Početna

Postrojenja i registri onečišćavanja

Postrojenja i registri onečišćavanja

Očevidnik uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja (BOUDR)

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o okolišnoj dozvoli (”Narodne novine 8/14)  koja je stupila na snagu 24.01.2014.  i Pravilnik o očevidniku izdanih okolišnih dozvola (”Narodne novine 51/16) koji je stupio na snagu 17.05.2016.

Uredbom se utvrđuju djelatnosti kojima se mogu prouzročiti emisije kojima se onečišćuje tlo, zrak, vode i more, zahtjev i kriteriji za izdavanje okolišne dozvole, način dostavljanja podataka o praćenju emisija u sastavnice okoliša, uvjete kada se za postrojenje moraju utvrditi nove ili izmijeniti i dopuniti tehnike zaštite okoliša navedene u dozvoli, izuzeća od primjene referentnih dokumenata za najbolje raspoložive tehnike (RDNRT, engl. Brefs for Best Available Techniques), način utvrđivanja graničnih vrijednosti emisija, način primjene jednakovrijednih parametara i ostalih tehničkih mjera te izuzeća od primjene jednakovrijednih parametara i ostalih tehničkih mjera, određivanje praćenja procesa i industrijskih emisija prema zahtjevima najboljih raspoloživih tehnika (NRT), način primjene općih obvezujućih pravila za djelatnosti za koje se ishodi okolišna dozvola, obrasce koji su dio zahtjeva za okolišnu dozvolu, sadržaj Temeljnog izvješća, popis onečišćujućih tvari, kriterije na temelju kojih se utvrđuju NRT, način određivanja NRT-a, rokove za primjenu NRT-a, te druga pitanja s tim u vezi.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprječavanje i kontrola onečišćenja) i Direktiva 2003/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o osiguravanju sudjelovanja javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš i o izmjeni direktiva Vijeća 85/337/EEZ i 96/61/EZ s obzirom na sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu.

Što je Očevidnik izdanih okolišnih dozvola?

Očevidnik je središnji izvor informacija u Republici Hrvatskoj o izdanim uporabnim dozvolama kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenjima o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja te izdanim okolišnim dozvolama.

Temeljem čega se vrši unos podataka u Očevidnik?

Prema čl. 3. Pravilnika podaci se u Očevidnik upisuju na temelju akata Ministarstva:
Izdane dozvole kojom su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša za pojedino postrojenje tvrtke,
Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje tvrtke,
drugih rješenja, koja se donose za postrojenje tvrtke u vezi s objedinjenim uvjetima zaštite okoliša.
Podaci u Očevidnik se upisuju kronološkim redom kako su akti za pojedino postrojenje tvrtke dostavljeni Agenciji radi upisa podataka u Očevidnik.

Rok za upis podataka u Očevidnik?

Agencija je dužna upis podataka u Očevidnik obaviti u roku od 30 dana od dana zaprimanja odgovarajućeg akta Ministarstva.

 

Ulaz u bazu podataka BOUDR

Izvješće o podacima iz baze podataka Registar onečišćivača Republike Hrvatske (RORH)

Izvješće za 2020. godinu

Izvješće za 2017., 2018. i 2019. godinu

 

  • Povezani članci
  • Slike/galerija
  • Dokumenti