Početna

Postrojenja i registri onečišćavanja

Postrojenja i registri onečišćavanja

RPOT

Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, Zakon o gradnji - 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) propisano je uvođenje provedbenih propisa kojima se provodi sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (čl. 120.) te donošenje pravilnika kojim se propisuje način ustroja te sadržaj i način vođenja Registra postrojenja u kojima je utvrđena prisutnost opasnih tvari i očevidnika prijavljenih velikih nesreća (čl. 132.).

Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“, br. 44/14).

Nastavno na stupanje na snagu Uredbe, od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE), donesen je Pravilnik o registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o očevidniku prijavljenih velikih nesreća („Narodne novine“ br. 139/14).

Temeljem čl. 120. stavka 2. i čl. 122. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15) donesena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne novine“, br. 31/17), u daljnjem tekstu: Uredba.

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari objavljena je 05.04.2017. godine, a stupila na snagu 13.04.2017. godine. Donošenjem tih podzakonskih akata u pravni poredak Republike Hrvatske prenesena je Seveso III Direktiva (2012/18/EU).

Uredbom se uređuje popis vrsta opasnih tvari; način utvrđivanja količina, granične količine i kriteriji prema kojima se te tvari klasificiraju kao opasne; način podnošenja i obvezni sadržaj obavijesti o prisutnosti opasnih tvari u postrojenju; obvezni sadržaj Politike sprječavanja velikih nesreća; obvezni sadržaj Izvješća o sigurnosti, uvjeti za izdavanje suglasnosti na Politiku sprječavanja velikih nesreća, uvjeti za izdavanje suglasnosti na Izvješće o sigurnosti; obvezni sadržaj i način davanja suglasnosti na Izvješće o sigurnosti i Politiku sprječavanja velikih nesreća; uvjeti za produženje izdane suglasnosti na Politiku sprječavanja velikih nesreća i Izvješće o sigurnosti i rokove s tim u vezi; tajnost podataka; način i uvjeti za nadzor nad provedbom aktivnosti i mjera sukladno izdanoj suglasnosti na Izvješće o sigurnosti i Politiku sprječavanja velikih nesreća; posebne obveze operatera: u poduzimanju mjera za sprječavanje velikih nesreća, u slučaju značajne promjene u području postrojenja operatera, u slučaju velike nesreće, postupak i obveze u slučaju velike nesreće s prekograničnim učincima, drugi uvjeti i mjere za sprječavanje velikih nesreća u skladu s međunarodno priznatim standardima i propisima; sadržaj i način vođenja očevidnika o operaterima i njihovim područjima postrojenja koja mogu uzrokovati nesreće s domino-efektom te druga pitanja s tim u vezi.

U skladu s čl. 3., stavkom 1., točkom 5. Uredbe nadležna tijela i osobe su: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima koja su nadležna za rješavanje u području zaštite pojedinih sastavnica okoliša i zaštite od pojedinih opterećenja te u području zaštite i spašavanja. Ministarstvo i središnje tijelo nadležno za zaštitu i spašavanje te nadležne inspekcije osiguravaju provjeru potpunosti, točnosti i vjerodostojnosti podataka upisanih u Registar sukladno čl.10. i 18. Pravilnika.

Područja postrojenja koja utvrde prisutnost opasnih tvari u količinama manjim od navedenih u Prilogu I.A, dijelovima 1. i 2. u stupcu 2., odnosno u Prilogu I.B Uredbe, dužna su postupit sukladno čl. 10., stavku 2. i prema zahtjevima propisa kojima se uređuje zaštita i spašavanje (čl. 4., stavak 4. Uredbe). U slučaju da u području postrojenja imaju utvrđenu samo prisutnost opasnih tvari u količinama ispod 1% donjih graničnih malih količina, odredbe Uredbe se ne primjenjuju (čl. 4., stavak 6. izmjene i dopune Uredbe).