Početna

IPA 2011 Višekorisnički program statistika - komponenta Statistike otpada (DCP 14)

zastavice.jpg

Grant Contract: External Actions of the European Community – 60702.2011.003-2012.932
IPA 2011 Multi-beneficiary statistical cooperation programme

Darovnicom će se ostvariti jačanje kapaciteta institucija koje proizvode statistike kao i unaprjeđivanje u osiguravanju točnih, pravovremenih podataka usklađenih sa zahtjevima EU propisa za pojedina područja statistika.

Državni zavod za statistiku je korisnik projekta.
Agencija za zaštitu okoliša je partner zadužen za provedbu komponente projekta Statistike otpada (DCP 14).

Projekt je trajanja 24 mjeseca, a započeo je 1.rujna 2012.godine. 
Projekt financira Europska unija/EUROSTAT iz sredstava IPA programa (90%) i Republika Hrvatska (10%). Ukupna vrijednost komponente projekta Statistike otpada iznosi 55.863 EUR.

Cilj komponente Statistike otpada (DCP 14) je osigurati pouzdane statistike o proizvodnji i obradi otpada u skladu sa zahtjevima Uredbe o statistikama otpada 2150/2002/EC i 849/2010, kao i statistike o proizvodnji i gospodarenju komunalnog otpada (Sustainable Development Indicator indikator).

Projektom će se osigurati potrebna metodološka i informatička usklađenja, priprema potrebnih priručnika i izvješća, edukacija djelatnika i sudjelovanje na radionicama koje organizira Eurostat. Projekt predviđa izradu i dostavu izvješća u Eurostat za 2011. i 2012. godinu.

Rezultati projekta:

Opis aktivnosti komponente projekta Statistike otpada (DCP 14)

Priručnik za statističke podatke o otpadu

IPA DCP14 Izvješće o komunalnom otpadu 2012

IPA DCP14 Izvješće o komunalnom otpadu 2011

Upute za procjene i izračun otpada iz pojedinih sektora

Upute za osiguravanje i kontrolu kvalitete podataka

Upute za pripremu podataka o stvaranju i gospodarenju komunalnim otpadom

 

OTP_PR_izvj_KO_2012_slika.jpg        OTP_PR_prirucnik_statistike_slika.jpg