Početna

Industrijski proizvodni procesi i IED

Industrijski proizvodni procesi i IED

Industrijski proizvodni procesi čine značajan udio u ukupnom onečišćenju u Europi zbog svojih emisija onečišćujućih tvari u zrak, ispuštanja otpadnih voda i stvaranja otpada, stoga izvješćivanje o industrijskim emisijama predstavlja važan alat za praćenje i mjerenje učinkovitosti politika zaštite okoliša. Unutar provedbenih obveza vezanih uz IED, državama članicama EU propisana je, putem Provedbene odluke1, obveza izvješćivanja o lokacijama onečišćivača (tzv. „velikim onečišćivačima“). Izvješćivanje se nadovezuje na već postojeća izvješćivanja u području industrijskih emisija sukladno primarno IED te nastavno Uredbi o PRTR-u, Seveso III  direktivi i propisima iz područja klimatskih promjena te zraka.
IED je glavni instrument EU koji regulira emisije i ispuštanja onečišćujućih tvari iz industrijskih postrojenja. Ima za cilj postići visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i okoliša u cjelini smanjenjem štetnih industrijskih emisija i ispuštanja diljem EU, posebno kroz bolju primjenu najboljih dostupnih tehnika (BAT) . Više od 50.000 postrojenja unutar EU koja poduzimaju industrijske aktivnosti navedene u Prilogu I. IED-a moraju raditi u skladu s okolišnom dozvolom (koju su izdala tijela u državama članicama). Ova dozvola treba sadržavati uvjete postavljene u skladu s načelima i odredbama IED. Temelji na nekoliko stupova, posebice (1) integriranom pristupu, (2) korištenju najboljih dostupnih tehnika, (3) fleksibilnosti, (4) inspekcijama i (5) sudjelovanju javnosti.
Kako bi se osiguralo objedinjavanje općih, administrativnih i prostornih podataka svih onečišćivača EU (dodatno u skladu s Inspire direktivom ) te time osigurala točnost i sljedivost navedenih podataka, te nastavno povezalo taj set podataka s tematskim podacima prema različitim propisima (o ispuštenim emisijama, otpadu, opasnim tvarima itd.), na europskoj razini uspostavljena je elektronička baza podataka EK, EU registar koja čini dio baze podataka, ROD, EIONET  u koju države članice  dostavljaju nacionalne podatke o lokacijama onečišćivača.
EU registar za EK i države članice osigurava pristup ključnim informacijama o reguliranim industrijskih postrojenjima u EU (ili u određenoj državi). Istovremeno smanjuje potrebu za višestrukim službenim zahtjevima prema državama da više puta šalju iste, opće, administrativne i prostorne podatke o pojedinim industrijskim postrojenima te se u konačnici smanjuje i pritisak na industriju i obveznike za ponavljanim dostavama navedenih podataka u nacionalne baze podataka.
Svi podaci dostavljeni u EU registar trajno su pohranjeni i služe za izradu politika, izvješća i procjena od strane EK te za pristup i sudjelovanje javnosti putem praćenja podataka o okolišu. U cilju ostvarenja navedenog, EU na osnovi dostavljenih podataka država članica izrađuje izvješća o stanju okoliša.

Sustav RORH

Za potrebe provedbe godišnjeg izvješćivanja u bazu podataka EU registar, unutar Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: MINGOR) 2017. godine izrađena je baza podataka s aplikacijom Registar onečišćivača Republike Hrvatske – RORH, koja na jednom mjestu sadrži jedinstveni referentni set identifikacijskih, administrativnih i prostornih podataka o industrijskim točkastim izvorima onečišćenja u RH prijavljenih u više baza podataka i aplikacija MINGOR. RORH nije javno dostupna baza, ali je dio Informacijskog sustava industrije i energetike (ISIE) unutar Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: ISZOP). Agregirani i prostorni podaci dostupni na ENVI portalu sa Atlasom okoliša  koji je sastavni dio  ISZOP.

Razine sustava RORH

U RORH se, sukladno EU registru, prijavljuju podaci za četiri izvještajne razine:

 - razina: „lokacija“ (engl. Site)
 - razina: „postrojenje“ (engl. Facility)
 - razina: „pogon“ (engl. Installation)
 - razina: „dio pogona“ (engl. Installation Part)

Lokacija (engl. Site) je strogo prostorni podatak koji je određen prostornim koordinatama i zadovoljava uvjete Inspire direktive. Na jednoj lokaciji može se nalaziti više postrojenja (odnosno unutar njih pogona i dijelova pogona) koja trebaju biti fizički i/ili poslovno povezana, tj. sama blizina drugog postrojenja ne mora značiti da se nalaze na istoj lokaciji. Prostorni uvjeti svake lokacije su uz koordinate definirani i Inspire kodom.

Razina „postrojenje“ (engl. Facility) odgovora razini organizacijske jedinice (lokacije) u bazi Registar onečišćavanja okoliša (ROO), području postrojenja u bazi Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (dalje u tekstu: RPOT/OPVN), postrojenjima koja sudjeluju u međunarodnom sustavu za trgovanje emisijama stakleničkih plinova (ETS postrojenja) u EU (Registar Unije – hrvatski dio) te postrojenjima koja su obveznici prijave emisija hlapivih organskih spojeva (VOC/EHOS postrojenja, popis EHOS postrojenja). Na ovoj razini iskazuju se podaci o tipu postrojenja, odnosno radi li se o obvezniku dostave podataka prema Uredbi E-PRTR.
Za razinu „pogon“ (engl. Installation) iskazuju se dodatni podaci kao što su posjedovanje okolišne dozvole; ETS identifikacijski broj; eSPIRS identifikacijski broj SEVESO postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari (iz baze podataka EK: Seveso Plants Information Retrieval System u koju se dostavljaju podaci zemalja članica), te broj inspekcijskih nadzora u protekloj godini.
Najniža i najdetaljnija razina je razina „dio pogona“ koja se odnosi na specifične uređaje povezane s određenim djelatnostima kao što su veliki uređaji za loženje te uređaji za suspaljivanje otpada. Jedan pogon može imati više dijelova pogona.