana informatička platforma za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova (IIPETS)“

Cilj IIPETS projekta je prije svega unaprjeđenje Informacijskog sustava zaštite okoliša.

Svrha projekta:

  • uvođenje jedinstvenog informacijskog sustava IIPETS kojim će se objediniti poslovni procesi vezani uz djelatnost Zavoda i Ministarstva kao kontrolnih tijela za emisiju stakleničkih plinova
  • stvaranje centralnog repozitorija svih podataka i informacija pristup sustavu svim sudionicima/obveznicima koji podliježu Sustavu trgovanja emisijama stakleničkih plinova (ETS eng Emission Trading System)Operatori postrojenja, verifikatori, MZOE, Zavod za zaštitu okoliša i prirode.

Rezultati projekta biti će dio sustava ISZO - Informacijski sustav zaštite okoliša, ali samo za sudionike/obveznike koji podliježu ETS-u.

Procjena potreba nacionalnih kapaciteta za globalno upravljanje okolišem NCSA (2003.-2005. godine). Rezultat projekta bio je određivanje strateških intervencija potrebnih za prilagodbu Okvirnoj Konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime te analiza ispunjavanja obveza prema Okvirnoj Konvenciji.

Jačanje sustava protoka podataka i pokazatelja vezanih za pitanja zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj (2010). Cilj projekta je razviti sustav protoka podataka i pokazatelja iz tri tematska područja, sa svrhom pravovremenog upravljanja informacijama potrebnim za provedbu Okvirne Konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime, zatim konvencija o dezertifikaciji, te biološkoj raznolikosti (UNFCCC, UNCCD, UNCBD). Projekt je dostupan na stranicama Zavoda: http://iszz.azo.hr/gef/ .

G2G Capacity development related to Climate policies in Croatia. Jedan od ciljeva projekta je bilo pružiti edukaciju djelatnicima Odsjeka za klimatske promjene za osposobljavanje davanja mišljenja na planove praćenja emisija stakleničkih plinova u procesu izdavanja dozvole za emisije stakleničkih plinova. Projekt je u toku.

CARDS 2004 Potpora daljnjem usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom Zajednice u području zaštite okoliša. U okviru provedbe ovog projekta Zavod je dobio potporu u uspostavi Nacionalnog registra emisija stakleničkih plinova te u nabavci programske aplikacije i tehničke opreme.

Republika Hrvatska dobila je potporu u izradi Nacionalnog alokacijskog plana (NAP) 2008. sukladno Direktivi 2003/EC kojom se uspostavlja sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova, te u nabavci programske aplikacija i tehničke opreme za uspostavu Nacionalnog registra emisija stakleničkih plinova (2008.).