Početna

Postrojenja i registri onečišćavanja

Postrojenja i registri onečišćavanja

Registar onečišćivača Republike Hrvatske (RORH)

Registar onečišćivača Republike Hrvatske (RORH)

RORH, kao baza podataka s aplikacijom, na jednom mjestu sadržava jedinstveni referentni set podataka koji sadrži identifikacijske, administrativne i prostorne podatke o industrijskim točkastim izvorima propisanim EU propisima o industrijskim onečišćenjima. Setovi općih podataka (uključujući i prostorni smještaj lokacija) odnose se na lokacije (u pojedinim slučajevima to su postrojenja odnosno točkasti izvori, dok su u pojedinim slučajevima to manji dijelovi postrojenja – točkastih izvora), trenutno prijavljene u više sustava/baza podataka/aplikacija MZOE (navedenih niže) te su istim objedinjeni na jednom mjestu. Izgradnjom RORH podaci se i dalje prikupljaju u matičnim sustavima/bazama podataka/aplikacijama, ali se isti automatski povlače i osvježavaju u RORH. Osim za provedbu izvještajnih obveza, isto osigurava i zajednički i objedinjeni prikaz općih i prostornih podataka svih prijavljenih lokacija na jednom mjestu i služi kao izvrstan izvor podataka za brojne analize i izvješća. Izgradnjom RORH ujedno je provedena harmonizacija svih istovjetnih općih podataka u svim uključenim matičnim sustavima/ bazama/aplikacijama HAOP.

Unutar projekta koji se provodio od 2017.-2019. sa ciljem osiguranja provedbe budućeg izvješćivanje prema EK, krenulo se sa analizom i osiguranjem potrebnim podataka. Analizirane su sve baze podataka i aplikacije te setovi koji su trebali osigurati podatke za RORH. Nastavno se provodilo testiranje testne access baze EEA, uspoređivanje setova podataka (isto postrojenje je u više baza trebalo imati iste administrativne, opće i prostorne podatke, što se pokazalo kao velik izazov) te pripremi tablica podataka koje su daljnje nadopunjavane. Navedene tablice poslužile su kao podloga ta pripremu testnog .xml fajla. Provedeno je nekoliko testiranja na stranicama EIONET-a, ROD, te su finalno provedena obvezna izvješćivanja (dva za podatke 2017. i dva za podatke 2018.).

Sljedeća izvješćivanja za EU Registry provesti će se, prema Provedbenoj odluci EK, 2020. godine (do 31.09.2020.). za podatke 2019. godine. Također je provedeno prvo objedinjeno izvješćivanje (do 31.03.2020.) za E-PRTR (ROO) i LCP (veliki izvori za loženje) putem nove, zajedničke .xml datoteke. Navedena izvješćivanja povezana su na nivou EEA u cilju usporedbe i kontrole tematskih (općih, administrativnih i prostornih podataka) iz EU Registry i stručnih  odnosno podataka o emisijama i otpadu iz EPRTR&LCP seta podataka. Pripreme i usklađivanje podataka za navedeno izvješćivanje provodilo se tijekom cijele 2019. godine. Podaci za oba izvješća moraju se kvalitativno i kvantitativno poklapati.


Sustav RORH objedinjuje harmonizirane podatke obveznika iz baza/aplikacija Zavoda, a kako je definirano zahtjevima EK te prepoznato unutar ISZOP[1]:

  •         Registar onečišćenja okoliša (ROO)

Za potrebe izvješćivanja prema PRTR Uredbi7, postrojenjima koja zadovoljavaju propisane uvjete za E-PRTR set podataka EU (kriteriji glede djelatnosti i graničnih vrijednosti onečišćujućih tvari), u bazi ROO dat je na raspolaganje dodatni obrazac koji se u slučaju ispunjenja kriterija automatski generira (E-PRTR obrazac). Nastavno na automatsko generiranje E-PRTR obrasca na osnovu on-line unosa podataka od strane obveznika u tematske obrasce ROO, isti obveznici mogu dodatno dopuniti/izmijeniti neke podatke E-PRTR obrasca. Podaci svih navedenih E-PRTR obrazaca u bazi se nastavno automatski povlače u predefiniranu .xml datoteku koja se dostavlja u EK (ROD) sukladno rokovima izvještajne obveze. Dodatne kontrole točnosti i kvalitete provode se automatski na stranicama ROD-a prije automatskog prihvaćanja .xml datoteke. Taj set podataka (E-PRTR set) koristi se za RORH. Povlače se, sukladno definiranom od strane EK, samo E-PRTR obveznici. Ostali obveznici ROO u RH, koji ne zadovoljavaju kriterije E-PRTR obveznika, ne povlače se u set podataka sustava RORH.

Važno je napomenuti da je bazičan set za cijeli set podataka RORH bio onaj iz baze ROO, budući da ROO posjeduje najveći broj obveznika (postrojenja) industrije za RH koji se ujedno nalaze u većini ostalih setova, dok su obveznici ostalih baza služili za eventualne nadopune (u slučajevima kada neki obveznik pojedine druge uključene baze nije bio prijavljen u ROO za 2017. godinu). Drugi razlog je što su unutar baze ROO već postojali ID kodovi većine postrojenja, što nije bio slučaj kod drugih baza i setova podataka, te su isti ovdje korišteni kao ID kodovi navedenih postrojenja prema EEA, EU Registry. To znači da se navedeni ID kodovi prenose i u druge baze (za isto postrojenje/lokaciju). Drugim riječima, postojeći ID kodovi pojedinog postrojenja, dodijeljeni u bazi ROO, postaju ID kodovi navedenog postrojenja za bilo koju baze podataka. Samo pojedini obveznici RPOT/OPVN baze, koji nisu u ROO bazi te ETS – hrvatski dio, imaju svoje ID kodove potrebne za prijavu u EK (za ETS – hrvatski dio u Registar Unije, za RPOT/OPVN u baze eSPIRS i eMARS JRC[2] (EK)), dok je ID kod postrojenja također onaj iz ROO. Osim navedenih ID kodova, postoje dodatni ID kodovi prema Uputama iz EK, koji su ručno dodijeljeni prilikom pripreme .xml fajla svim pojedinim lokacijama.

Ukupno najveći set podataka je onaj iz baze podataka BOUDR (okolišne dozvole), međutim isti posjeduje obveznike farme za uzgoj stoke i/ili peradi, koje se nalaze isključivo u navedenom setu podataka, te su po tome specifični. Navedeni obveznici ne nalaze se u ostalim setovima podataka.

  •         Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (BOUDR)

Svi obveznici koji se nalaze u bazi BOUDR iz razloga što posjeduju okolišnu dozvolu koja vrijedi u 2017. odnosno 2018. godini, nalaze se u setu podataka za 2017. odnosno 2018. RORH. Pritom se vodilo računa o trajanju okolišne dozvole u RH, koja, osim u slučaju izuzetaka, vrijedi 5 godina, tako da su za set podataka RORH za 2017. godinu analizirani obveznici od 2012. godine nadalje, odnosno svi oni kojima je okolišna dozvola vrijedila i u 2017. godini (odnosno za podatke 2018. godine sve okolišne koje su vrijedile i u 2018.).

  •         Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari / Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN)

Svi obveznici propisa iz područja Seveso direktive6, koji se nalaze u bazi RPOT/OPVN te su bili obveznici i u 2017. godini, nalaze se u setu podataka RORH. Prema ovom propisu, prijava se ne odvija na godišnjoj razini, već je važeći obrazac s prijavljenim podacima onaj koji je zadnji ispunjen u bazi. Generiranjem novog obrasca prethodni prestaje važiti i odlazi u arhivu. Navedeno je definirano propisom (čl. 10. i čl. 12. Uredbe21). Konkretno navedeno znači da su u setu podataka za 2017. svi važeći obrasci u bazi RPOT/OPVN, bez obzira na godinu prijave.

  •         Registar Unije (ETS) – hrvatski dio

Registar Unije je standardizirana i informatizirana središnja baza podataka EK u kojoj se bilježe podaci o emisijskim jedinicama stakleničkih plinova država članica EU i transakcije jedinicama. Svaka fizička i pravna osoba može raspolagati i slobodno trgovati emisijskim jedinicama ukoliko ima otvoren račun u Registru unije - hrvatski dio. Preuzete su lokacije, odnosno administrativni i opći podaci obveznika. Svi obveznici Registra Unije – hrvatski dio nalaze se u ROO.

  •         Veliki uređaji za loženje (engl. LCP[3]) – podaci se povlače najvećim dijelom iz ROO.

Svi veliki uređaji za loženje odnosno njihovi podaci nalaze se u bazi ROO. Međutim, za potrebe ovog izvješćivanja, za sustav RORH trebalo je osigurati još pojedine dodatne podatke, koji se ne prikupljaju u ROO. Navedeno je dodano ručno, ispunjavanjem objedinjene tablice sa svim obveznicima po svim bazama podataka, koje su služile kao podloga za .xml set podataka za RORH.

  •         Registar dozvola i potvrda za gospodarenje otpadom (REGDOZ)

Sadrži podatke o dozvolama za gospodarenje otpadom (opasnim, neopasnim proizvodnim i komunalnim) te atribute koji opisuju vrstu dozvole (npr. sakupljanje, oporaba, zbrinjavanje…), itd., podatke iz očevidnika: prijevoznika, posrednika, trgovaca otpadom itd. te očevidnika za ukidanje statusa otpada. Koristila se kao izvor podataka vezano uz suspaljivanje otpada. Unutar IED direktive pokrivena su postrojenja za spaljivanje i suspaljivanje otpada. S obzirom da u RH nema spaljivanja otpada, korišteni su samo podaci za postupke suspaljivanja koji se provode u RH, a koji su prijavljeni od strane obveznika u navedeni Registar.

  •         Hlapivi organski spojevi – HOS[4]

Sadrži, uz tematske podatke, opće podatke o proizvođačima, uvoznicima i prodajnim mjestima (trgovine na veliko i malo) boja i lakova koje se koriste u graditeljstvu i proizvoda za završnu obradu vozila. Uzimani su administrativni i opći podaci obveznika. Hlapivi organski spojevi također su uključeni u IED direktivu. 

 

 

 

 

[1] Informatički sustav zaštite okoliša i prirode objedinjuje osam informatičkih podsustava sa pripadajućim bazama podataka, aplikacijama, portalima i preglednicima.

[2] Joint Research Centre, održava pojedine baze EK

[3] Large Combustion Plants – veliki uređaju za loženje

[4] engl. VOC – Volatile Organic Compounds