Početna

Planovi upravljanja i mjere očuvanja

otok pag

Stroga zaštita vrsta

Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) vrste se štite u kategoriji strogo zaštićenih divljih vrsta.

Strogo zaštićenim vrstama proglašavaju se zavičajne divlje vrste koje su u opasnosti od izumiranja, usko rasprostranjeni endemi ili one divlje vrste koje na taj način moraju biti zaštićene prema propisima Europske unije ili na temelju međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka. Proglašava ih Ministarstvo nadležno za zaštitu prirode. 

Strogo zaštićene biljke, gljive, lišajevi i alge iz prirode, u njihovom prirodnom području rasprostranjenosti zabranjeno je brati, rezati, iskopavati, sakupljati ili uništavati.
Isto tako, strogo zaštićene životinje zabranjeno je:

 • namjerno hvatati ili ubijati,
 • namjerno uznemiravati, posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, hibernacije i migracije,
 • namjerno uništiti ili uzimati jaja,
 • namjerno uništiti, oštetiti ili uklanjati njihove razvojne oblike, gnijezda ili legla,
 • oštetiti ili uništiti područja njihova razmnožavanja ili odmaranja.


Iznimno od tih odredbi, a u slučaju nepostojanja drugih pogodnih mogućnosti te ako iznimka neće biti štetna za održavanje određene populacije u povoljnom stanju očuvanja u prirodnom području rasprostranjenosti, Ministarstvo može dopustiti radnje:

 • u interesu zaštite divljih biljaka i životinja te očuvanja prirodnih staništa;
 • radi sprječavanja ozbiljnih šteta na usjevima, stoci, šumama, ribnjacima, vodama i drugim oblicima imovine;
 • u interesu javnoga zdravlja, sigurnosti ljudi i imovine ili zbog drugih razloga prevladavajućeg javnog interesa;
 • u svrhu istraživanja i edukacije, ponovnog naseljavanja (repopulacije) i ponovnog unošenja (reintrodukcije) te
 • radi uzimanja ili držanja određenih primjeraka u ograničenom broju.


Zaštitu uživaju i samonikle biljke i gljive, te divlje životinje koje se nalaze u nacionalnom parku, strogom rezervatu, te u posebnom rezervatu ako se radi o samoniklim biljkama, gljivama, te divljim životinjama radi kojih je područje primarno zaštićeno, i onda kad nisu zaštićene kao pojedine vrste, ako aktom o zaštiti toga područja za pojedinu vrstu nije drugačije određeno.

Novčanom kaznom u rasponu od 7.000,00 do 200.000,00 kuna ovisno o težini prekršaja kaznit će se svaka fizička ili pravna osoba ako: bere, reže, sječe, iskopava, sakuplja ili uništava jedinke strogo zaštićenih biljaka, gljiva, lišajeva i algi iz prirode, kao i njihove razvojne oblike; namjerno hvata ili ubija, namjerno uznemirava posebno u vrijeme razmnožavanja, podizanja mladih, hibernacije i migracije, namjerno uništava ili uzima jaja, namjerno uništava ili oštećuje ili uklanja razvojne oblike, gnijezda ili legla, oštećuje ili uništava područja razmnožavanja ili odmaranja strogo zaštićenih životinja iz prirode i njihove razvojne oblike; drži, prevozi, prodaje, razmjenjuje te nudi na prodaju ili razmjenu žive ili mrtve jedinke iz prirode strogo zaštićenih vrsta i njihove razvojne oblike; provodi aktivnosti i radnje sa strogo zaštićenim vrstama bez dopuštenja Ministarstva ili protivno dobivenom dopuštenju; obavlja aktivnosti koje mogu dovesti do značajnog smanjenja brojnosti jedinki u populaciji neke zavičajne divlje vrste; bez dopuštenja Ministarstva ili protivno dobivenom dopuštenju koristi zavičajne divlje vrste za čije korištenje je potrebno ishoditi dopuštenje Ministarstva; kada kao uzgajivač, odnosno vlasnik matične jedinke ili uzgojene jedinke strogo zaštićene životinje iz skupine kralježnjaka ne osigura označavanje te jedinke na način propisan Zakonom.

Važeći popis strogo zaštićenih vrsta naveden je u Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13, 73/16).

Ostali zakoni i pravilnici vezani uz strogo zaštićene svojte:

 • Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/13, 14/19, 69/22)
 • Pravilnik o uvjetima držanja, načinu označavanja i evidenciji zaštićenih životinja u zatočeništvu (NN 70/09)
 • Pravilnik o sakupljanju zavičajnih divljih vrsta (NN 114/17)
 • Pravilnik o naknadi štete od strogo zaštićenih životinja (NN 97/2023)

Broj strogo zaštićenih vrsta prema skupinama

Skupina

Broj strogo zaštićenih vrsta

Sisavci60 i sve ostale vrste kitova (Cetacea) i šišmiša (Chiroptera) koje se prirodno pojave na teritoriju RH
Ptice - gn/negn287
Gmazovi33
Vodozemci13
Ribe96
Bodljikaši3
Mahovnjaci1
Kukci254
Paučnjaci40
Rakovi102
Dvojenoge5
Unutarčeljusnici             3
Pijavice2
Mnogočetinaši1
Puževi160
Školjkaši9
Žarnjaci16
Plošnjaci1
Spužve12
Gljive363
Biljke983
Alge22
I sve ostale vrste cijelim životnim ciklusom obavezno vezane uz speleološke objekte (troglobionti) te vrste unutar izvora.

Strogo zaštićene vrste

Sivi vuk (Canis lupus)