Početna

Informacijski sustavi

Informacijski sustavi

Informacijski sustavi

Broj sustava: 73
IDImeNadležna institucijaURL
P18/02Registar onečišćavanja okoliša (ROO)MINGORprikaz
P18/03Eksploatacijska i istražna polja mineralnih sirovina u Republici HrvatskojMINGORprikaz
P18/08Očevidnik uporabnih dozvola i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okolišaMINGORprikaz
P18/10Preglednik Registra onečišćavanja okolišaMINGORprikaz
P18/15Industrija HelpdeskMINGORprikaz
P18/17Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari / Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN)MINGORprikaz
P18/18Registar onečišćivača Republike Hrvatske (RORH)MINGORprikaz
P20/08Informacijski sustav strateških karata buke i akcijskih planovaMINGORprikaz
P20/08_1Web portal za pristup informacijskom sustavu strateških karata buke i akcijskih planovaMINGORprikaz
P21/02Dokumenti održivog razvitka i zaštite okolišaMINGORprikaz
P21/06Registar sustava EMAS - Interni sustavMINGORprikaz
P21/10Baza laboratorijaMINGORprikaz
P21/15EMAS PortalMINGORprikaz

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja zaduženo je za uspostavu, vođenje i razvoj Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO) i Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP).


Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18) Informacijski sustav zaštite prirode je informacijski sustav koji objedinjava stručne i znanstvene podatke o bioraznolikosti i zaštiti prirode, a osobito podatke o divljim vrstama, stranim invazivnim vrstama, stanišnim tipovima i ekološkim sustavima, zaštićenim i ekološki značajnim područjima, područjima ekološke mreže, georaznolikosti, speleološkim objektima te druge relevantne stručne i znanstvene podatke.

 

Sukladno Uredbi o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) Informacijski sustav zaštite okoliša strukturiran je u četiri temeljne skupine koje uključuju: sastavnice okoliša, pritiske na okoliš, utjecaj na zdravlje ljudi i sigurnost te odgovore društva. Ove se skupine razvrstavaju na tematska područja i potpodručja za koja se uspostavlja informacijski sustav kao dio cjelovitoga Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske.