Početna

Dokumenti održivog razvitka i zaštite okoliša

Dokumenti održivog razvitka i zaštite okoliša
Godina izrade
2008
Status
Izrađeno
Korištena tehnologija
.net
Detaljnije informacije
Dostupnost
Javno dostupna na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode uz mogućnost registracije korisnika na više različitih razina.
Sadržaj

U bazi su pohranjeni dokumenti održivog razvitka i zaštite okoliša – strategije, planovi, programi i izvješća, kao i ostali dokumenti zaštite okoliša koji se u okviru djelatnosti tijela državne uprave, javnih ustanova, nadležnih upravnih tijela u županiji, Gradu Zagrebu i velikim gradovima te u gradovima i općinama donose prema posebnim propisima u pojedinim sektorima za određene sastavnice okoliša i opterećenja. Radi sveobuhvatnosti podataka vezanih uz zaštitu okoliša u bazu su uvršteni i dokumenti koji su izrađeni na temelju prepoznate potrebe u cilju praćenja stanja okoliša i njegova očuvanja. Također, baza sadrži podatke o dokumentima i izrađivačima dokumenata te je moguće izvršiti i pregled zakonskih obveza izrade dokumenata, kao i rokova u okviru kojih je propisano njihovo donošenje.

Pravna osnova
Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13), Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14), Uredba o Informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08).
Podaci
Podaci o dokumentima održivoga razvoja i zaštite okoliša (naziv dokumenta, datum usvajanja dokumenta, vremensko razdoblje u kojemu je dokument na snazi i dodatne informacije), pdf. format cjelovitoga dokumenta te podaci o izrađivaču (razina i naziv izrađivača i kontakt podaci).
Ciljani korisnici
Ministarstvo gospodarsva i održivog razvoja, upravna tijela nadležna za poslove zaštite okoliša u županijama, Gradu Zagrebu te u velikim gradovima, gradovima i općinama, javne ustanove, stručna i šira javnost.
Kontakt osoba