Početna

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Posebne kategorije otpada

Zakonom o gospodarenju otpadom, člankom  88. definirano je 13 posebnih kategorija otpada, koje su važne bilo s aspekta njihove štetnosti po okoliš i zdravlje ljudi, bilo po količinama koje nastaju. Gospodarenje posebnim kategorijama otpada regulirano je pravilnicima.

Za šest posebnih kategorija otpada (ambalaža, gume, ulja, baterije i akumulatori, vozila, EE oprema) uveden je sustav proširene odgovornosti proizvođača odnosno naplata naknade za stavljanje na tržište proizvoda od kojih nastaje određena kategorija otpada i uspostavljen je zaseban sustav sakupljanja i obrade.

Podaci o pojedinim posebnim kategorijama otpada dostupni su u izvješćima o posebnim kategorijama otpada (za biootpad su određeni podaci dostupni u godišnjim izvješćima o komunalnom otpadu).

Posebne kategorije su:

1. otpadna ambalaža

2. otpadne gume

4. otpadna ulja

5. otpadne baterije i akumulatori

5. otpadna vozila

6. otpadni električni i elektronički uređaji i oprema

7. otpadni tekstil i obuća

8. građevni otpad i otpad koji sadrži azbest

10. medicinski otpad

11. otpad iz proizvodnje titan dioksida

12. otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili

13. plastika za jednokratnu uporabu i ribolovni alati koji sadrže plastiku

 

...idi na stranicu Gospodarenje otpadom...