Početna

Poslovi nositelja izrade statistike otpada

U 2012. godini, između tadašnje Agencije za zaštitu okoliša (danas Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) i Državnog zavoda za statistiku sklopljen je sporazum temeljem kojeg je Agencija (Ministarstvo) preuzela poslove nositelja izrade statistika otpada. Nastavno na navedeno člankom 131. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br.84/21) Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja propisana je nadležnost za provedbu Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu (SL L 332, 9.12.2002), kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Uredbom Komisije (EU) br. 849/2010 od 27. rujna 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o otpadu (SL L 253, 27. 9. 2010.); (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 2150/2002).

Poslovi nositelja izrade statistika otpada obuhvaćaju pripremu statistika, izvješćivanje prema Eurostatu te sudjelovanje u radu radnih skupina.

Statističke aktivnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja provode se u skladu sa Zakonom o službenoj statistici i dugoročnim i kratkoročnim strateškim planovima i izvješćima Državnog zavoda za statistiku, Kodeksom prakse europske statistike te Smjernicama za kvalitetu u Državnom zavodu za statistiku.

Sukladno Godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske (GPP) 2022. planirana je izrada dva statistička izvješća (Statistika otpada (sukladno Uredbi (EZ) 2150/2002), Statistika otpada od hrane (sukladno Direktivi (EU) 2008/98/EZ i provedbenim propisima iste).

Navedena statistička izvješća pripremaju se u skladu s odredbama EU propisa iz područja otpada te propisanim metodološkim preporukama Eurostata.

Statistiku otpada za razdoblje od 2004-2010 godine izrađivao je i Eurostatu je dostavljao Državni zavod za statistiku temeljem provedenih statističkih istraživanja, dok od 2012. godine te poslove provodi Agencija za zaštitu okoliša odnosno Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja temeljem podataka sadržanih u Informacijskom sustavu gospodarenja otpadom.

Obavezan prilog podacima su Izvješća o kvaliteti dostavljenih podataka.

Podaci za prethodne godine dostupni su na mrežnoj stranici Eurostata na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/eurostat/web/waste/data/database.

Izvješća o Statistikama otpada na hrvatskom jeziku, do 2016. godine dostupna su u Statističkim ljetopisima, dok su za preostale godine dostupni u sklopu godišnjih Izvješća o  podacima iz registra onečišćavanja okoliša u poglavlju Otpad (2017., 2018., 2019., 2020., 2021.).

Ocjena stanja u gospodarenju otpadom u RH izrađena temeljem Statistika otpada dostupna je za 2014., 2016., 2018. i 2020. godinu.

Izvješće i zanimljive informacije o Statistikama otpada od hrane dostupni su ovdje.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kontinuirano radi na unaprjeđenju kvalitete statističkih podataka koristeći se EU projektima.

 

STATISTIKE OTPADA - DOSTAVLJENO EUROSTAT-u

2020. godina

Set 1 – proizvedeni otpad, po statističkim kategorijama otpada prema porijeklu otpada (NKD djelatnosti i kućanstva)

Set 2 – obrađeni otpad, po statističkim kategorijama otpada i postupcima obrade (R i D postupci obrade otpada)

Set 3 – infrastruktura za obradu otpada i uključenost u sustav skupljanja otpada

- Izvješće o kvaliteti podataka

2018. godina

Set 1 – proizvedeni otpad, po statističkim kategorijama otpada prema porijeklu otpada (NKD djelatnosti i kućanstva)

Set 2 – obrađeni otpad, po statističkim kategorijama otpada i postupcima obrade (R i D postupci obrade otpada)

Set 3 – infrastruktura za obradu otpada i uključenost u sustav skupljanja otpada

- Izvješće o kvaliteti podataka 

2016. godina

Set 1 – proizvedeni otpad, po statističkim kategorijama otpada prema porijeklu otpada (NKD djelatnosti i kućanstva)

Set 2 – obrađeni otpad, po statističkim kategorijama otpada i postupcima obrade (R i D postupci obrade otpada)

Set 3 – infrastruktura za obradu otpada i uključenost u sustav skupljanja otpada

Izvješće o kvaliteti podataka

2014. godina

Set 1 – proizvedeni otpad, po statističkim kategorijama otpada prema porijeklu otpada (NKD djelatnosti i kućanstva)

Set 2 – obrađeni otpad, po statističkim kategorijama otpada i postupcima obrade (R i D postupci obrade otpada)

Set 3 – infrastruktura za obradu otpada i uključenost u sustav skupljanja otpada

Izvješće o kvaliteti podataka

2012. godina

Set 1 – proizvedeni otpad, po statističkim kategorijama otpada prema porijeklu otpada (NKD djelatnosti i kućanstva)

Set 2 – obrađeni otpad, po statističkim kategorijama otpada i postupcima obrade (R i D postupci obrade otpada)

Set 3 – infrastruktura za obradu otpada i uključenost u sustav skupljanja otpada

Izvješće o kvaliteti podataka

STATISTIKE OTPADA OD HRANE - DOSTAVLJENO EUROSTAT-u