Početna

Izvješća prema EK / EEA

Izvješća o kvaliteti zraka

Europska komisija 12. prosinca 2011. godine donijela je provedbenu Odluku 2011/850/EU o utvrđivanju pravila za provedbu Direktiva 2004/107/EZ i 2008/50/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o obvezama država članica Europske unije u pogledu izvješćivanja o procjeni i upravljanju kvalitetom zraka kao i o uzajamnoj razmjeni informacija o mrežama i postajama, te mjerenjima kvalitete zraka, na onim postajama koje se između postojećih odaberu u svrhu uzajamne razmjene informacija.

Kako bi se racionalizirala količina informacija koje se objavljuju, što je više moguće povećala korist od tih informacija, te smanjilo administrativno opterećenje, informacije moraju biti dostupne u standardiziranom strojno čitljivom obliku i u skladu sa zahtjevima Direktive 2007/2/EZ o uspostavljanju Infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE).

U svrhu utvrđivanja nadležnog tijela i okvira za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU, u svibnju 2013. godine donesen je Pravilnik o uzajamnoj razmijeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka (NN 57/13). Ovim Pravilnikom propisani su način, rokovi, sadržaj i format podataka za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje o procjenjivanju i upravljanju kvalitetom zraka. Također sukladno Pravilniku nadležno tijelo za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP), čije je poslove od siječnja 2019. godine preuzeo Zavod za zaštitu okoliša i prirode pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Sve informacije vezane za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje o kvaliteti zraka mogu se pronaći na Air Quality Portalu Europske agencije za okoliš.

Izdvajamo upute Europske Komisije za uzajamnu razmjenu informacija i izvješćivanje o kvaliteti zraka, prvi i drugi dio.

Drugi dio uputa također je dostupan i u obliku excel tablice.

Dodatno je izdvojen i preveden dio tablice koji opisuje potrebne podatke koje trebaju sadržavati akcijski planovi za poboljšanje kvalitete zraka.

 
Izvješća o kvaliteti tekućih naftnih goriva

U sklopu izvješćivanja o kvaliteti tekućih naftnih goriva na području Republike Hrvatske u EK/EEA, dostavljaju se svake godine počevši od 2013., odnosno godine pristupanja Hrvatske Europskoj uniji sljedeća izvješća:
- Izvješće o kvaliteti loživih i plinskih ulja prema Direktivi (EU) 2016/802 
- Izvješće o kvaliteti benzinskih i dizelskih goriva prema Direktivi 98/70/EZ 
- Izvješće o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku goriva i energije prema Direktivi 2015/652/EU
  
Izvješća prema LRTAP Konvenciji

Zavod za zaštitu okoliša i prorde ima obveze izvješćivanja prema međunarodnim ugovorima, na temelju kojih Republika Hrvatska treba prikupljati, obrađivati, razmjenjivati i/ili distribuirati različite podatke.

Od posebne važnosti je izvješće koje Zavod izrađuje temeljem međunarodnih obveza. Tako je za potrebe LRTAP Konvencije  - Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka) Republika Hrvatska dužna svake godine izraditi proračun emisija onečišćujućih tvari i izvješća Emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske. Izvješće obuhvaća proračun emisija onečišćujućih tvari u RH za sumporov dioksid, dušikove okside, amonijak, nemetanske hlapive organske spojeve, ugljikov monoksid, čestice promjera 10 i 2,5 mikrona, devet teških metala, te četiri grupe postojanih organskih spojeva - policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAU), heksaklorocikloheksana (HCH), heksaklorobenzena (HCB), dioksina i furana.

Predmetno izvješće služi kao dokument kojim se ispunjavaju obveze Republike Hrvatske prema međunarodnim ugovorima, te kao osnovni pokazatelj provedenih mjera koja je Republika Hrvatska dužna provoditi u cilju smanjenja emisija onečišćujućih tvari u zrak.